Також дивіться новини на facebook.com

Аналіз регуляторного впливу та проект рішення Степанської селищної ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на 2012 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Стрільської
сільської
 ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на 2012 рік»

1. Проблема, яку передба­чається розв'язати шляхом державного регулювання.

Збільшення потенційних джерел надходжень до дохід­ної частини бюджету селища, збалансування інтересів тери­торіальної громади та суб'єктів господарювання, приведення ставок єдиного податку у відповідність до чинного зако­нодавства. Підставою для здійснення регулювання зазна­ченого питання є: Бюджетний кодекс України, підрозд. 8 розд. XX Податкового кодек­су України, Указ Президента України 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», п. 1 ст. 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів 92 «Про прибутковий
податок
з громадян», Закон України «Про місцеве самовря­дування в Україні», Закон Ук­раїни «Про засади державної
регуляторної
політики у сфері господарської діяльності». Відповідно до вказаних зако­нодавчих актів проблема не може бути розв'язана за допо­могою ринкових механізмів.

2.     Цілі державного регулю­вання.

Метою регулювання є оптимізація ставок єдиного подат­ку за здійснення підприємниць­кої діяльності з урахуванням балансу інтересів територіаль­ної громади та суб'єктів госпо­дарювання.

3.     Механізм, який застосо­вується для розв'язання про­блем, і відповідні заходи.

Цим проектом рішення Стрільської
сільської
ради передба­чено врегулювати ставки єди­ного податку для підприємців селища й привести їх у відповідність до чинного зако­нодавства.

4. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Запропонований проект рішення селищної ради встанов­люється строком на 1 рік (на 2012) з можливістю внесення до нього змін чи відміни його у випадку зміни чинного законо­давства та з інших поважних причин або подовження його строку дії.

5. Визначення показників
результативності
регуляторно­го акта.

Цей регуляторний акт окре­мо визначених показників не матиме. З його прийняттям вза­галі упорядкується механізм
встановлення
ставок єдиного податку на території селищної ради. Проте опосередкованими по­казниками результативності регуляторного акта є: розмір надходжень від сплати єдино­го податку з прийняттям цього регуляторного акта; кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта.

6. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійсню­ватися відстеження результа­тивності акта.

З метою відстеження ре­зультативності регуляторного акта виконавчий апарат селищної
ради
проводитиме відстежен­ня динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище. Стосовно регуляторного акта
послідовно
здійснюватиметься
базове
та повторне відстежен­ня його результативності шля­хом використання статистичних
та
аналітичних даних. Періодич­не відстеження результатив­ності регуляторного акта не
здійснюватиметься
. У випадку, коли визначений строк дії ре­гуляторного акта подовжиться, то періодичне відстеження
здійснюватиметься
раз на кожні три роки, починаючи з дня за­кінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.


Зауваження та пропозиції від суб'єктів господарювання приймаються впродовж місяця за адресою: 34512, Рівненська область, Сарненський район, вул.Чапленка, 10, с.Стрільськ,виконавчий комітет, тел. 95-2-20,95-2-32

 

У К Р А Ї Н А

СТРІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

/шостого скликання/

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

                                                            від 04 червня 2011 року

 

 

Про встановлення розміру

ставок єдиного
податку

 

            Розглянувши
лист Сарненської міжрайонної державної податкової інспекції від 22.06.2011 року
№17-44
відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Податковим кодексом
України стаття 10, розділ ХІІ, пункт 5 розділу ХІХ, підрозділ 8 розділу ХХ та
пп.12.3.4 пункту 12.3 статті 12, Указом Президента України від 03.07.1998 р. №
727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва” (із змінами і доповненнями), Стрільська сільська рада:


ВИРІШИЛА:

  

1.     
Встановити на території
селищної ради ставки єдиного податку.

2.     
Затвердити положення
про єдиний податок (додаток 1).

3.     
Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2012 року.

4.     
Довести дане рішення до Сарненської міжрайонної державної
податкової інспекції.

5.     
Контроль за сплатою
єдиного податку покладається на Сарненську міжрайонну державну податкову
інспекцію.

 Сільський голова :                                                                                       
Г.С.Гега.

