Також дивіться новини на facebook.com

№ 209 від 02.06.2021 року "Про комісію з питань роботи із службовою інформацією в апараті районної державної адміністрації"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

голови районної державної адміністрації

     

 02 червня  2021 року                                                                                  № 209
 
Про  комісію з питань роботи
із службовою інформацією
в апараті районної  державної
адміністрації
 
 
 
Відповідно до статей 6, 7, 39, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»:
1. Утворити комісію з питань роботи із службовою інформацією в апараті районної  державної адміністрації.
2. Затвердити:
2.1 Склад комісії з питань роботи із службовою інформацією в апараті районної  державної адміністрації згідно з додатком;
2.2 Положення про комісію з питань роботи із службовою інформацією в апараті районної  державної адміністрації, що додається.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти керівника апарату районної державної адміністрації Тамару ПУПКО.
 
 
Голова адміністрації                                                                   Олександр КОХАН
 
 
                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
02  червня 2021 року № 209
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
в апараті районної  державної адміністрації
 
1. Комісія з питань роботи із службовою інформацією в апараті районної  державної адміністрації (далі -Комісія), є постійно діючим дорадчим органом районної державної адміністрації.
Комісія створена для узгодженого вирішення питань щодо віднесення інформації, яка була отримана, створена районною державною адміністрацією або знаходиться у її володіння, до інформації, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в апараті Сарненської районної державної адміністрації, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації від 19 січня 2017 року № 14, та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
- складення на підставі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі — перелік відомостей), і подання його на затвердження голові райдержадміністрації;
- перегляд документів з грифом “Для службового користування” з метою його підтвердження або скасування;
- розгляд документів з грифом “Для службового користування” на предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;
- розслідування на підставі рішення голови райдержадміністрації фактів втрати документів з грифом “Для службового користування” та розголошення службової інформації;
- розгляд питання щодо присвоєння грифа “Для службового користування” документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ;
- вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм передані.
4. До складу Комісії, який затверджується розпорядженням голови районної  державної адміністрації, входять спеціалісти (керівники) загального відділу, сектору мобілізаційної роботи, відділу з питань правової роботи, спеціалісти з інформаційно-комп’ютерного забезпечення,  доступу до публічної інформації.
Головою Комісії є керівник апарату  районної  державної адміністрації, секретарем – особа, відповідальна за роботу з документами з грифом “Для службового користування”.
5. Секретар Комісії за рішенням голови Комісії забезпечує скликання засідань Комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів апарату райдержадміністрації рішення Комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію Комісії і забезпечує її збереженість.
6. Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
7. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його  відсутності – заступник голови) і секретар Комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання Комісії головою райдержадміністрації.
 
 
 
Керівник апарату адміністрації                                                      Тамара ПУПКО  
 
Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
02 червня  2021 року № 209
 
  
СКЛАД
комісії з питань роботи із службовою інформацією
 в апараті районної  державної адміністрації
 
Пупко Тамара                                     керівник апарату райдержадмінстрації,
Василівна                                            голова комісії;
 
Савчук Руслана                                  начальник відділу з питань правової роботи
Віталіївна                                            апарату райдержадміністрації, заступник    
                                                             голови комісії;
 
Похозей Олександр                           начальник загального відділу апарату    
Іванович                                             райдержадміністрації, секретар комісії;
                                                    
Члени комісії:
 
Воробйов Сергій                               головний спеціаліст організаційного відділу
Володимирович                                 апарату райдержадміністрації;
 
Намартович Петро                             завідувач сектору  мобілізаційної      
Володимирович                                  роботи апарату райдержадміністрації;
                                                            
Федорова Ірина                                   заступник начальника  загального відділу   
Миколаївна                                          апарату райдержадміністрації.
 
 
 
Начальник загального відділу                                       Олександр ПОХОЗЕЙ
апарату адміністрації