ПОЛОЖЕННЯ про відділ з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації

 

1. Відділ з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації (далі – Відділ) – постійно діючий робочий орган Сарненської районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій та цим положенням.

3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу приймається головою Сарненської районної державної адміністрації.

4.Основними завданнями Відділу є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, визначається розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації.

6. У Відділі за розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та звернень, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Відділ, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення та у відповідності до чинного законодавства України.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги звертається до адміністратора або представника суб’єкта надання адміністративних послуг – посадової особи Сарненської районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Сарненської районної держаної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Відділу.

10. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

11. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати начальника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

12. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Сарненської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

13. Начальник відповідно до завдань, покладених на Відділ:

1) здійснює керівництво роботою Відділу, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність Відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Відділі, вносить пропозиції голові Сарненської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Відділу;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) здійснює функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Відділ.

 14. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з  іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

15. Час прийому суб’єктів звернень у Відділі становить шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Відділ.

Режим роботи відділу з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації:

Понеділок, середа, п'ятниця, субота: з 9.00 до 16.00, вівторок, четвер: з 11.00 до 20.00, неділя: вихідний.

За розпорядженням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

16. Фінансування  та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок державного бюджету.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                       В.Стельмах