 

 

 

 

 

Додаток №1

до проекту рішення сесії
Стрільської сільської ради

ради № від 04.06.2011р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про єдиний податок

 

 1. Загальні положення

1.1. Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі
пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до пункту 10.1.2 статті 10, підрозділу 8 розділу ХХ
Податкового кодексу України та Указу Президента України від 3 липня 1998 року №
727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва» (з наступними змінами).

1.2.
Єдиний податок являє собою форму заміни сплати встановлених законодавством
податків і зборів (обов’язкових платежів) при спрощеній системі оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

 

 1. Платники податку

2.1.
Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та
юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування
доходів шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, форма та порядок
видачі якого встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

2.2. При
цьому спрощену систему оподаткування, обліку та звітності мають право обрати:

 - фізичні
особи
, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи
і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває
не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

 - юридичні
особи
– суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова
чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

2.3.
Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
окремими категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються чинним
законодавством.

 

 1. Ставки та порядок
  обчислення податку

3.1.Ставки єдиного податку для
суб’єктів малого підприємництва - фізичних
осіб
, зареєстрованих в с.Стрільськ, встановлені в межах від 20 до 200
гривень на місяць, в залежності від виду діяльності відповідно до

класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), в розмірах, наведених у
додатку до цього Положення.

3.2. У разі
коли фізична особа – суб'єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької
діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбається
одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої
максимальної ставки.

3.3. У разі
коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням
найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї,
ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

 

            3.4. Суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

   - 6 відсотків суми виручки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати
податку на додану вартість згідно із Податковим кодексом України;

 - 10 відсотків суми виручки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі
включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

            3.5. Порядок обчислення
податку юридичними особами, а також форма книги
обліку доходів та витрат, що підлягають оподаткуванню відповідно до Указу
Президента України «Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»
, і порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва,
які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,
встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

 

 1. Строк та порядок
  сплати єдиного податку

 

4.1.           
Перша сплата (перерахування) єдиного податку
суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною
особою
здійснюється до подачі нею до податкового органу письмової заяви про
видачу свідоцтва
про сплату єдиного податку. При цьому заява має
бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає
спосіб оподаткування доходів за єдиним податком. платіжний документ (квитанція,
копія платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату
(перерахування) єдиного податку за період не менше ніж календарний місяць
додається до зазначеної заяви.

Надалі, у разі щомісячної сплати єдиного податку суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою,
його сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в
якому здійснювалася попередня сплата єдиного податку,

4.2.           
Суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи сплачують єдиний податок
щомісяця не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним.

4.3.           
Єдиний податок сплачується суб’єктами
підприємницької діяльності
на рахунки міського бюджету, відкриті для цих
платежів згідно з кодами класифікації доходів бюджету. При цьому розподіл
коштів єдиного податку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не
здійснюється.

 

 1. Строк та порядок
  подання звітності про обчислення і сплату податку

5.1.           
Платники єдиного податку фізичні особи подають звіт протягом 5
днів після закінчення звітного періоду (кварталу). Звіт подається особисто
платником єдиного податку або надсилається поштою до органу державної податкової
служби за місцем державної реєстрації його як суб’єкта підприємницької
діяльності.

 

5.2.           
За результатами господарської
діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб’єкти малого
підприємництва – юридичні особи
подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає
за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку,
акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків,
розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення на
сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування
коштів.

 

5.3.           
Форма звітності про обчислення і сплату
єдиного податку
встановлюється Державною податковою
адміністрацією України.

 

 1. Пільги суб'єктів
  малого підприємництва по податках і зборах

6.1. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів,
визначених Податковим кодексом України:

а) податок на
прибуток підприємств;

б) податок на доходи
фізичних осіб (для фізичних осіб
- підприємців);

в)
податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце
надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на
додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку
оподаткування 6 відсотків;

г)
земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не
використовуються для ведення підприємницької діяльності;

ґ) плата за
користування надрами;

д) збір за
спеціальне використання води;

е) збір за
спеціальне використання лісових ресурсів;

є) збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності;

 

 

Секретар сільської ради:                                                          
І.П.Мізюрко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до положення про єдиний податок

 

 

СТАВКИ

єдиного податку (грн.) для
суб’єктів підприємницької діяльності

на 2012 рік на такі види:

 

Код

КВЕД

 

Види підприємницької діяльності

Сума сплати єдиного податку в
розмірі 43%, на 2012р. (на місяць)

 в грн.

