Також дивіться новини на facebook.com

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "САРНЕНСЬКА РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

  1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові й економічні основи організації та діяльності комунального некомерційного підприємства «Сарненська районна стоматологічна поліклініка» Сарненської районної ради (далі – Підприємство).

1.2. Підприємство засновано на спільній власності територіальних громад Сарненського району. Власником Підприємства є територіальні громади Сарненського району в особі Сарненської районної ради (далі – Власник).

1.3. З питань і в межах повноважень, делегованих Сарненською районною радою Сарненській районній державній адміністрації, уповноваженим органом управління є Сарненська районна державна адміністрація (далі – Уповноважений Власником орган управління).

1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Кодексом законів про працю України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, уповноваженого органу управління, цим Статутом та іншими нормативними документами.

1.5. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу «Сарненська районна стоматологічна поліклініка» Сарненської районної ради, заснованого рішенням Сарненської районної ради від  22.09.2010 №999 «Про комунальний заклад  «Сарненська районна стоматологічна поліклініка» Сарненської районної ради» і зареєстрованого Сарненською районною державною адміністрацією Рівненської області 18.10.2010.

1.6. Підприємство є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичну стоматологічну допомогу та медичні стоматологічні послуги населенню територіальних громад сіл, селищ, міста Сарненського району (далі – населення).

1.7. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників Підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

 Не вважається розподілом доходів (прибутків) Підприємства (в розумінні пункту 1.8. розділу 1 цього Статуту) використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на нього завдань Підприємство може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.9. Підприємство є неприбутковою організацією і фінансується за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законом.

1.10. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.11.  Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства.

1.12. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Підприємство має право укладати від свого імені правочини, виступати позивачем  та відповідачем у судах.

1.13. Найменування Підприємства:

– повне: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САРНЕНСЬКА РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

– скорочене: КНП «САРНЕНСЬКА РСП».

1.14. Юридична адреса: вулиця Белгородська, 10, місто Сарни, Сарненський район, Рівненська область, 34503.

 
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

2.1.1. надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення;

2.1.2. здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування захворювань зубо-щелепової системи;

2.1.3. організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

2.2. Відповідно до поставленої мети Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. здійснення медичної практики відповідно до ліцензії;

2.2.2. надання медичних стоматологічних та інших послуг, не заборонених чинним законодавством України, фізичним та юридичним особам, у тому числі на платній основі, відповідно до чинного законодавства;

2.2.3. аналітично-інформаційна діяльність;

2.2.4. надання безоплатної медичної стоматологічної допомоги та безоплатних медичних послуг населенню та окремим категоріям населення, визначених чинним законодавством України;

2.2.5. забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих  клінічних протоколів медичної практики;

2.2.6. організація підготовки пацієнта до зубного протезування;

2.2.7. зубопротезування дорослого та дитячого населення згідно з вимогами чинного законодавства України.

2.2.8. організація та забезпечення ортодонтичної допомоги дорослому та дитячому населенню.

2.2.9. забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

2.2.10. участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та здійснення заходів з профілактики захворювань.

2.2.11. організація надання населенню допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом скерування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством.

2.2.12. забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, у визначеному законодавством порядку.

2.2.13. Підприємство має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.2.14. для забезпечення виконання покладених на Підприємство завдань, зобов’язань Підприємство має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої  влади усіх рівнів за відповідною інформацією.

2.3. Предметом діяльності Підприємства можуть також бути інші види діяльності, що здійснюються на підставі дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством України.

2.4. Підприємство може бути базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

2.5. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види діяльності, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

3.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад Сарненського району на праві оперативного управління.

Перелік майна, яке закріплене за Підприємством на праві оперативного управління, визначається і може змінюватись Власником.

 3.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, яку організовує відповідно до фінансового плану, затвердженого і погодженого в порядку, визначеному Власником згідно з чинним законодавством.

Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються у порядку, встановленому законодавством.

3.4. Для закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені чинним законодавством України.

3.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

3.8. Підприємство може бути отримувачем (набувачем) гуманітарної допомоги відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» або бенефіціаром відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис за погодженням з Власником та Уповноваженим Власником органом управління.

 
 
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

4.1. Майно підприємства є комунальною власністю, що належить територіальним громадам Сарненського району в особі Сарненської районної ради, і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Власника.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

комунальне майно, передане Підприємству відповідно до законодавства України;

власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

кошти, отримані від співробітництва з іншими територіальними громадами;

кошти, отримані за договором про медичне обслуговування населення із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

кошти, отримані за будь-якими договорами з фізичними і юридичними особами;

бюджетні кошти;
цільові кошти;
кредити банків;
майно, придбане в інших юридичних або фізичних осіб;

майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі (державних, регіональних та місцевих);

майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Статутний капітал Підприємства складають основні фонди, оборотні кошти, а також цінності, котрі передані на правах оперативного управління Власником, вартість яких відображається в балансі, в загальній                                              сумі 00 грн 00 коп.

4.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Власника.

4.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України.

4.7. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Підприємство здійснює з дозволу Власника, відповідно до процедур у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.8. Підприємство веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність і статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію й надані послуги здійснюється Підприємством відповідно до вимог чинного законодавства України.

 
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
5.1. Підприємство має право:

5.1.1. звертатися в порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також установ, підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

5.1.2. самостійно організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;

5.1.3. укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами відповідно до законодавства України; здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;

5.1.4. володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах визначених законодавством та цим Статутом, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення господарської діяльності;

5.1.5. здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

5.1.6. залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

5.1.7. співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами – підприємцями;

5.1.8. надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їхнім запитом;

5.1.9. створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України;

5.1.10. встановлювати вартість робіт і послуг, що надаються Підприємством, відповідно до законодавства;

5.1.11. здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

5.2. Обов’язки Підприємства:

5.2.1 створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.2 здійснення бухгалтерського обліку, ведення фінансової та статистичної звітності, згідно із законодавством України.

