Також дивіться новини на facebook.com

Аналіз регуляторного впливу та проект рішення Любиковицької селищної ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на 2012 рік»

1.    Проблема, яку
передба­чається розв'язати шляхом державного регулювання.

Збільшення
потенційних джерел надходжень до дохід­ної частини бюджету Любиковицької сільської
ради, збалансування інтересів тери­торіальної громади та суб'єктів
господарювання, приведення ставок єдиного податку у відповідність до чинного
зако­нодавства. Підставою для здійснення регулювання зазна­ченого питання є:
Бюджетний кодекс України, підрозд. 8 розд.
XX Податкового кодек­су України,
Указ Президента України № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва», п. 1 ст. 14 розділу
IV Декрету Кабінету
Міністрів 92 «Про прибутковий податок з громадян», Закон України «Про місцеве
самовря­дування в Україні», Закон Ук­раїни «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності». Відповідно до вказаних зако­нодавчих
актів проблема не може бути розв'язана за допо­могою ринкових механізмів.

2.   Цілі державного
регулю­вання.

Метою регулювання є оптимізація ставок єдиного подат­ку за здійснення
підприємниць­кої діяльності з урахуванням балансу інтересів територіаль­ної
громади та суб'єктів госпо­дарювання.

3.   Механізм, який
застосо­вується для розв'язання про­блем, і відповідні заходи.

Цим
проектом рішення Любиковицької сільської  ради передба­чено врегулювати ставки єди­ного
податку для підприємців сільської ради й привести їх у відповідність до чинного
зако­нодавства.

4.    Обґрунтування терміну
дії регуляторного акта.

Запропонований
проект рішення сільської  ради встанов­люється
строком на 1 рік (на 2012) з можливістю внесення до нього змін чи відміни його
у випадку зміни чинного законо­давства та з інших поважних причин або
подовження його строку дії.

5.   Визначення
показників результативності регуляторно­го акта.

Цей
регуляторний акт окре­мо визначених показників не матиме. З його прийняттям вза­галі
упорядкується механізм встановлення ставок єдиного податку на території
селищної ради. Проте опосередкованими по­казниками результативності
регуляторного акта є: розмір надходжень від сплати єдино­го податку з
прийняттям цього регуляторного акта; кількість суб'єктів господарювання, на
яких поширюватиметься дія акта; рівень поінформованості суб'єктів
господарювання з основних положень акта.

Для визначення очікуваних
результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникають у різних
груп суб»єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу
вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту
рішення.

Таблиця вигід та витрат
Сфера впливу
Вигоди
Витрати

Інтереси органів місцевого
самоврядування

- акти законодавства Любиковицької сільської
ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами у Любиковицькій
сільській раді відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- створення позитивного іміджу влади;

- мобілізація податків   до
сільського бюджету.

 

Інтереси органів державної
податкової служби

- застосовуватимуться у роботі акти законозавства
Любиковицької сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть
вимогам чинного законодавства;

мобілізація податків  до сільського бюджету.
 

Інтереси платників податків і
зборів

- скорочення переліку місцевих податків і зборів
у Любиковицькій сільській раді;

- забезпечення інтересів територіальної громади сільської
ради.

 
 

6. Визначення заходів, за допомогою яких буде
здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Для відстежень буде застосовано
аналіз даних бюджетної та податкової звітності.

Під час прийняття регуляторного
акту, у встановленні чинним законодавством терміни на врегулювання яких
спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії
акту.

Не пізніше двох років після
набрання чинності регуляторним актом визначених цілей, буде здійснене повторне
відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту
виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії
акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження
результативності дії цього акту.

 

Зауваження та пропозиції
приймаються протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому та електронному
вигляді за адресою:

-        
Любиковицька сільська рада: 34510, с. Любиковичі, вул. Перецілля, 1, тел. 2-29-49

 

УКРАЇНА
 

ЛЮБИКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
 
РІШЕННЯ

                                                                                                 
                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

Про затвердження Положення про єдиний
податок у Любиковицькій сільській раді 

               
 

                              Відповідно до пункту 24
частини 1 статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Податковим кодексом України (
стаття
10 розділу І, розділ ХІІ, пункт 5 розділу ХІХ, підрозділ 8 розділу ХХ),
 Указом Президента України від 03.07.1998 р. №
727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва” (із змінами і доповненнями), сільська рада вирішила:

 

1.                
Затвердити Положення про єдиний податок  у Любиковицькій сільській раді (додаток 1).

