Також дивіться новини на facebook.com

№ 609 від від 12 червня 2019 року "Про встановлення ставок єдиного податку"

  Р І Ш Е Н Н Я
 

від 12 червня 2019 року                                                                         № 609

 
 
Про встановлення ставок                                                            

єдиного податку

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Податковим кодексом України (стаття 10, розділ ХІІ, пункт 5 розділу ХІХ, підрозділ 8 розділу ХХ), Указом Президента України від 03.07.1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами і доповненнями), Законом України від 04.11.2011 року № 4014 – VI,

 

Чудельська сільська рада

 
ВИРІШИЛА:
 

1.           Встановити на території сільської ради такі ставки єдиного податку:

            1.1. Ставка єдиного податку на 2020 р. для 1-ї групи платників 10 % до розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

            1.2. Ставки єдиного податку на 2020 р. для 2-ї групи платників  20% до розміру  мінімальної заробітної плати на місяць.

      2.   Затвердити положення про ставки єдиного податку (згідно з додатком ).

3.           Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.

4.           Довести дане рішення до Сарненської ДФС у Рівненській області.

5.           Контроль за сплатою місцевих податків і зборів покладається  на Сарненську ДФС у Рівненській області.

 
Сільський голова                                В.Т. Жук
 

Додаток  до рішення сільської ради № 609  від 12.06.2019 р. 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

 

1.     Загальні положення

1.1. Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 10.1.2 статті 10, підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України та Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (з наступними змінами), Закону України від 04.11.2011 року № 4014 – VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності».

 

1.2. Єдиний податок являє собою форму заміни сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) при спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

 

2.     Платники податку

2.1. Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, форма та порядок видачі якого встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

2.2. При цьому спрощену систему оподаткування, обліку та звітності мають право обрати:

 - фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

 - юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

2.3. Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються чинним законодавством.

2.4. Відповідно до ст.293 Закону 4014-VI фізичні особи – підприємці поділені на три групи залежно від річного обсягу доходу, кількість найманих працівників і виду діяльності, зокрема:

1) до першої груп належать – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

2) друга група – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/ або населенню, виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищують 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

3) третя група – підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень.

 

3.     Ставки та порядок обчислення податку

3.1. Ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, зареєстрованих в Чудельській сільській раді, встановлені в межах від 20 до 500 гривень на місяць, в залежності від виду діяльності відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), в розмірах, наведених у додатку до цього Положення.

3.2. У разі коли фізична особа – суб'єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки. 

3.3. У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

         3.4. Суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

 - 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Податковим кодексом України;

 - 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

         3.5. Порядок обчислення податку юридичними особами, а також форма книги обліку доходів та витрат, що підлягають оподаткуванню відповідно до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», і порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

 3.6. 1-а група фіксовані ставки податку встановлюються в розмірі

 10 % прожиткового мінімуму;
 2-а група –   20% мінімальної заробітної плати;
 

4.     Строк та порядок сплати єдиного податку

4.1.         Перша сплата (перерахування) єдиного податку суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою здійснюється до подачі нею до податкового органу письмової заяви про видачу свідоцтва про сплату єдиного податку. При цьому заява має бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком. платіжний документ (квитанція, копія платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) єдиного податку за період не менше ніж календарний місяць додається до зазначеної заяви.

Надалі, у разі щомісячної сплати єдиного податку суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою, його сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалася попередня сплата єдиного податку,

4.2.         Суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним.

4.3.         Єдиний податок сплачується суб’єктами підприємницької діяльності на рахунки міського бюджету, відкриті для цих платежів згідно з кодами класифікації доходів бюджету. При цьому розподіл коштів єдиного податку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється.

 

5.     Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

5.1.         Платники єдиного податку – фізичні особи подають звіт протягом 5 днів після закінчення звітного періоду (кварталу). Звіт подається особисто платником єдиного податку або надсилається поштою до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації його як суб’єкта підприємницької діяльності.

5.2.         За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

5.3.         Форма звітності про обчислення і сплату єдиного податку встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

 

6.     Пільги суб'єктів малого підприємництва по податках і зборах

6.1. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

а) податок на прибуток підприємств;

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);

в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

ґ) плата за користування надрами;

д) збір за спеціальне використання води;

е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

 
 
 
 
Секретар сільської ради                                     Р.М.Тишков