Відділ фінансово-господарського забезпечення

  ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення

апарату Сарненської районної державної адміністрації

 
 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
 

1)відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (далі відділ) створюється в межах затвердженої головою райдержадміністрації структури і чисельності і є структурною одиницею апарату райдержадміністрації;

2)відділ в своїй діяльності керується нормативними актами законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, положенням про відділ, інструкцією з бухгалтерського обліку, Бюджетним кодексом України та іншими нормативними актами фінансового характеру.

 

2.ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ТА ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ:

 

1) ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;

2)відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації про гоподаські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3)забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4)забезпечення  контролю  за  наявністю  і   рухом   майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання  виникненню   негативних  явищ у фінансово-господарській  діяльності, виявлення і  мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Відділ   відповідно  до  покладених  на  нього завдань:

1) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством;         

2) своєчасно подає звітність;

3) своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

4) забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

- використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних  ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу;

5)проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

6) забезпечує:

-  дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

-достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів   бюджетних   зобов'язань   та   бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та додаються в процесі казначейського обслуговування;

7)здійснює обробку та захист персональних даних працівників в базі персональних даних «Бухгалтерський облік».

 
3.ПРАВА ВІДДІЛУ:
 

1)представляти бюджетну установу в установленому  порядку  з питань,  що відносяться  до компетенції бухгалтерської служби,  в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності;

2)встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  бухгалтерської   служби   структурними   підрозділами бюджетної  установи  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;

3)одержувати  від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ,  які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4)виносити на розгляд голови райдержадміністрації питання, які відносяться до компетенції відділу. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації, органів місцевої виконавчої влади, матеріали необхідні для виконання покладених до нього функцій.

 
4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ:
 

1)відділ очолює начальник відділу-головний бухгалтер,  який призначається і звільняється із займаної посади наказом керівника апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу;

2)відділ в своїй діяльності підпорядковується голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації;

3)структура відділу затверджується головою райдержадміністрації, чисельність працівників визначається штатним розписом, затвердженим головою райдержадміністрації;

4)працівники відділу призначаються на посаду та звільнюються з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації;

5)начальник відділу   не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки голови адміністрації      на   період   його   тимчасової відсутності;

6)у разі тимчасової  відсутності  начальника відділу (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його  обов'язків  покладається  на заступника начальника,  а у разі відсутності заступника начальника відділу  відповідно  до  наказу  керівника  апарату райдержадміністрації - на іншого працівника відділу.

 

5.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ-ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР:

 

1)організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2)здійснює  керівництво  діяльністю  відділу, забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її   працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку;

3)погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна;

4)підписує звітність та документи, які є підставою для:

 - перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

 - проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

 - приймання і видачі грошових коштів;

 - оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

 - проведення інших господарських операцій;

5)відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

6)здійснює контроль за:

 - відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

- складенням звітності;

-цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

7)погоджує   документи,   пов'язані   з  витрачанням  фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам;

 
 
 
 
    
 
 
Виконуюча обов’язки керівника

апарату адміністрації                                                                             А.НОСТЕР