Також дивіться новини на facebook.com

2020.10.27 - Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

  Постановою від 23.09.2020 №859 «Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» скасовано чинний Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558). Одночасно продовжено виплату фізичним особам призначеної компенсації згідно з вищезазначеною постановою до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, встановленої законодавством, але не довше ніж до 31 грудня 2022року. Даною постановою передбачено виплату компенсації за період з січня 2020року у разі звернення за нею протягом 60 календарних днів з дня опублікування прийнятої постанови з метою поновлення прав громадян на отримання компенсації, порушених внаслідок несвоєчасного прийняття порядку здійснення компенсації.

Щомісячна компенсація на догляд призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам з числа членів своєї сім’ї, які спільно з ним проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є: особами з інвалідністю І групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з конгвітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністром України.   

Розмір компенсації обчислюються як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу,згідно Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 року №419.

 До складу сім’ї фізичної особи включаються: чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобули освіту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від місця проживання чи місця перебування. Разом з тим, не включаються до складу сім’ї особи, які перебувають на повному державному утриманні та непрацездатні особи. Документи на предмет призначення компенсації подаються в структурний підрозділ органу соціального захисту населення у паперовій формі (з 1,01,2021р. у електронній формі).

Для призначення компенсації фізична особа подає наступні документи:

заяву про надання компенсації; заяву про перерахування коштів на особовий рахунок, відкритий в банківській установі; заяву про згоду надавати соціальні послуги на непрофесійній основі; заяву про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги (особою/ законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг); копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу; копію документа, що посвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; копію свідоцтва про народження дитини (при наданні соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині); декларацію про доходи та майновий стан (заповнення на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника; копію акта огляду медико-соціальною експертною комісією; висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок конгвітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ; висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватитися та самообслуговуватись, за формою, затвердженою МОЗ; копію медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою МОЗ; довідку про захворювання дитини, якій не встановлено інвалідність, видану лікарсько – консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, затвердженими МОЗ; копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

           Для підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та догляду за нею складається акт обстеження про проведення обстеження сім'ї фахівцями структурного підрозділу. Форма акта про проведення обстеження сім'ї затверджується Мінсоцполітики.

Якщо до заяви не додано всі необхідні документи, структурний підрозділ протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви повідомляє заявника про те, які документи потрібно подати. Якщо їх буде подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем подання заяви вважатиметься день її прийняття структурним підрозділом або відправлення поштою.

Компенсація призначається на дванадцять місяців і виплачується щомісячно. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Виплата компенсації припиняється у разі: зміни місця проживання/ перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яке надає соціальні послуги та отримує компенсацію; смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала компенсацію; перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату.

Структурні підрозділи, призначаються та виплачують компенсацію, здійснюють контроль за наданням соціальних послуг фізичними особами, які надають соціальні послуги.