Сума сплати єдиного податку в
розмірі 100%, на 2012р. (на місяць)

 в грн.

01

 

СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА
ПОВ'ЯЗАНI З НИМИ ПОСЛУГИ

 

01.11.0 Вирощування зернових та
техн
iчних культур

 

01.12.0 ОВОЧIВНИЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ САДIВНИЦТВО I ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ РОЗСАДНИКIВ

 

01.25.0 РОЗВЕДЕННЯ ІНШИХ ТВАРИН

01.41.0 Надання послуг у рослинництвi;
облаштування ландшафту

 

 

 

 

 

70

 

70

 

70

 

70

 

 

 

162

 

162

 

162

 

162

02

 

ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОВ'ЯЗАНI З
НИМ ПОСЛУГИ

 

02.01.1
Лiсiвництво та лiсозаготiвлi

02.02.0 Надання послуг у лiсовому господарствi

 

 

 

86

86

 

 

200

200

05

 

Рибальство, рибництво
та пов'язанi з ними послуги

 

05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальствi

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

200

14

 

Iншi галузi добувної промисловостi

 

14.2 ВИДОБУВАННЯ ПIСКУ
ТА ГЛИНИ

 

 

 

86

 

 

200

15

 

 

 

Виробництво
харчових продуктiв, напоїв

 

15.13.0 Виробництво м'ясних продуктiв

15.33.0 Перероблення та консервування
овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань

15.52.0 Виробництво морозива

15.61.0 Виробництво продуктiв
борошномельно-круп'яної промисловостi

15.72.0 Виробництво готових кормiв
для домашнiх тварин

15.81.0 Виробництво хлiба та
хлiбобулочних виробiв

15.85.0 Виробництво макаронних
виробiв

 

 

 

 

80

80

 

80

80

 

80

50

50

 

 

 

186

186

 

186

186

 

186

116

116

17

 

Текстильне
виробництво

17.25.0 Виробництво iнших текстильних тканин

 

 

50

 

 

116

 

18

 

Виробництво
одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра

 

18.10.1 ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ З ШКIРИ

18.21.0 Виробництво робочого одягу

 

18.22.1 ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

18.24.0 Виробництво iншого
одягу та аксесуар
iв

18.30.0 Виробництво хутра
та вироб
iв з хутра

 

 

 

 

 

50

50

 

50

50

50

 

 

 

116

116

 

116

116

116

20

 

Оброблення
деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв

 

20.10.0 Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування
деревини

 

 

20.30.0 Виробництво дерев'яних
будiвельних конструкцiй та столярних виробiв

20.51.0 Виробництво iнших виробiв з
деревини

 

 

 

 

86

 

 

70

 

70

 

 

 

200

 

 

162

 

162

22

 

Видавнича та
полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування

 

 

 

 

 записаних носiїв iнформацiї

 

22.11.0 ВИДАННЯ КНИГ

 

22.12.0 ВИДАННЯ ГАЗЕТ

 

22.13.0 ВИДАННЯ ЖУРНАЛІВ ТА ПЕРІОДИЧНИХ
ПУБЛІКАЦІЙ

 

22.21.0 ДРУКУВАННЯ ГАЗЕТ

 

22.25.0 Надання iнших
послуг у пол
iграфiчнiй дiяльностi

22.31.1 ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСIВ НА
МАГНIТНИХ НОСIЯХ

22.33.0 Тиражування програмного
забезпечення

 

 

 

 

50

 

50

 

50

 

50

 

50

50

50

 

 

116

 

116

 

116

 

116

 

116

116

116

26

 

ВИРОБНИЦТВО
IНШИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МIНЕРАЛЬНИХ ВИРОБIВ

 

26.12.0 ФОРМУВАННЯ
ТА ОБРОБЛЕННЯ ЛИСТОВОГО СКЛА

 

26.40.0 Виробництво
цегли, черепиц
i та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини

 

26.61.0 Виробництво виробiв з бетону
для будiвництва

26.61.9 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ БУДIВЕЛЬНИХ
ВИРОБIВ З БЕТОНУ