2.     
 Встановити ставки
місцевих податків   в межах граничних розмірів, визначених
Податковим кодексом України.

 

3.     
Кошти від сплати місцевих податків   зараховуються в сільський бюджет на рахунки, відкриті
Управлінням Державного казначейства у Рівненській області згідно з кодами класифікації доходів бюджету.

 

4. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на
інформаційних стендах сільської ради .

 

5. Дане рішення набуває
чинності з 01 січня 2011 року.

 

6.  Контроль
за виконанням даного рішення покласти на Сарненську міжрайонну державну податкову інспекцію та постійну комісію сільської ради з питань
бюджету , фінансів та соціального захисту населення (Гомонець В.І.)

 

Сільський голова                                                     
Г.В.Мацкевич

 
 
 
 
 
Додаток 1

до рішення сесії Любиковицької
сільської ради

 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про єдиний податок
 

1.     
Загальні положення

Єдиний
податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини
1статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування», відповідно до пункту 10.1.2 статті 10, підрозділу 8 розділу ХХ
Податкового кодексу України та Указу Президента України від 3 липня 1998 року №
727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів
малого підприємництва" (з наступними змінами).

Єдиний податок являє
собою форму заміни сплати встановлених законодавством податків і зборів
(обов'язкових платежів) при спрощеній системі оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва.

 

2.     
Платники податку

Платниками
єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи,
які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і
при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання
свідоцтва про сплату єдиного податку, ф
орма та порядок видачі якого встановлюються Державною
податковою адміністрацією України.

При цьому
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності мають право обрати:

 фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими,
включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг
виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не
перевищує 500 тис. гривень;

 юридичні особи – суб'єкти підприємницької
діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність
працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Обмеження на
право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими
категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються чинним
законодавством.

 

3.     
Ставки та порядок обчислення податку

3.1.         
Ставки єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва -
фізичних осіб, зареєстрованих в Любиковицькій
сільській раді, встановлені в межах від 20 до 200 гривень на місяць, в
залежності від виду діяльності відповідно до
класифікації видів
економічної діяльності (КВЕД), в розмірах, наведених у додатку до цього
Положення.

У разі коли
фізична особа – суб'єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких
установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і
сплачується єдиний податок, що не перевищує  встановленої максимальної ставки.  

У разі коли
платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з  використанням найманої праці або за участю у
підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується
на 50 відсотків за кожну особу.

3.2.         
Суб’єкт підприємницької
діяльності – юридична особа, який перейшов на спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок
єдиного податку:

6 відсотків
суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування
акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Податковим
кодексом України;

10 відсотків
суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі
включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

3.3.         
Порядок обчислення податку юридичними особами, а також форма книги обліку доходів та витрат, що підлягають
оподаткуванню відповідно до Указу

Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємництва"
,
і порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності, встановлюються Державною податковою адміністрацією України.
<u> </u></p>&#xd;&#xa;&#xd;&#xa;<p><span><span>4.<span style=" font:7.0pt="" new="">     
Строк та порядок сплати єдиного податку

4.1.         
Перша сплата (перерахування) єдиного податку
суб'єктом підприємницької діяльності – фізичною
особою
здійснюється до подачі нею до податкового органу письмової заяви
про видачу свідоцтва
про сплату єдиного податку. При цьому заява має
бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає
спосіб оподаткування доходів за єдиним податком. платіжний документ
(квитанція, копія платіжного доручення з
відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) єдиного податку за
період не менше ніж календарний місяць додається до зазначеної заяви.

