Також дивіться новини на facebook.com

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за 2020 рік

Кіль-кість

Всь-ого

Фізичні особи

Юридичні особи

Запит отримано:

Результат розгляд

 
 
 

Від грома-дян

Колек-тивні

Осо-бисто

Тел.

Факс

e -mail

Пош-тою

Записано на вимогу запитувача

Переслане іншими розпорядниками інформації

Інформацію надіс-лано

Надіслано за належ-ністю

Відмовлено

 

43

43

27

0

16

0

0

0

34

9

0

 

37

5

1