Положення

Архів до 2021 року

 

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської районної державної адміністрації

 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань державної реєстрації
Сарненської районної державної адміністрації
 
І. Загальні положення

1. Відділ з питань державної реєстрації Сарненської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою Сарненської райдержадміністрації і є її структурним підрозділом.

 

2. Відділ підпорядковується голові, заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень та  керівнику апарату райдержадміністрації.

 

3. Метою діяльності відділу є забезпечення виконання повноважень райдержадміністрації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу" та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, речових прав та їх обтяжень.

 
ІІ. Основні завдання та функції відділу
1. Основними завданнями відділу є:

1) організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Сарненської районної державної адміністрації та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) забезпечення, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

   3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

 2

4) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної дміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

7) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради з питань, що входять до компетенції відділу;

8) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

9) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

10) проводить аналіз кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, узагальнює статистичні дані діяльності відділу;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

15) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

16) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

18) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3                                            
19) забезпечує захист персональних даних;                                              

20) здійснює інші передбачені законом повноваження.                                      

2. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

3. Відділ у межах своєї компетенції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

1) забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

2) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

4) забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям та облік безхазяйного нерухомого майна, надання відомостей з Державного реєстру прав;

5) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) забезпечує формування та ведення реєстраційних справ.

 

4. Відділ у межах своєї компетенції у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1) забезпечує державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

2) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації та інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб,

 
                                               4

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

4) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів або для відмови юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та громадським формуванням у державній реєстрації;

5) забезпечує ведення реєстраційних справ.
                                              
ІІІ. Права відділу

1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 
ІV. Структура відділу.

1. Структура відділу, чисельність його працівників та Положення про відділ затверджуються в установленому порядку головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

 

2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку.

3.    Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

                                                  5

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації  питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних розпоряджень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

10) подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) на період відсутності начальника відділу з поважних причин (відпустка, хвороба, тощо) його обов»язки виконує один із головних спеціалістів відділу згідно із наказом керівника апарату районної державної адміністрації;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

4. На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленими Законами України «Про державну службу»,  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

5.  Працівники відділу несуть відповідальність за належне виконання покладених на відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 
                                                 6

6. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7. Відділ утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 Штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

8. Відділ має власний бланк.

 
 
Керівник апарату
Сарненської райдержадміністрації                                              В.СТЕЛЬМАХ
 

Положення про апарат

  ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Сарненської районної державної адміністрації

І. Загальні засади

Апарат Сарненської районної державної адміністрації (далі – апарат)

відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» утворюється головою районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів і підпорядковується голові районної державної адміністрації.

 Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, а також  цим Положенням.

 Апарат у процесі покладених на нього завдань:

1) взаємодіє з обласною державною адміністрацією, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами районної державної адміністрації,органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами;

2) отримує від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в установленому порядку матеріали і звіти про виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, його заступників, виданих у межах повноважень районної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством України.

ІІ. Основні завдання апарату

 Основними завданнями апарату є:

1) здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
2) підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, що належать до компетенції апарату;

3) систематична перевірка виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації;

4) надання методичної  допомоги органам місцевого самоврядування.

ІІІ. Повноваження апарату

 Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та подає відповідні пропозиції з цих питань голові районної державної адміністрації;

2) перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

3) готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

4) розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

5) забезпечує відповідність проектів нормативно-правових актів голови районної державної адміністрації Конституції України та законам України, іншим актам законодавства України, а також узгодженість їх з раніше прийнятими актами;

6) здійснює опрацювання та проводить правову експертизу проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, доручень заступників голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;

7) надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами районної державної адміністрації та посадовими особами районної державної адміністрації;

8) аналізує акти органів місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації на відповідність їх чинному законодавству;

9) готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

10) готує спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні, аналітичні, та інші матеріали, проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, доручень голови та заступників голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації тощо;

11) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, інших заходів, що проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

12) спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації забезпечує вирішення питань, пов’язаних з участю голови районної державної адміністрації у заходах, що проводяться спільно з органами виконавчої влади вищого рівня;

13) опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

14) забезпечує ведення діловодства в райдержадміністрації, у тому числі з грифом обмеження доступу «Для службового користування». Перевіряє стан роботи з документами і надає методичну допомогу з питань організації та ведення діловодства структурним підрозділам районної державної адміністрації та її апарату, виконавчим комітетам сільських, селищних, міської рад;