 

 

 

 

50

 

86

 

 

86

86

 

 

 

116

 

200

 

 

200

200

28

 

 

 

Виробництво
готових металевих виробiв

 

28.11.0 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй

28.12.0 Виробництво будiвельних
металевих виробiв

28.51.0 Оброблення та нанесення
покриттiв на метали

 

28.63.0 Виробництво замкiв

28.73.0 Виробництво виробiв з дроту

28.75.0 Виготовлення iнших готових металевих виробiв

 

 

 

 

86

86

86

 

50

50

50

 

 

 

 

200

200

200

 

116

116

116

 

29

 

ВИРОБНИЦТВО
МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

 

29.24.1 Виробництво iнших машин та устатковання загального
призначення

29.24.3 Монтаж iнших машин та
устатковання загального призначення

29.24.4 Ремонт i технiчне
обслуговування iнших машин та устатковання загального призначення

29.32.1 Виробництво iнших машин та
устатковання для сiльського та лiсового господарства

29.32.4 Ремонт, технiчне
обслуговування i монтаж iнших машин та устатковання для сiльського та
лiсового господарства

29.32.9 ВИРОБНИЦТВО (СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ)
IНШИХ МАШИН ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

86

 

86

 

86

 

86

 

86

 

86

 

 

200

 

200

 

200

 

200

 

200

 

200

31

 

Виробництво
електричних машин та устатковання

31.10.2 Ремонт та технiчне
обслуговування електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв

 

 

50

 

116

34

 

Виробництво автомобiлiв, причепiв та напiвпричепiв

34.20.0 Виробництво
автомоб
iльних кузовiв, причепiв та напiвпричепiв

 

 

 

50

 

 

116

36

 

Виробництво меблiв; виробництво iншої продукцiї

36.12.0 Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств
торг
iвлi

36.13.0 Виробництво
кухонних мебл
iв

36.14.0 Виробництво iнших
мебл
iв

36.15.0 Виробництво матрацiв

36.63.0 Виробництво iншої продукцiї, не
вiднесеної до iнших групувань

 

 

 

50

50

50

50

50

50

 

 

116

116

116

116

116

116

45

 

БУДIВНИЦТВО

 

45.21.1 БУДIВНИЦТВО БУДIВЕЛЬ

45.21.7 Монтаж та встановлення
збiрних конструкцiй

45.22.1 УЛАШТУВАННЯ ПОКРIВЕЛЬ

45.25.1 Iншi спецiалiзованi
будiвельнi роботи

45.25.4 Монтаж металевих конструкцiй

45.25.5 ЦЕГЛЯНА I КАМ'ЯНА КЛАДКА

45.25.9 IНШI СПЕЦIАЛЬНI БУДIВЕЛЬНI
РОБОТИ

45.31.0 Електромонтажнi роботи

45.31.1 МОНТАЖ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ I
АРМАТУРИ

45.31.2 МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ ТА ОХОРОННОЇ
СИГНАЛIЗАЦIЇ; МОНТАЖ АНТЕН

45.33.1 Монтаж систем опалення,
вентиляцiї та кондицiонування повiтря

45.33.2 . каналiзацiйнi та
протипожежнi роботи

45.33.3 Газопровiднi роботи

45.34.0 Iншi монтажнi роботи

45.34.2 IНШI ЕЛЕКТРОМОНТАЖНI РОБОТИ

45.41.0 Штукатурнi роботи

 

45.42.0 Столярнi та теслярськi роботи

 

45.42.0 Покриття пiдлог та
облицювання стiн

45.43.1 РОБОТИ З ПОКРИТТЯ ПIДЛОГИ ТА
ОБЛИЦЮВАННЯ СТIН ПЛИТКОЮ

45.44.2 МАЛЯРНI РОБОТИ

45.45.0 Iншi роботи з завершення будiвництва

 

 

 

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

 

86

 

86

86

86

86

86

 

50

 

86

86

 

86

86

 

 

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

 

200

 

200

200

200

200

200

 

200

 

200

200

 

200

200

50

 

 

 

