Також дивіться новини на facebook.com

№ 110 від 08 квітня 2020 року "Про затвердження Положення про апарат Сарненської районної державної адміністрації "

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
  

    08  квітня  2020  року                                                                             110

 
 

 

 

Про затвердження Положення про

 

апарат Сарненської районної державної адміністрації

 
 
 

         Відповідно до статей  6, 39, 41, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України «Про державну службу»,  Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 (зі змінами):

 
 

         1. Затвердити Положення про апарат Сарненської районної державної адміністрації, що додається. 

 

         2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 12 липня 2018 року №277 «Про затвердження Положення про апарат районної державної адміністрації» та від 13 вересня 2018 року №387 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 липня 2018 року №277».

 

         3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Василя СТЕЛЬМАХА.

 
 
 

Голова адміністрації                                                                     Олександр КОХАН 
                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        Розпорядження голови

                                                                        Сарненської районної

                                                                           державної адміністрації

                                                                                 08 квітня  2020  року №110

 
 
ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Сарненської районної державної адміністрації

І. Загальні засади

Апарат Сарненської районної державної адміністрації (далі – апарат)

відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» утворюється головою районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів і підпорядковується голові районної державної адміністрації.

 Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, а також  цим Положенням.

 Апарат у процесі покладених на нього завдань:

1) взаємодіє з обласною державною адміністрацією, відділеннями  територіальних органів  центральних органів виконавчої влади у районі, структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами;

2) отримує від структурних підрозділів районної державної адміністрації, відділень територіальних органів  центральних органів виконавчої влади у районі, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в установленому порядку матеріали і звіти про виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, його заступників, виданих у межах повноважень районної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством України.

ІІ. Основні завдання апарату

 Основними завданнями апарату є:

1) здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

2) підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, що належать до компетенції апарату;

3) систематична перевірка виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації;

4) надання методичної  допомоги органам місцевого самоврядування.

ІІІ. Повноваження апарату

 Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та подає відповідні пропозиції з цих питань голові районної державної адміністрації;

2) перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

3) готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

4) розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

5) забезпечує відповідність проєктів нормативно-правових актів голови районної державної адміністрації Конституції України та законам України, іншим актам законодавства України, а також узгодженість їх з раніше прийнятими актами;

6) здійснює опрацювання та проводить правову експертизу проєктів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, доручень заступників голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки; 

7) надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами районної державної адміністрації та посадовими особами районної державної адміністрації;

8) аналізує акти органів місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації на відповідність їх чинному законодавству;

9) готує проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

10) готує спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні, аналітичні, та інші матеріали, проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, доручень голови та заступників голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації тощо;

11) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, інших заходів, що проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

12) спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації забезпечує вирішення питань, пов’язаних з участю голови районної державної адміністрації у заходах, що проводяться спільно з органами виконавчої влади вищого рівня;

13) опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації проєкти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

14) забезпечує ведення діловодства в райдержадміністрації, у тому числі з грифом обмеження доступу «Для службового користування». Перевіряє стан роботи з документами і надає методичну допомогу з питань організації та ведення діловодства структурним підрозділам районної державної адміністрації та її апарату;

15) забезпечує зберігання документів та передачу їх в установленому порядку до архівного відділу районної державної адміністрації, Трудового архіву Сарненської районної ради;

16) проводить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

17) забезпечує виконання законодавства з питань мобілізаційної роботи, організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації;

18) забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

19) надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, робочим групам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

20) забезпечує організацію роботи з кадрових питань та державної служби в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління районної державної адміністрації. Аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її удосконалення. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

21) здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства про державну службу у структурних підрозділах районної державної адміністрації;

22) бере участь, у межах повноважень, у реалізації державної антикорупційної політики в районній державній адміністрації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

23) забезпечує здійснення заходів із зміцнення законності та правопорядку, боротьби із злочинністю, додержання прав та свобод громадян. Проводить спільні організаційні заходи за участю правоохоронних, контролюючих органів, зацікавлених організацій та установ, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на підвищення ефективності роботи з протидії злочинності, запобігання корупції, забезпечення громадського порядку;

24) організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться у них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які зумовлюють обґрунтовані скарги та зауваження громадян. Вивчає в установленому порядку стан цієї роботи у структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах сільських, селищних, міської рад, на підприємствах, в установах, організаціях;

25) розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

26) забезпечує взаємодію із районною, сільськими, селищними, міською радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищним, міським головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема, у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

27) бере участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй повноважень;

28) забезпечує і організовує в межах повноважень висвітлення діяльності районної державної адміністрації на офіційному вебсайті районної державної адміністрації та у засобах масової інформації;

29) здійснює фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність;

30) веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату;