15) забезпечує зберігання документів та передачу їх в установленому порядку до архівного відділу районної державної адміністрації, Трудового архіву Сарненської районної ради;

16) проводить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

17) забезпечує виконання законодавства з питань мобілізаційної роботи, організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації;

18) забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

19) надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, робочим групам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

20) забезпечує організацію роботи з кадрових питань та державної служби в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління районної державної адміністрації. Аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її удосконалення. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

21) здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства про державну службу у структурних підрозділах районної державної адміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

22) бере участь, у межах повноважень, у реалізації державної антикорупційної політики в районній державній адміністрації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

23) забезпечує здійснення заходів із зміцнення законності та правопорядку, протидії злочинності, додержання прав та свобод громадян. Проводить спільні організаційні заходи за участю правоохоронних, контролюючих органів, зацікавлених організацій та установ, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на підвищення ефективності роботи з протидії злочинності, запобігання корупції, забезпечення громадського порядку;

24) організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться у них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які зумовлюють обґрунтовані скарги та зауваження громадян. Вивчає в установленому порядку стан цієї роботи у структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах сільських, селищних, міської рад, на підприємствах, в установах, організаціях;

25) розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

26) вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає відповідну методичну та практичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування у межах повноважень;

27) забезпечує взаємодію із районною, сільськими, селищними, міською радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищним, міським головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема, у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

28) бере участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй повноважень;

29) в установленому порядку бере участь у реалізації повноважень районної державної адміністрації з управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, та передане до сфери управління районної державної адміністрації;

30) забезпечує і організовує в межах повноважень висвітлення діяльності районної державної адміністрації на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та у засобах масової інформації;

31) сприяє розвитку міжнародного співробітництва відповідно до компетенції районної державної адміністрації;

32) здійснює фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність;

33) веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату;

34) організовує роботу щодо доступу до публічної інформації, володільцем якої є апарат, вживає заходів щодо розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу та надання відомостей на запити на інформацію, що надходять до районної державної адміністрації, надає консультації під час оформлення запитів;

35) здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян, ведення Державного реєстру виборців та інших завдань, покладених на апарат. Забезпечує захист персональних даних під час їх обробки у базах персональних даних, володільцем яких є апарат;

36) бере участь відповідно до чинного законодавства у реалізації заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдумів та у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою;

37) забезпечує взаємодію з розпорядником Державного реєстру виборців, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями з питань, пов’язаних з веденням Державного реєстру виборців;

38) розглядає запити та звернення виборців, а також політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»;

39) здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове, інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, організовує впровадження інформаційних систем і технологій;

40) забезпечує дотримання режиму роботи, належного протипожежного стану та правил охорони праці в адміністративному приміщенні районної державної адміністрації;

41) забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства;

42) за дорученням голови районної державної адміністрації виконує інші функції у межах, визначених законодавством.

ІV. Права апарату

6. Апарат має право:

1) залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з керівниками), науковців для вивчення й розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій  незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) вносити на розгляд керівникам районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів заходів, доручень тощо з питань, що належать до компетенції апарату;

5) здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.

V. Керівник апарату

 Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації (далі – керівник апарату), який призначається та звільняється головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує керівник самостійного структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

 Керівник апарату:

1) здійснює керівництво діяльністю апарату райдержадміністрації та організовує його роботу з питань правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації;

2) забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації, систематичний контроль за виконанням актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та розпоряджень голови районної державної адміністрації;

3) інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

4) координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату райдержадміністрації, забезпечує виконання доручень, розпоряджень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат райдержадміністрації або його структурні підрозділи;

5) забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію з структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;

6) готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівників районної державної адміністрації;

7) забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України «Про державну службу», інших актів законодавства з цих питань;

8) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права):

організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної службикатегорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців;

здійснює планування навчання персоналу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до законодавства;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

виконує функції роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

9) затверджує положення про структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), посадові інструкції працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

10) затверджує графік відпусток працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) та  надає відпустки працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

11) приймає рішення щодо відрядження працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

12) за дорученням голови райдержадміністрації забезпечує підготовку у встановленому порядку документів щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

13) організовує підготовку регламенту районної державної адміністрації, правил внутрішнього трудового розпорядку, проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації;

14) візує всі проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, підписує додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації якщо розробником  проекту розпорядження є  структурний підрозділу апарату райдержадміністрації, спеціаліст апарату райдержадміністрації або територіальний орган виконавчої влади в районі;

15) забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті райдержадміністрації;

16) організовує доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

17) забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації, нарад за участю голови райдержадміністрації, проектів програм робочих поїздок в район вищих посадових осіб держави та області;

18) забезпечує організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Підписує фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації;

19) забезпечує подання голові районної державної адміністрації проектів планів роботи районної державної адміністрації, здійснює контролю за їх виконанням;

20) спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців;

21) забезпечує проведення правової експертизи проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;

22) за дорученням голови райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації;

23) забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;

24) забезпечує взаємодію з Рівненським обласним контактним центром щодо забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет;

25) організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті райдержадміністрації;

26) організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної ради, районної державної адміністрації, районної ради, вносить відповідні пропозиції з цього питання;

27) сприяє реалізації визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення у районі виборів Президента України, депутатів рад усіх рівнів, референдумів;

28) здійснює інші повноваження, покладені на апарат райдержадміністрації актами законодавства та цим Положенням;

29) з питань, віднесених до його повноважень, та відповідно до законодавства видає накази.

Проекти наказів керівника апарату районної державної адміністрації візуються працівником, який підготував проект, керівником структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації, в якому його підготовлено, начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації, начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головним спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації з питань організації контролю за виконанням документів, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації або особою, яка його заміняє. Додатки до наказів підписуються керівником структурного підрозділу, в якому вони підготовлені.

VІ. Організація роботи апарату

10. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту Сарненської районної державної адміністрації та цього Положення.

11. Робота апарату, його структурних підрозділів планується в порядку, встановленому Регламентом Сарненської районної державної адміністрації.

12. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації.

13. Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі положень про них, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

14. Керівників та працівників структурних підрозділів апарату призначає на посаду та звільняє з посади керівник апарату райдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

 
 
 
 
 
Виконуюча обов’язки                                                                   А. НОСТЕР
керівника апарату 

Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації

 ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та

соціального захисту населення

Сарненської районної державної адміністрації

(нова редакція)
 
 
 
 
 

м. Сарни – 2018 рік

 
 
 

1. Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою Сарненської райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові Сарненської райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне  Департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також положенням про управління.

4. Управління має статус юридичної особи публічного права.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у Сарненському районі у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

2)забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок,  протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

  3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 4) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

5) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури.

6) реалізацію державної політики у сфері відпочинку та оздоровлення дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм.

 7) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

8) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

9)  управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету.
 

6. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції розвитку у сфері соціального захисту у межах Сарненського району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сарненського району;

7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадмінітсрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетентності;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

- бере участь у розробленні територіальної програми зайнятості населення, реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби);

- бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією;

29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим  категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення тощо;

здійснює призначення та виплату:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливість утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, особам, які проживають разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію,  та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за  інвалідом 1 групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях з питань соціального захисту населення;

сприяє громадянам в одержані документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом “єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи “мобільних соціальних офісів”;

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних  інспекторів;

30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує санаторне-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким  непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної адміністрації пропозиції з цих питань;

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

       організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

 здійснює прийом документів для оформлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, видачу посвідчень, їх облік та зберігання та перевірку;     

здійснює оформлення документів, необхідних для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установ та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформлення документів цим особам;

спрямовує та координує діяльність районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

забезпечує безпосереднє ведення справ з опіки і піклування над повнолітніми недієздатними та особами, дієздатність яких обмежена;

32) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністюта інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

здійснює направлення до реабілітаційних  установ осіб з інвалідністю та  дітей з інвалідністю відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністюта окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації;

інформує осіб з інвалідністю про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

інформує центр зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів, про осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

33) щодо попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

надає в межах своїх повноважень сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї;

надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам Сарненської районної державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам Сарненської районної державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;

забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

34) забезпечує ведення єдиного інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН); Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне  середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

35) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;  забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

36) здійснює інші передбачені законом повноваження.

37) як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, як підзвітні та підконтрольні щодо ефективного використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

38) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на райдержадміністрацію завдань у сфері охорони здоров’я.  

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі соціального захисту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією  в установленому законодавством порядку.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) призначає та звільняє з посад  працівників управління.

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

18) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, директором департаменту соціального захисту облдержадміністрації.

12. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника управління.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує головарайдержадміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

15. Управління має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 
 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                                            Н.Параниця

Фінансове управління Сарненської районної державної адміністрації

1. Фінансове управління Сарненської районної державної адміністрації (далі – фінансове управління) утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації.