Надалі, у разі щомісячної
сплати єдиного податку суб'єктом підприємницької діяльності – фізичною особою, його
сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому
здійснювалася попередня сплата єдиного податку,

4.2.         
Суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні
особи
сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа місяця,
наступного за звітним.

4.3.         
Єдиний податок сплачується суб'єктами
підприємницької діяльності
на рахунки сільського
бюджету, відкриті Управлінням Державного казначейства у Рівненській області для
цих платежів згідно з кодами класифікації доходів бюджету.

 
  1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і
    сплату податку

5.1.         
Платники єдиного податку фізичні особи
подають звіт протягом 5 днів після закінчення звітного періоду (кварталу). Звіт
подається особисто платником єдиного податку або надсилається поштою до органу
державної податкової служби за місцем державної реєстрації його як суб'єкта
підприємницької діяльності.

5.2.         
За результатами господарської
діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого
підприємництва – юридичні особи подають до органу державної податкової служби до
20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про
сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку
за ставкою 6 відсотків, розрахунок про сплату податку на додану вартість, а
також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з
позначкою банку про зарахування коштів.

5.3.         
Форма звітності про обчислення і сплату
єдиного податку
встановлюється Державною податковою
адміністрацією України.

 

6.     
Пільги суб'єктів
малого підприємництва по податках і зборах.

Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів,
визначених Податковим кодексом України:

а) податок на
прибуток підприємств;

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);
в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
ґ) плата за користування надрами;
д) збір за спеціальне використання води;
е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

Секретар сільської ради О. М. Саванчук

Додаток
до Положення
про єдиний податок
 
РОЗМІРИ

ставок єдиного податку на
2012 рік для фізичних осіб, зареєстрованих

в Любиковицькій сільській
раді, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи,
відповідно до класифікації видів економічної діяльності

 
 
 
Код
КВЕД
Види
підприємницької діяльності

Сума сплати єдиного податку в
розмірі 43%, на 2012р. (на місяць)

 в грн.

Сума сплати єдиного податку в
розмірі 100%, на 2012р. (на місяць)

 в грн.

01

СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА
ПОВ'ЯЗАНI З НИМИ ПОСЛУГИ

 

01.11.0 i </p>&#xd;&#xa; <p style="text-align:justify"><span style="font-size:&#xd;&#xa; 9.0pt;">01.12.0 ОВОЧ</span><span style="font-size:9.0pt">I</span><span style="font-size:9.0pt;">ВНИЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ САД</span><span style="font-size:9.0pt">I</span><span style="font-size:9.0pt;">ВНИЦТВО </span><span style="font-size:9.0pt">I</span><span style="font-size:9.0pt;"> ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦ</span><span style="font-size:9.0pt">I</span><span style="font-size:9.0pt;">Ї РОЗСАДНИК</span><span style="font-size:9.0pt">I</span><span style="font-size:9.0pt;">В</span></p>&#xd;&#xa; <div style="text-align:justify"> </div>&#xd;&#xa; <p style="text-align:justify"><span style="font-size:&#xd;&#xa; 9.0pt;">01.25.0 РОЗВЕДЕННЯ ІНШИХ ТВАРИН </span></p>&#xd;&#xa; <p style="text-align:justify"><span style="font-size:&#xd;&#xa; 9.0pt;">01.41.0 </span><span style=" font-size:="">луг у рослинництвi;
облаштування ландшафту

 
 
 
 
70
 
70
 
70
 
70
 
 
 
162
 
162
 
162
 
162

02

ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОВ'ЯЗАНI З НИМ ПОСЛУГИ
 

02.01.1
Лiсiвництво та лiсозаготiвлi

02.02.0Надання послуг у лiсовому господарствi
 
 
 
86
86
 
 
200
200

05

Рибальство,
рибництво та пов'язанi з ними послуги

 

05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальствi

 
 
 
 
 
86
 
 
 
 
200

14

I<span style=">i<span style=">i<span style=">i
 

14.2 ВИДОБУВАННЯ ПIСКУ ТА ГЛИНИ

 
 
 
86
 
 
200

15

 

Виробництво
харчових продуктiв, напоїв

 

15.13.0 Виробництво м'ясних продуктiв

Перероблення та консервування
овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань

 Виробництво морозива

Виробництво продуктiв
борошномельно-круп'яної промисловостi

Виробництво готових кормiв
для домашнiх тварин

Виробництво хлiба та
хлiбобулочних виробiв

Виробництво макаронних
виробiв

 
 
 
 
80
80
 
80
80
 
80
50
50
 
 
 
186
186
 
186
186
 
186
116
116

17

Текстильне
виробництво

17.25.0 Виробництво iнших текстильних тканин

 
 
50
 
 
116
 

18

Виробництво
одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра

 

18.10.1 ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ З ШКIРИ

Виробництво робочого одягу

 

18.22.1 ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

Виробництво iншого одягу та
аксесуарiв

Виробництво хутра та виробiв
з хутра

 
 
 
 
 
50
50
 
50
50
50
 
 
 
116
116
 
116
116
116

20

Оброблення
деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв

 

20.10.0 Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування
деревини

 

Виробництво дерев'яних
будiвельних конструкцiй та столярних виробiв

Виробництво iнших виробiв з
деревини

 
 
 
 
86
 
 
70
 
70
 
 
 
200
 
 
162
 
162

22

Видавнича та
полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування

 
 
 
 записаних носiїв iнформацiї
 

22.11.0 ВИДАННЯ КНИГ

 

22.12.0 ВИДАННЯ ГАЗЕТ

 

22.13.0 ВИДАННЯ ЖУРНАЛІВ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 

22.21.0 ДРУКУВАННЯ ГАЗЕТ

 

22.25.0 iiiiii

ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСIВ НА МАГНIТНИХ
НОСIЯХ

Тиражування програмного
забезпечення

 
 
 
 
50
 
50
 
50
 
50
 
50
50
50
 
 
116
 
116
 
116
 
116
 
116
116
116

26

ВИРОБНИЦТВО
IНШИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МIНЕРАЛЬНИХ ВИРОБIВ

 

26.12.0 ФОРМУВАННЯ
ТА ОБРОБЛЕННЯ ЛИСТОВОГО СКЛА

 

iiii<span style=" font-size:="" span="">

Виробництво виробiв з бетону
для будiвництва

ВИРОБНИЦТВО IНШИХ БУДIВЕЛЬНИХ
ВИРОБIВ З БЕТОНУ

 

 

 
 
 
50
 
86
 
 
86
86
 
 
 
116
 
200
 
 
200
200

28

 

Виробництво
готових металевих виробiв

 

28.11.0 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй

Виробництво будiвельних
металевих виробiв

Оброблення та нанесення
покриттiв на метали

 

28.63.0 Виробництво замкiв

Виробництво виробiв з дроту

28.75.0 Виготовлення iнших готових металевих виробiв

 
 
 
 
86
86
86
 
50
50
50
 
 
 
 
200
200
200
 
116
116
116
 

29

ВИРОБНИЦТВО
МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

 

29.24.1 Виробництво iнших машин та
устатковання загального призначення

Монтаж iнших машин та
устатковання загального призначення

Ремонт i технiчне
обслуговування iнших машин та устатковання загального призначення

Виробництво iнших машин та
устатковання для сiльського та
лiсового господарства

 Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж iнших машин
та устатковання для сiльського та
лiсового господарства

ВИРОБНИЦТВО (СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ)
IНШИХ МАШИН ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 
 
 
86
 
86
 
86
 
86
 
86
 
86
 
 
200
 
200
 
200
 
200
 
200
 
200

31

Виробництво
електричних машин та устатковання

Ремонт та технiчне
обслуговування електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв

 
 
50
 
116

34

<span style=">i<span style=">i<span style=">i<span style=">i<span style=">i<span style=" font-size:="">iiiii<b><span style=" span="">

 
 
50
 
 
116

36

<span style=">i</b><b><span style=">i<span style=">i<span style=" font-size:="">iiiiii

i<span style=" font-size:="">ii<span style=" font-size:="">Виробництво матрацiв

Виробництво iншої
продукцiї, не вiднесеної до iнших
групувань

 

 

 
 