Торгiвля
автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт

50.10.2 Роздрiбна торгiвля
автомобiлями

50.10.3 Роздрiбна торгiвля
автомобiлями

50.20.0 Технiчне обслуговування та
ремонт автомобiлiв

50.30.2 Роздрiбна торгiвля
автомобiльними деталями та приладдям

50.30.3 Посередництво в торгiвлi
автомобiльними деталями та приладдям

50.40.2 Роздрiбна торгiвля
мотоциклами

50.40.4 Технiчне обслуговування та
ремонт мотоциклiв

 

 

 

 

86

86

86

86

 

86

 

86

86

 

 

 

200

200

200

200

 

200

 

200

200

51

 

Оптова
торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi

 

51.11.0 Посередництво в торгiвлi
сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напiвфабрикатами

51.13.0 Посередництво в торгiвлi
деревиною та будiвельними матерiалами

51.15.0 Посередництво в торгiвлi
меблями, побутовими товарами, залiзними та iншими металевими виробами

51.18.0 Посередництво в спецiалiзованiй торгiвлi iншими товарами

51.19.0 Посередництво в торгiвлi
товарами широкого асортименту

51.21.0 Оптова торгiвля зерном,
насiнням та кормами для тварин

51.38.2 СПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА
ТОРГIВЛЯ IНШИМИ ВИДАМИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ

51.53.2 Оптова торгiвля будiвельними
матерiалами

 

 

 

86

 

86

 

86

 

86

 

86

86

86

 

86

 

 

 

200

 

200

 

200

 

200

 

200

200

200

 

200

 

52

 

Роздрiбна
торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку

52.11.0 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

52.12.0 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

52.22.0 Роздрiбна торгiвля м'ясом та
м'ясними продуктами

52.24.0 Роздрiбна торгiвля хлiбом,
хлiбобулочними та кондитерськими виробами

52.27.2 Роздрiбна торгiвля iншими
продовольчими товарами

52.31.0 Роздрiбна торгiвля
фармацевтичними товарами

52.33.0 Роздрiбна торгiвля
косметичними та парфумерними товарами

52.41.0 Роздрiбна торгiвля
текстильними та галантерейними товарами

52.43.0 Роздрiбна торгiвля взуттям та
шкiряними виробами

52.44.1 Роздрiбна торгiвля меблями

52.44.2 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ПОБУТОВИМИ
ТОВАРАМИ

52.47.0 Роздрiбна торгiвля книгами,
газетами та канцелярськими товарами

52.48.1 Роздрiбна торгiвля офiсним та
комп'ютерним устаткованням

52.48.2 Роздрiбна торгiвля
годинниками та ювелiрними виробами

52.48.3 Роздрiбна торгiвля
фотографiчним, оптичним та точним устаткованням

52.48.7 СПЕЦIАЛIЗОВАНА РОЗДРIБНА
ТОРГIВЛЯ КВIТАМИ, РОСЛИНАМИ, НАСIННЯМ, ДОБРИВАМИ, ДОМАШНIМИ ТВАРИНАМИ ТА
КОРМАМИ ДЛЯ НИХ

52.48.9 Роздрiбна торгiвля iншими
непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань

52.50.0 Роздрiбна торгiвля уживаними
товарами в магазинах

52.62.0 Роздрiбна торгiвля з лоткiв
та на ринках

52.62.1 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ З ЛОТКIВ

52.62.2 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ НА РИНКАХ

52.63.0 Роздрiбна торгiвля поза
магазинами, не вiднесена до iнших групувань

52.71.2 Ремонт взуття

52.72.1 Ремонт радiотелевiзiйної
аудiо- та вiдеоапаратури

52.72.2 Ремонт iнших побутових
електричних товарiв

52.73.1 Ремонт годинникiв

52.73.2 Ремонт ювелiрних виробiв

52.74.1 Ремонт i перероблення одягу

52.74.2 РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДIВ

52.74.9 Ремонт iнших побутових
виробiв та предметiв особистого вжитку

 

 

 

50

 

50

 

50

50

 

50

50

50

50

50

50

86

50

 

 

86

86

50

 

50

 

 

86

 

50

40

40

40

50

 

40

40

40

40

40

40

40

40

 

 

116

 

116

 

116

116

 

116

116

116

116

116

116

200

116

 

 

200

200

116

 