 

2. Фінансове управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації,  а також цим Положенням.

Фінансове управління керується також наказами директора департаменту фінансів Рівненської облдержадміністрації, прийнятими у межах його компетенції.

 

3. Основними завданнями фінансового управління є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

- розроблення в установленому порядку проекту місцевого бюджету;

- підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд районній державній  адміністрації;

- забезпечення в межах своїх повноважень ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

- проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

- здійснення в межах своїх повноважень державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

- здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету в межах району,  координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

4. Фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в районі;

5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;;

7) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

8) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів району.

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома  головних розпорядників бюджетних коштів  інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції  щодо проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;  

15) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації  порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міської ради матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву  районної державної адміністрації;

16) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису  встановленим бюджетним призначенням;

17) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

18) проводить в встановленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування;

19) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

20) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

21) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування  та аналіз стану надходження доходів  до районного бюджету;

22)  організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом  з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міської рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

24) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету ;

25) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

26) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

27) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

28) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

29) проводить  на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

30) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

31) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районної ради;

32) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

33) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

34)  здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу ;

35) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

36) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

 

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

 

37) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

        38) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

39) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) забезпечує захист персональних даних;

45) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового управління;

46) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 
5. Фінансове управління має право:
 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного бюджету та звітування про його виконання;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об»єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового управління;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції фінансового управління.

 

6. Фінансове управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Фінансове управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.

 

8. Начальник фінансового управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника фінансового управління.

 
9. Начальник фінансового управління:

1) здійснює керівництво фінансовим управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у фінансовому управлінні;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про фінансове управління;

3) затверджує положення про відділи і посадові інструкції працівників фінансового управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу фінансового управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на фінансове управління завдань та затверджених планів роботи;

7)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси фінансового управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови районної державної адміністрації;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

 

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України;

 

10) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису фінансового управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису фінансового управління;

12) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління ;

З набранням чинності Закону України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу» подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо :

       призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців фінуправління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників фінуправління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності , а абзац 1 цього підпункту втрачає чинність ;

 

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців фінансового управління;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового управління;

16) забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Накази начальника фінансового управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Мінфіном або директором департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

 

11. Фінансове управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

 

13. Штатний розпис та кошторис фінансового управління затверджується  в установленому законодавством порядку.

 

14. Фінансове управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Центр надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації

 
 
ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації (далі – Центр) – постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації, утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Сарненської районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про Центр.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

         6. Складовою частиною Центру є Дозвільний центр, утворений розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 12.08.2005 № 325, відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”,який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

7. У Центрі за рішенням районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації .

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів         (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних ”;

3) інформувати заступника голови районної державної адміністрації та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед заступником голови районної державної адміністрації щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

      13. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення його діяльності у структурі районної державної адміністрації, утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
      14. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п'ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.     За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів. 

 
 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                В.Стельмах

 
 
 
 
 

Архівний відділ

   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                        розпорядження голови                                                                       райдержадміністрації

20.08. 2018 № 336
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                     

ПОЛОЖЕННЯ
про архівний відділ

Сарненської районної державної адміністрації

 Сарни 2018
1. Архівний відділ Сарненської районної  державної адміністрації (далі -   відділ) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також   підзвітний і підконтрольний  Державному архіву Рівненської області.
3. Відділ   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету     Міністрів     України,    наказами Мін’юсту та Укрдержархіву, розпорядженнями   голів обласної   та   районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами директора  Державного архіву  Рівненської області, а також положенням про відділ.
4. Відділ не має статусу юридичної особи публічного права.
5. Основними  завданнями відділу є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;          

              координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

              внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

              здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Укрдержархіву, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, наказів директора Державного архіву області, рішень районної ради та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сарненського району;

5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках-проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

7) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 8) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

 9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

10) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

11) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів усіх рівнів;

12) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

13) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

14) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

15) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 17) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 18) забезпечує захист персональних даних;

 19) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

           20) складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

          21) забезпечує зберігання, облік і охорону:

                документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих відділу державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

               документів особового походження;

               друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

               облікових документів і довідкового апарату до них;

             22) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

             23) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

             24) інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

             25) веде облік юридичних осіб та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу райдержадміністрації, на підставі затверджених списків;

             26) подає на затвердження державному архіву області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

             27) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

             28) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території , та інших архівних документів. що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

             29) веде зведений облік архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

             30) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

             31) передає державному архіву області у визначені ним строки документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

             32) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

             33) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні комплектування;

             34) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

             35) надає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

             36) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

  37) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право: 1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій установ незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали , необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі архівної справи;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

          6) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

            7) отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

            8) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

            9) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

           10)порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

           11)порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі; 

           12) установлювати ціни на роботи і послуги,   що виконуються архівним відділом ;

           13) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються;

 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

            9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацію.