50
50
50
50
50
50
 
 
116
116
116
116
116
116

45

БУДIВНИЦТВО
 

45.21.1 БУДIВНИЦТВО БУДIВЕЛЬ

Монтаж та встановлення збiрних конструкцiй

УЛАШТУВАННЯ ПОКРIВЕЛЬ

Iншi спецiалiзованi
будiвельнi роботи

Монтаж металевих конструкцiй

ЦЕГЛЯНА I КАМ'ЯНА КЛАДКА

IНШI СПЕЦIАЛЬНI БУДIВЕЛЬНI
РОБОТИ

Електромонтажнi роботи

МОНТАЖ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ I
АРМАТУРИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ ТА
ОХОРОННОЇ СИГНАЛIЗАЦIЇ; МОНТАЖ АНТЕН

Монтаж систем опалення,
вентиляцiї та кондицiонування повiтря

каналiзацiйнi та
протипожежнi роботи

Газопровiднi роботи

Iншi монтажнi роботи

IНШI ЕЛЕКТРОМОНТАЖНI РОБОТИ

Штукатурнi роботи

 

Столярнi та теслярськi роботи

 

Покриття пiдлог та
облицювання стiн

РОБОТИ З ПОКРИТТЯ ПIДЛОГИ ТА
ОБЛИЦЮВАННЯ СТIН ПЛИТКОЮ

МАЛЯРНI РОБОТИ

45.45.0 Iншi роботи з завершення будiвництва

 
 
 
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
 
86
 
86
86
86
86
86
 
50
 
86
86
 
86
86
 
 
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
 
200
 
200
200
200
200
200
 
200
 
200
200
 
200
200

50

 

Торгiвля
автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт

Роздрiбна торгiвля
автомобiлями

Роздрiбна торгiвля
автомобiлями

Технiчне обслуговування та
ремонт автомобiлiв

Роздрiбна торгiвля
автомобiльними деталями та приладдям

Посередництво в торгiвлi
автомобiльними деталями та приладдям

 Роздрiбна торгiвля мотоциклами

Технiчне обслуговування та
ремонт мотоциклiв

 
 
 
 
86
86
86
86
 
86
 
86
86
 
 
 
200
200
200
200
 
200
 
200
200

51

Оптова
торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi

 

51Посередництво в торгiвлi
сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напiвфабрикатами

Посередництво в торгiвлi
деревиною та будiвельними матерiалами

Посередництво в торгiвлi
меблями, побутовими товарами, залiзними та iншими металевими виробами

Посередництво в
спецiалiзованiй торгiвлi iншими
товарами

Посередництво в торгiвлi
товарами широкого асортименту

Оптова торгiвля зерном,
насiнням та кормами для тварин

СПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА
ТОРГIВЛЯ IНШИМИ ВИДАМИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ

Оптова торгiвля будiвельними
матерiалами

 
 
 
86
 
86
 
86
 
86
 
86
86
86
 
86
 
 
 
200
 
200
 
200
 
200
 
200
200
200
 
200
 

52

Роздрiбна
торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку

Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

Роздрiбна торгiвля м'ясом та
м'ясними продуктами

Роздрiбна торгiвля хлiбом,
хлiбобулочними та кондитерськими виробами

Роздрiбна торгiвля iншими
продовольчими товарами

Роздрiбна торгiвля
фармацевтичними товарами

Роздрiбна торгiвля
косметичними та парфумерними товарами

Роздрiбна торгiвля
текстильними та галантерейними товарами

Роздрiбна торгiвля взуттям та
шкiряними виробами

52.44.1 Роздрiбна торгiвля меблями

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ПОБУТОВИМИ
ТОВАРАМИ

Роздрiбна торгiвля книгами,
газетами та канцелярськими товарами

Роздрiбна торгiвля офiсним та
комп'ютерним устаткованням

Роздрiбна торгiвля
годинниками та ювелiрними виробами

Роздрiбна торгiвля
фотографiчним, оптичним та точним устаткованням

СПЕЦIАЛIЗОВАНА РОЗДРIБНА
ТОРГIВЛЯ КВIТАМИ, РОСЛИНАМИ, НАСIННЯМ, ДОБРИВАМИ, ДОМАШНIМИ ТВАРИНАМИ ТА
КОРМАМИ ДЛЯ НИХ

Роздрiбна торгiвля iншими
непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань

Роздрiбна торгiвля уживаними
товарами в магазинах

Роздрiбна торгiвля з лоткiв
та на ринках

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ З ЛОТКIВ

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ НА РИНКАХ

Роздрiбна торгiвля поза
магазинами, не вiднесена до iнших групувань

Ремонт взуття

Ремонт радiотелевiзiйної
аудiо- та вiдеоапаратури

Ремонт iнших побутових
електричних товарiв

Ремонт годинникiв

Ремонт ювелiрних виробiв

Ремонт i перероблення одягу

РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДIВ

Ремонт iнших побутових
виробiв та предметiв особистого вжитку

 
 
 
50
 
50
 
50
50
 
50
50
50
50
50
50
86
50
 
 
86
86
50
 
50
 
 
86
 
50
40
40
40
50
 
40
40
40
40
40
40
40
40
 
 
116
 
116
 
116
116
 
116
116
116
116
116
116
200
116
 
 
200
200
116
 
116
 
 
200
 
116
93
93
93
116
 
93
93
93
93
93
93
93
93
55

Дiяльнiсть
готелiв та ресторанiв

Дiяльнiсть готелiв

ГОТЕЛI З РЕСТОРАНАМИ

ГОТЕЛI БЕЗ РЕСТОРАНIВ

Дiяльнiсть кафе

Дiяльнiсть барiв

Дiяльнiсть їдалень

Послуги з постачання
готової їжi

 
 
86
86
86
86
86
70
50
 
 
 
 
200
200
200
200
200
162
116
 
 
 
60.22

Дiяльнiсть
наземного транспорту

Дiяльнiсть автомобiльного
регулярного транспорту

Дiяльнiсть таксi

Дiяльнiсть нерегулярного
пасажирського транспорту

Дiяльнiсть автомобiльного
вантажного транспорту

ДIЯЛЬНIСТЬ IНШИХ ВИДIВ
НАЗЕМНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

 
 
50
50
50
50
50
 
 
116
116
116
116
116
 

63

Додатковi
транспортнi послуги та допомiжнi операцiї

Транспортне оброблення
вантажiв

Складське господарство

Послуги з органiзацiї
подорожувань

Органiзацiя перевезення
вантажiв

 
 
 
86
86
86
86
 
 
200
200
200
200

64

<span style=">i<span style=">i<span style=" font-size:="">ii<span style=" font-size:="">Дiяльнiсть зв'язку

 
50
50
 
116
116

66

Страхування

Страхування життя та
накопичення

Недержавне пенсiйне
забезпечення

Iншi послуги у сферi страхування

 
 
50
50
50
 
116
116
116

67

Допомiжнi
послуги у сферi фiнансового посередництва та страхування

Допомiжна дiяльнiсть у сферi
страхування та пенсiйного забезпечення

 
 
 
 
50
 
 
 
116

70

Операцiї з
нерухомим майном

Органiзацiя будiвництва
об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду

Купiвля та продаж власного
нерухомого майна

Здавання в оренду власного
нерухомого майна

ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА
ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТI ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА
ДЕРЖАВНОЇ

НЕРУХОМОСТI НЕВИРОБНИЧОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК

70.31.0 Дiяльнiсть агентств нерухомостi

ПОСЕРЕДНИЦЬКI ПОСЛУГИ ПIД ЧАС
КУПIВЛI, ПРОДАЖУ, ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ТА ОЦIНЮВАННЯ НЕРУХОМОСТI
ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

.ПОСЕРЕДНИЦЬКI ПОСЛУГИ ПIД ЧАС
КУПIВЛI, ПРОДАЖУ,
ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ТА ОЦIНЮВАННЯ НЕРУХОМОСТI
НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПОСЕРЕДНИЦЬКI ПОСЛУГИ ПIД ЧАС
КУПIВЛI, ПРОДАЖУ, ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ТА ОЦIНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК

 
 
86
 
86
86
86
 
86
86
86
86
 
 
86
 
86
 
 
200
 
200
200
200
 
200
200
200
200
 
 
200
 
200
 

71

Оренда машин
та устатковання; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку

Оренда автомобiлiв

Оренда iнших наземних
транспортних засобiв та устатковання

Оренда сiльськогосподарських
машин та устатковання

Оренда будiвельних машин та
устатковання

Оренда офiсних машин та
устатковання, включаючи обчислювальну технiку

Оренда iнших машин та
устатковання

Прокат побутових виробiв та
предметiв особистого вжитку

 
 
 
86
86
86
86
86
 
 
86
86
 
 
 
200
200
200
200
200
 
 
200
200
 

72

Дiяльнiсть у
сферi iнформатизацiї

Консультування з питань
iнформатизацiї

СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розроблення стандартного
програмного забезпечення

Оброблення даних

Дiяльнiсть, пов'язана з
банками даних

Ремонт i технiчне
обслуговування офiсної технiки

Ремонт i технiчне
обслуговування електронно-обчислювальної технiки

Iнша дiяльнiсть у сферi
iнформатизацiї

 
 
86
86
86
86
86
86
86
 
86
 
200
200
200
200
200
200
200
 
200

73

Дослiдження i
розробки

ДОСЛIДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В
ГАЛУЗI ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНIЧНИХ НАУК

 
 
86
 
200

74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу;
надання послуг пiдприємцям

 

ii<span style=" font-size:="">iiii<span style=" font-size:="">Дослiдження кон'юнктури ринку
та виявлення суспiльної думки

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та
управлiння

Дiяльнiсть у сферi
iнжинiрингу

Дiяльнiсть у сферi геодезiї,
гiдрографiї та гiдрометеорологiї

Рекламна дiяльнiсть

Прибирання виробничих та житлових примiщень,
устатковання та транспортних засобiв

Дiяльнiсть у сферi фотографiї

СЕКРЕТАРСЬКI ПОСЛУГИ, ПОСЛУГИ
З ПЕРЕКЛАДУ ТА ЕКСПЕДИТОРСЬКА РОБОТА

Надання iнших комерцiйних послуг

 
 
 
 
86
60
60
86
86
86
86
86
 
30
50
 
86
 
 
 
 
200
140
140
200
200
200
200
200
 
70
116
 
200

80

ОСВIТА
 
 Дошкiльна освiта

Початкова освiта

Загальна середня освiта

Позашкiльна освiта

Освiта дорослих та iншi види
освiти

 
 
 
50
50
50
50
50
 
 
116
116
116
116
116

85

Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги

Медична практика

Стоматологiчна практика

Iнша дiяльнiсть у сферi
охорони здоров'я людини

Ветеринарна дiяльнiсть

 
 
86
86
86
86
 
 
200
200
200
200
 

90

Санiтарнi послуги, прибирання смiття та знищення вiдходiв

IНША ДIЯЛЬНIСТЬ З ПРИБИРАННЯ
СМIТТЯ ТА ОЧИЩЕННЯ IНШИХ ТЕРИТОРIЙ

 
 
 
30
 
 
70

92

Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг

Театральна та iнша мистецька
дiяльнiсть

Дiяльнiсть концертних та
театральних залiв

Дiяльнiсть ярмарок та
атракцiонiв

Iнша видовищно-розважальна
дiяльнiсть

Iнша дiяльнiсть у сферi спорту

 
 
 
86
86
86
86
86
 
 
200
200
200
200
200

93

Надання iндивiдуальних послуг

Прання, оброблення бiлизни та
iнших текстильних виробiв

Чищення та фарбування
текстильних та хутряних виробiв

Надання послуг перукарнями та
салонами краси

Органiзацiя поховань та
надання пов'язаних з ними послуг

Надання iнших iндивiдуальних
послуг

 
 
50
50
50
50
50
 
 
116
116
116
116
116
 

95

Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої
прислуги

яльнiсть домашнiх господарств
як роботодавцiв для домашньої прислуги

 
 
 
50
 
 
116