5.2.3. планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної державної політики в галузі охорони здоров’я;

5.2.4. створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.5. забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

5.2.6. розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників;

5.2.7. акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

5.2.8. забезпечувати надання медичних послуг населенню відповідно до чинного законодавства, галузевих стандартів та принципів доказової медицини;

5.2.9. отримувати спеціальні дозволи, ліцензії на діяльність у сфері медичних послуг та лікувально-профілактичної допомоги, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.

 

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого Власником органу управління та Керівника щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Керівництво поточною діяльністю Підприємства здійснює Головний лікар (надалі – Керівник), який призначається у порядку, визначеному Власником на умовах контракту згідно з чинним законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на посаду головного лікаря встановлюються відповідно до єдиних вимог чинного законодавства України.

6.3. Власник Підприємства:

6.3.1. визначає головні напрямки діяльності Підприємства згідно із Статутом, затверджує Статут Підприємства та зміни до Статуту Підприємства;

6.3.2. погоджує договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, інші договори відповідно до вимог чинного законодавства України;

6.3.3. здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальних громад Сарненського району і закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

6.3.4. приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає голову ліквідаційної комісії, затверджує ліквідаційний баланс.

6.4. До компетенції Уповноваженого Власником органу управління належить:

6.4.1. забезпечення контролю за виконанням актів законодавства України щодо діяльності Підприємства;

6.4.2. контроль за організацією первинного обліку Підприємства, утриманням в установленому порядку статистичної та бухгалтерської звітності;

6.4.3. сприяння розвитку міжнародного співробітництва Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства та рішень Власника;

6.4.4. проведення моніторингу фінансової діяльності Підприємства;

6.4.5. управління діяльністю Підприємства;

6.4.6. укладення з Підприємством договорів про надання медичного осблуговування за рахунок коштів районного бюджету;

6.4.7. здійснення контролю за якістю та обсягами надання медичної допомоги, що надається Підприємством відповідно до вимог галузевих стандартів;

6.4.8. здійснення контролю за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства;

6.4.9. здійснення інших повноважень щодо управління роботою Підприємства згідно з чинним законодавством та відповідно до рішень Власника.

6.5. Керівник Підприємства:

6.5.1. безпосередньо підпорядковується Власнику та Уповноваженому Власником органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

6.5.2. діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, в інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності, делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

6.5.3. розробляє Статут Підприємства та зміни до нього;

6.5.4. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством і цим Статутом до компетенції Власника та Уповноваженого Власником органу управління;

6.5.5. несе відповідальність за результати господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

6.5.6. користується правом розпорядження коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

6.5.7. забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

6.5.8. забезпечує контроль за веденням і зберіганням медичної та іншої документації;

6.5.9.  у строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

6.5.10 подає в установленому порядку  квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Власнику та Уповноваженому Власником органу управління бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Власника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

6.5.11. разом із головним бухгалтером несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку фінансової та статистичної звітності в установленому законодавством порядку;

6.5.12. у межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

6.5.13. приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства, а також вчиняє інші дії у сфері трудових відносин, передбачені законодавством про працю;

6.5.14. призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного бухгалтера Підприємства; призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів;

6.5.15.  забезпечує проведення колективних переговорів, укладання колективного договору в порядку, визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди», виконання його вимог;

6.5.16. розробляє і затверджує форми і системи оплати праці в установленому порядку, встановлює працівникам Підприємства посадові оклади, премії, винагороди, надбавки і доплати на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством України; вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам Підприємства, а також сплати передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

6.5.17. забезпечує раціональний добір кадрів, створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

6.5.18. відповідно до вимог чинного законодавства України має право укладати договори оренди майна;

6.5.19. забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил;

6.5.20. вживає заходи щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечує додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

6.5.21. вживає заходи щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та щодо недопущення утворення заборгованості з неї;

6.5.22. затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

-   положення про оплату праці працівників Підприємства;

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

6.5.23. вирішує інші питання, не віднесені до компетенції Власника, згідно із законодавством України, цим Статутом та контрактом.

6.6. У разі відсутності Керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин його обов’язки виконує заступник Керівника чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 
7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Структура Підприємства включає:
7.1.1. адміністративно-управлінський підрозділ;
7.1.2. допоміжні підрозділи, в тому числі господарчі;
7.1.3. лікувально-профілактичні підрозділи.

7.2. Структуру Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджує Керівник Підприємства.

7.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Керівником Підприємства.

7.4. Штатну чисельність Підприємства Керівник визначає самостійно на підставі фінансового плану, погодженому в установленому законодавством, Статутом та Власником порядку.

 
8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

8.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.

Представники первинної профспілкової організації, а в разі її відсутності – вільно обрані працівниками представники представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

8.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

8.5. Право укладення колективного договору надається Керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – первинній профспілковій організації, а у разі її відсутності – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їхніх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат можуть встановлюватися у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

8.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

8.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку та законодавства України.

 
9. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається законодавством України.

9.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

9.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та цільовим використанням майна здійснюють відповідні державні органи в межах їхніх повноважень та встановленого законодавством України порядку.

9.4. Контроль за якістю надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється відповідно до законодавства України.

 
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі в установлені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

10.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

10.9. Підприємство є таким, що припинило діяльність, від дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

10.10. У разі ліквідації Підприємства його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

10.11. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 
11. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

11.1. Цей Статут набирає чинності після його державної реєстрації.

11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Власником.

11.3. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.