 

            10. Начальник відділу:

 

            1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі; 

 

            2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

            3) подає на затвердження керівнику апарату районної державної адміністрації посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

            4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

            5)звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

            6) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

            7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

            8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

            9)представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з управліннями Рівненської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

            10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

    

            Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції в Рівненській області;

 

            11) подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу;

            12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

            13) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

           14) для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів»;

              15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

      

            11. Накази керівника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету міністрів України, наказам Укрдержархіву, наказам директора державного архіву області, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором державного архіву області.

           

            12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

            13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями керівника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., №9, ст. 414.)

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                          В.СТЕЛЬМАХ

 

 

 

 
 
 
 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Сарненської районної державної адміністрації

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                     17 серпня 2018 року № 332

 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ ведення Державного реєстру виборців

апарату Сарненської районної державної адміністрації

 

         1. Органом (відділом) ведення Державного реєстру виборців ( далі – відділ ведення Реєстру) є структурний підрозділ апарату районної держадміністрації, який утворюється головою районної держадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату місцевої держадміністрації.

         2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голови обласної держадміністрації, голови районної держадміністрації, а також положенням про відділ ведення Реєстру.

3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

- ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до            статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території села, селища, міста, які входять до складу Сарненського району;

- складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";

4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

7) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

24)  працює з електронними документами з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів АІТС Реєстру;

25) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який:

- забезпечує виконання на відповідній території Закону України “Про Державний реєстр виборців”, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;

- здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

- видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання;

- забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

- вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;

- підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;

- вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;

- забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

9. Начальник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

10. Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців".

11. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                      В.СТЕЛЬМАХ

Відділ фінансово-господарського забезпечення

  ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення

апарату Сарненської районної державної адміністрації

 
 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
 

1)відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (далі відділ) створюється в межах затвердженої головою райдержадміністрації структури і чисельності і є структурною одиницею апарату райдержадміністрації;

2)відділ в своїй діяльності керується нормативними актами законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, положенням про відділ, інструкцією з бухгалтерського обліку, Бюджетним кодексом України та іншими нормативними актами фінансового характеру.

 

2.ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ТА ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ:

 

1) ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;

2)відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації про гоподаські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3)забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4)забезпечення  контролю  за  наявністю  і   рухом   майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання  виникненню   негативних  явищ у фінансово-господарській  діяльності, виявлення і  мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Відділ   відповідно  до  покладених  на  нього завдань:

1) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством;         

2) своєчасно подає звітність;

3) своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

4) забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

- використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних  ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу;

5)проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

6) забезпечує:

-  дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

-достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів   бюджетних   зобов'язань   та   бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та додаються в процесі казначейського обслуговування;

7)здійснює обробку та захист персональних даних працівників в базі персональних даних «Бухгалтерський облік».

 
3.ПРАВА ВІДДІЛУ:
 

1)представляти бюджетну установу в установленому  порядку  з питань,  що відносяться  до компетенції бухгалтерської служби,  в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності;

2)встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  бухгалтерської   служби   структурними   підрозділами бюджетної  установи  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;

3)одержувати  від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ,  які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4)виносити на розгляд голови райдержадміністрації питання, які відносяться до компетенції відділу. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації, органів місцевої виконавчої влади, матеріали необхідні для виконання покладених до нього функцій.

 
4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ:
 

1)відділ очолює начальник відділу-головний бухгалтер,  який призначається і звільняється із займаної посади наказом керівника апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу;

2)відділ в своїй діяльності підпорядковується голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації;

3)структура відділу затверджується головою райдержадміністрації, чисельність працівників визначається штатним розписом, затвердженим головою райдержадміністрації;

4)працівники відділу призначаються на посаду та звільнюються з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації;

5)начальник відділу   не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки голови адміністрації      на   період   його   тимчасової відсутності;

6)у разі тимчасової  відсутності  начальника відділу (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його  обов'язків  покладається  на заступника начальника,  а у разі відсутності заступника начальника відділу  відповідно  до  наказу  керівника  апарату райдержадміністрації - на іншого працівника відділу.