31) організовує роботу щодо доступу до публічної інформації, володільцем якої є апарат, вживає заходів щодо розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу та надання відомостей на запити на інформацію, що надходять до районної державної адміністрації, надає консультації під час оформлення запитів;

32) здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян, ведення Державного реєстру виборців та інших завдань, покладених на апарат. Забезпечує захист персональних даних під час їх обробки у базах персональних даних, володільцем яких є апарат;

33) бере участь відповідно до чинного законодавства у реалізації заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдумів та у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою;

34) забезпечує взаємодію з розпорядником Державного реєстру виборців, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями з питань, пов’язаних з веденням Державного реєстру виборців;

35) розглядає запити та звернення виборців, а також політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»;

36) здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове, інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, організовує впровадження інформаційних систем і технологій;

37) забезпечує дотримання режиму роботи, належного протипожежного стану та правил охорони праці в адміністративному приміщенні районної державної адміністрації;

38) забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства;

39) за дорученням голови районної державної адміністрації виконує інші функції у межах, визначених законодавством.

ІV. Права апарату

 
Апарат має право:

1) залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, відділень  територіальних органів  центральних органів виконавчої влади у районі, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з керівниками), науковців для вивчення й розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації,  обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій  незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) вносити на розгляд голови районної державної адміністрації проєкти розпоряджень, планів заходів, доручень тощо з питань, що належать до компетенції апарату;

5) здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.

 

V. Керівник апарату

 

 Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації (далі – керівник апарату), який призначається та звільняється головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує керівник  структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.
 Керівник апарату:

1) здійснює керівництво діяльністю апарату райдержадміністрації та організовує його роботу з питань правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації;

2) забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації, систематичний контроль за виконанням актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та розпоряджень голови районної державної адміністрації;

3) інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

4) координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату райдержадміністрації, забезпечує виконання доручень, розпоряджень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат райдержадміністрації або його структурні підрозділи;

5) забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію з структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, органами місцевого самоврядування;

6) готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації;

7) забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України «Про державну службу», інших актів законодавства з цих питань;

8) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права):

організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної службикатегорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу» у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців;

здійснює планування навчання персоналу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до законодавства;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладення );

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

виконує функції роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

9) надає відпустки працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) ;

10) приймає рішення щодо відрядження працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

11) організовує підготовку регламенту районної державної адміністрації, правил внутрішнього трудового розпорядку, проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації;

12)здійснює керівництво відповідними колегіальними, консультативними та допоміжними органами (комісіями, радами тощо), що визначається окремими розпорядженнями голови райдержадміністрації;

13) забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті райдержадміністрації;

14) організовує доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

15) забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації, нарад за участю голови райдержадміністрації, проектів програм робочих поїздок в район вищих посадових осіб держави та області;

16) забезпечує організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів

здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

 17) забезпечує опрацювання та  подання голові районної державної адміністрації проєктів планів роботи районної державної адміністрації, здійснює контролю за їх виконанням;

18) спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії відділень територіальних органів центральних органів виконавчої влади у районі, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців;

19) забезпечує проведення правової експертизи проєктів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;

20) за дорученням голови райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації;

21) забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;

22) забезпечує взаємодію з Рівненським обласним контактним центром щодо забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет;

23) організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті райдержадміністрації;

24) організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної ради, районної державної адміністрації, районної ради, вносить відповідні пропозиції з цього питання;

25) сприяє реалізації визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення у районі виборів Президента України, депутатів рад усіх рівнів, референдумів;

26) з питань, віднесених до його повноважень, та відповідно до законодавства видає накази.

Накази керівника апарату, прийняті з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

Проекти наказів керівника апарату районної державної адміністрації візуються працівником, який підготував проєкт, керівником структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації, в якому його підготовлено, начальником  відділу з питань правової роботи, звернень громадян, запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації, начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, завідувачем сектору організаційного забезпечення та документообігу апарату райдержадміністрації, головним спеціалістом відділу з питань правової роботи, звернень громадян, запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Сарненській районій державній адміністрації) або особою, яка його заміняє. Додатки до наказів підписуються керівником структурного підрозділу, в якому вони підготовлені.

27) здійснює інші повноваження, покладені на апарат райдержадміністрації актами законодавства та цим Положенням;

 

VІ. Організація роботи апарату

 

 Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту Сарненської районної державної адміністрації, Інструкції з діловодства в апараті Сарненської районної державної адміністрації  та цього Положення.

 Робота апарату, його структурних підрозділів планується в порядку, встановленому Регламентом Сарненської районної державної адміністрації.

 Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                Василь СТЕЛЬМАХ