116

 

 

200

 

116

93

93

93

116

 

93

93

93

93

93

93

93

93

55

 

Дiяльнiсть
готелiв та ресторанiв

55.10.0 Дiяльнiсть готелiв

55.11.0 ГОТЕЛI З РЕСТОРАНАМИ

55.12.0 ГОТЕЛI БЕЗ РЕСТОРАНIВ

55.30.2 Дiяльнiсть кафе

55.40.0 Дiяльнiсть барiв

55.51.0 Дiяльнiсть їдалень

55.52.0 Послуги з постачання готової їжi

 

 

86

86

86

86

86

70

50

 

 

 

 

200

200

200

200

200

162

116

 

 

 

60.22

 

Дiяльнiсть
наземного транспорту

60.21.1 Дiяльнiсть автомобiльного
регулярного транспорту

60.22.0.Дiяльнiсть таксi

60.23.0 Дiяльнiсть нерегулярного
пасажирського транспорту

60.24.1 Дiяльнiсть автомобiльного
вантажного транспорту

60.24.9 ДIЯЛЬНIСТЬ IНШИХ ВИДIВ
НАЗЕМНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

 

 

50

50

50

50

50

 

 

116

116

116

116

116

 

63

 

Додатковi
транспортнi послуги та допомiжнi операцiї

63.11.0 Транспортне оброблення
вантажiв

63.12.0 Складське господарство

63.30.0 Послуги з органiзацiї
подорожувань

63.40.0 Органiзацiя перевезення
вантажiв

 

 

 

86

86

86

86

 

 

200

200

200

200

64

 

Дiяльнiсть пошти та зв'язку

64.12.0 Кур'єрська дiяльнiсть

64.20.0 Дiяльнiсть зв'язку

 

50

50

 

116

116

66

 

Страхування

66.01.2 Страхування життя та
накопичення

66.02.0 Недержавне пенсiйне
забезпечення

66.03.0 Iншi послуги у сферi страхування

 

 

50

50

50

 

116

116

116

67

 

Допомiжнi
послуги у сферi фiнансового посередництва та страхування

67.20.0 Допомiжна дiяльнiсть у сферi
страхування та пенсiйного забезпечення

 

 

 

 

50

 

 

 

116

70

 

Операцiї з
нерухомим майном

70.11.0 Органiзацiя будiвництва
об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду

70.12.0 Купiвля та продаж власного
нерухомого майна

70.20.0 Здавання в оренду власного
нерухомого майна

70.20.1 ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА
ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТI ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

70.20.2 ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА
ДЕРЖАВНОЇ

70.20.3 НЕРУХОМОСТI НЕВИРОБНИЧОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК

70.31.0 Дiяльнiсть агентств нерухомостi

70.31.1 ПОСЕРЕДНИЦЬКI ПОСЛУГИ ПIД ЧАС
КУПIВЛI, ПРОДАЖУ, ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ТА ОЦIНЮВАННЯ НЕРУХОМОСТI ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

70.31..2 ПОСЕРЕДНИЦЬКI ПОСЛУГИ ПIД ЧАС
КУПIВЛI, ПРОДАЖУ,
70.31.2 ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ТА ОЦIНЮВАННЯ НЕРУХОМОСТI
НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

70.31.3 ПОСЕРЕДНИЦЬКI ПОСЛУГИ ПIД ЧАС
КУПIВЛI, ПРОДАЖУ, ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ТА ОЦIНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК

 

 

86

 

86

86

86

 

86

86

86

86

 

 

86

 

86

 

 

200

 

200

200

200

 

200

200

200

200

 

 

200

 

200

 

71

 

Оренда машин
та устатковання; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку

71.10.0 Оренда автомобiлiв

71.21.0 Оренда iнших наземних
транспортних засобiв та устатковання

71.31.0 Оренда сiльськогосподарських
машин та устатковання

71.32.0 Оренда будiвельних машин та
устатковання

71.33.0 Оренда офiсних машин та
устатковання, включаючи обчислювальну технiку

71.34.0 Оренда iнших машин та
устатковання

71.40.0 Прокат побутових виробiв та
предметiв особистого вжитку

 

 

 

86

86

86

86

86

 

 

86

86

 

 

 

200

200

200

200

200

 