 

5.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ-ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР:

 

1)організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2)здійснює  керівництво  діяльністю  відділу, забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її   працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку;

3)погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна;

4)підписує звітність та документи, які є підставою для:

 - перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

 - проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

 - приймання і видачі грошових коштів;

 - оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

 - проведення інших господарських операцій;

5)відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

6)здійснює контроль за:

 - відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

- складенням звітності;

-цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

7)погоджує   документи,   пов'язані   з  витрачанням  фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам;

 
 
 
 
    
 
 
Виконуюча обов’язки керівника

апарату адміністрації                                                                             А.НОСТЕР

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР З ПИТАНЬ УСИНОВЛЕННЯ, ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  Сарни 2019

1. Сектор з питань усиновлення, опіки та піклування служби у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом служби у справах дітей Сарненської райдержадміністрації, який утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний  начальнику служби у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації. 
 
Штатна чисельність сектора встановлюється залежно від кількості дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в районі, але має становити не менше двох осіб.
 
Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами начальника служби у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації, а також цим положенням.
 
Основними завданнями сектора є: 
реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для  дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
ведення державної статистики щодо дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
ведення обліку дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території району становища дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх соціального захисту.
 
Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
 організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень  практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні  питань соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 оформляє документи на влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
 забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
 веде облік дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
 надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
 готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
 проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
 бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
 готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
 розглядає в установленому порядку звернення громадян;
 проводить інформаційно - роз’яснювальну роботу з питань, що належать до  його компетенції, через засоби масової інформації;
 здійснює інші функції, які випливають з покладених на нього завдань, відповідно до законодавства. 
 
       6. Сектор має право за дорученням начальника служби у справах дітей:
 отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих ним рішень;
 отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідних органів самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до його компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 звертатися до місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 влаштовувати дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
 вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
 перевіряти стан роботи із соціально - правового захисту дітей у закладах для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах;
 запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, і вживати заходів до усунення таких причин;
 проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до його компетенції;
відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.
 
     7. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими спеціалістами служби у справах дітей Сарненської райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
 
8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником служби у справах дітей.
 
9. Спеціалістів сектора призначає на посади і звільняє з посад начальник служби у справах дітей.
 
10. Завідувач сектором здійснює керівництво діяльністю сектора, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань; веде  справи щодо усиновлення дітей.
 
 
 
Головний спеціаліст служби 
у справах дітей райдержадміністрації М. ОПАЛЬКО 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Сарненської районної державної адміністрації

  ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення

апарату Сарненської районної державної адміністрації

 
 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
 

1) відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (далі відділ) створюється в межах затвердженої головою райдержадміністрації структури і чисельності і є структурною одиницею апарату райдержадміністрації;

2) відділ в своїй діяльності керується нормативними актами законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, положенням про відділ, інструкцією з бухгалтерського обліку, Бюджетним кодексом України та іншими нормативними актами фінансового характеру.

 

2.ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ТА ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ:

 

1)  ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації про господарські  операції  і  результати  діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення  контролю  за  наявністю  і   рухом   майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5)  запобігання  виникненню   негативних  явищ у фінансово-господарській  діяльності, виявлення і  мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Відділ   відповідно  до  покладених  на  нього завдань:

1) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством;         

2)  своєчасно подає звітність;

3)  своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

4)  забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

- використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних  ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу;

5) проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

6)  забезпечує:

-  дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів   бюджетних   зобов'язань   та   бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та додаються в процесі казначейського обслуговування;

7) здійснює обробку та захист персональних даних працівників в базі персональних даних «Бухгалтерський облік».

 
3.ПРАВА ВІДДІЛУ:
 

1) представляти райдержадміністрацію в установленому  порядку  з питань,  що відносяться  до компетенції відділу,  в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності;

2) встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  відділу   структурними    підрозділами райдержадміністрації  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;

3) одержувати  від структурних підрозділів райдержадміністрації та бюджетних установ,  які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) виносити на розгляд голови райдержадміністрації питання, які відносяться до компетенції відділу. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації, органів місцевої виконавчої влади, матеріали необхідні для виконання покладених до нього функцій.

 
4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ:
 

1) відділ очолює начальник відділу - головний бухгалтер,  який призначається і звільняється із займаної посади наказом керівника апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу;

2) відділ в своїй діяльності підпорядковується голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації;

3) начальник відділу може мати заступника;

4) заступник начальника відділу та працівники відділу призначаються на посаду та звільнюються з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації, згідно із законодавством про державну службу.

5) у разі тимчасової  відсутності  начальника відділу (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності, тощо) виконання  його  обов'язків  покладається  на заступника начальника відділу,  а у разі відсутності заступника начальника відділу  відповідно  до  наказу  керівника  апарату райдержадміністрації - на іншого працівника відділу;

           6) граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних кошторисних призначень.

5.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ-ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР:

 

1) організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2) здійснює  керівництво  діяльністю  відділу, забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її   працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна;

4) підписує звітність та документи, які є підставою для:

 - перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

 - проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

 - оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

 - проведення інших господарських операцій;

5) відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

6)  здійснює контроль за:

 - відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

7) погоджує   документи,   пов'язані   з  витрачанням  фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам.

 
 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                   Тамара  ПУПКО

Служба у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації

 

 
ПОЛОЖЕННЯ
 
ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 
(нова редакція)
 
 
 
 
 
Сарни 2019

         1.Служба у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом Сарненської районної державної адміністрації, який утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові Сарненської районної державної адміністрації та службі у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

 

         2.Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Рівненської обласної та Сарненської районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

 

         3.Основними завданнями служби є:

1)   реалізація на території Сарненського району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2)   розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3)   координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4)   забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5)   здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6)   ведення державної статистики щодо дітей;

7)   ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально - реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8)   надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9)   влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10)            підготовка інформаційно - аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11)            визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Сарненського району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

         4.Служба відповідно до покладених на неї завдань:

         1) організовує розроблення і здійснення на території Сарненського району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

         3) оформляє документи на влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

         4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

         5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

         6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім`ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

         7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Сарненської районної державної адміністрації, правоохоронними органами                  заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють             дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         9) розробляє і подає на розгляд Сарненської районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

         10) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально - реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

         11) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам - вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

         12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис ії майна, а також акт обстеження житлово - побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

         13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім`ях опікунів піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

         14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу;

         15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім`ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

         16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

         17) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

         18) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

         19) проводить інформаційно – роз`яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

         20) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

         5.Служба має право:

         1) приймати з питань, що належать до ії компетенції, рішення, які є обов`язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

         2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Сарненської районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

         4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі

порушення прав та інтересів дітей;

         5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

         6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

         7) влаштовувати дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім,ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

         8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

         9) перевіряти стан роботи із соціально - правового захисту дітей у закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності і умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

         10) представляти у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

         11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;

         12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сімї, дітей та молоді;

         13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об`єднаннями громадян і благодійними організаціями;

         14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

         15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

         16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

         18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сарненської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

7. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та інших сімейних форм виховання покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби – сектор з питань усиновлення, опіки та піклування служби у справах дітей, положення про який затверджується наказом начальника служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб. Завідувач сектором призначається на посаду і звільняється з посади начальником служби.

8.    Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сарненської районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та начальником служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

9.    Начальник служби може мати заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади начальником служби.

 
         10. Начальник служби:

1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби.

3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4) подає на затвердження голові Сарненської районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

5) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;

6) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби;

7) вживає заходів щодо запобігання та протидії корупції в службі;

8) приймає рішення щодо преміювання, застосування стимулюючих виплат та надання допомог працівникам служби (за письмовим погодженням з відділом фінансово - господарського забезпечення районної державної адміністрації);

9) приймає рішення про проведення службових рослідувань, притягнення працівників служби до дисциплінарної відповідальності;

10)здійснює інші повноваження відповідно до Закону України “Про державну службу” та інших законів України.

         11. Начальником служби може бути призначена особа, яка має вищу гуманітарну чи юридичну освіту, не нижчу ступеня магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року  та яка вільно володіє державною мовою.

         12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів Сарненської районної державної адміністрації, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об`єднань громадян та благодійних організацій. Склад колегії затверджується головою Сарненської районної державної адміністрації за поданням начальника служби.

         Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

         13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.     Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

         14. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

         Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою Сарненської районної державної адміністрації.

Матеріально - технічне забезпечення служби здійснює Сарненська районна державна адміністрація.

Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою Сарненської районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці ії працівників.

         15. Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланк, може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства.

 
 
 
Заступник голови

Сарненської районної

державної адміністрації                                                       Н. ПАРАНИЦЯ