 

200

200

 

72

 

Дiяльнiсть у
сферi iнформатизацiї

72.10.0 Консультування з питань
iнформатизацiї

72.20.0 СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

72.21.0 Розроблення стандартного
програмного забезпечення

72.30.0 Оброблення даних

72.40.0 Дiяльнiсть, пов'язана з
банками даних

72.51.1 Ремонт i технiчне
обслуговування офiсної технiки

72.51.2 Ремонт i технiчне
обслуговування електронно-обчислювальної технiки

72.60.0 Iнша дiяльнiсть у сферi
iнформатизацiї

 

 

86

86

86

86

86

86

86

 

86

 

200

200

200

200

200

200

200

 

200

73

 

Дослiдження i
розробки

73.10.0 ДОСЛIДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В
ГАЛУЗI ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНIЧНИХ НАУК

 

 

86

 

200

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу;
надання послуг пiдприємцям

 

74.11.1 Адвокатська дiяльнiсть

74.12.0 Дiяльнiсть у
сфер
i бухгалтерського облiку та аудиту

74.13.0.Дослiдження кон'юнктури ринку
та виявлення суспiльної думки

74.14.0 Консультування з питань
комерцiйної дiяльностi та управлiння

74.20.1 Дiяльнiсть у сферi
iнжинiрингу

74.20.4 Дiяльнiсть у сферi геодезiї,
гiдрографiї та гiдрометеорологiї

74.40.0 Рекламна дiяльнiсть

74.70.0 Прибирання виробничих та
житлових примiщень, устатковання та транспортних засобiв

74.81.1 Дiяльнiсть у сферi фотографiї

74.83.0 СЕКРЕТАРСЬКI ПОСЛУГИ, ПОСЛУГИ
З ПЕРЕКЛАДУ ТА ЕКСПЕДИТОРСЬКА РОБОТА

74.87.0 Надання iнших комерцiйних
послуг

 

 

 

 

86

60

60

86

86

86

86

86

 

30

50

 

86

 

 

 

 

200

140

140

200

200

200

200

200

 

70

116

 

200

80

 

ОСВIТА

 

80.10.1 Дошкiльна освiта

80.10.2 Початкова освiта

80.21.1 Загальна середня освiта

80.21.3 Позашкiльна освiта

80.42.0 Освiта дорослих та iншi види
освiти

 

 

 

50

50

50

50

50

 

 

116

116

116

116

116

85

 

Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги

85.12.0 Медична практика

85.13.0 Стоматологiчна практика

85.14.0 Iнша дiяльнiсть у сферi
охорони здоров'я людини

85.20.0 Ветеринарна дiяльнiсть

 

 

86

86

86

86

 

 

200

200

200

200

 

90

 

Санiтарнi послуги, прибирання смiття та знищення вiдходiв

90.00.3 IНША ДIЯЛЬНIСТЬ З ПРИБИРАННЯ
СМIТТЯ ТА ОЧИЩЕННЯ IНШИХ ТЕРИТОРIЙ

 

 

 

30

 

 

70

92

 

Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг

92.31.1 Театральна та iнша мистецька
дiяльнiсть

92.32.0 Дiяльнiсть концертних та
театральних залiв

92.33.0 Дiяльнiсть ярмарок та атракцiонiв

92.34.0 Iнша видовищно-розважальна
дiяльнiсть

92.62.0 Iнша дiяльнiсть у сферi
спорту

 

 

 

86

86

86

86

86

 

 

200

200

200

200

200

93

 

Надання iндивiдуальних послуг

93.01.1 Прання, оброблення бiлизни та
iнших текстильних виробiв

93.01.2 Чищення та фарбування
текстильних та хутряних виробiв

93.02.0 Надання послуг перукарнями та
салонами краси

93.03.0 Органiзацiя поховань та
надання пов'язаних з ними послуг

93.05.0 Надання iнших iндивiдуальних
послуг

 

 

50

50

50

50

50

 

 

116

116

116

116

116

 

95

 

Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої
прислуги

95.00.0 діяльнiсть домашнiх господарств
як роботодавцiв для домашньої прислуги

 

 

 

50

 

 

116

 

 


                Секретар сільської ради:                                                    
І.П.Мізюрко.