Також дивіться новини на facebook.com

№ 65 від 14 лютого 2018 року "Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” "

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
14 лютого 2018 року                                                                                        № 65
 
 

Про проведення першого туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу

“Кращий державний службовець”

 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня   2007 року № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року № 29 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 січня 2018 року №33 «Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”» та з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців:

1. Провести перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2018 році серед державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.
2. Затвердити:

склад організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2018 році (далі – організаційний комітет) згідно з додатком.

Положення про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – Положення),  що додається.

3. Витрати на організацію та проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» здійснювати за рахунок коштів відповідних бюджетів.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 лютого 2017 року № 53 «Про проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Стельмаха В.М.

 
 
 

Голова адміністрації                                                                           Я.Яковчук

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації 
14. 02.2018  № 65
 
 
С К Л А Д

організаційногокомітетузпроведенняпершого туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу “Кращийдержавнийслужбовець
 
 
Стельмах Василь Мусійович
- керівник апарату райдержадміністрації, голова організаційного комітету
 
 
Марковець Руслан
Петрович

- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, заступник голови організаційного комітету

 
 
Шевчук Людмила Василівна

- головний спеціаліст сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації, секретар організаційного комітету

 
Члени організаційногокомітету
Савчук Руслана
Віталіївна

- начальник юридичного відділу апарату    райдержадміністрації

 
 

Ностер Алла

Георгіївна
- начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації
 
 
Сорока Оксана Йосипівна
- завідувач сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації
 
 
Цицюра Ольга
Іванівна
- начальник загального відділу апарату райдержадміністрації
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                                            В.Стельмах
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови

Сарненської районної                                                                                   державної дміністрації

14. 02. 2018 № 65

     
 
ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”
 
 

Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – Конкурс).

 

І. Загальніположення

 

1. Організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – організаційний комітет), утворюється районною державною адміністрацією у складі голови, заступника голови, секретаря та членів організаційного комітету.

2. Організаційний комітет очолює керівник апарату районної державної адміністрації, до його складу можуть входити інші представники райдержадміністрації.
 
II. Правовіпідставидіяльностіорганізаційногокомітету
 
У своїй діяльності організаційний комітет керується:
постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року            № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”;

наказом Національного агентства України з питань державної службивід 15 лютого 2012 року № 29 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” та іншими актами законодавства, що регламентують підвищення кваліфікації державних службовців;

цим Положенням.
 

ІІІ. Організаціяроботиорганізаційногокомітету

 
1. Засідання організаційного комітету проводяться відповідно до плану роботи організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” та за необхідності.

2. Засідання організаційного комітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини його складу.

3. Рішення організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх його членів відкритим голосуванням.

 У випадку рівного розподілу голосів членів організаційного комітету вирішальним є голос голови організаційного комітету або головуючого.

4.    За підсумками засідань організаційний комітет приймає рішення, які оформляються протоколом, що підписується головою організаційного комітету та його членами.    
 
IV. Повноваженняорганізаційногокомітету
 

1. Вирішує питання розподілу обов’язків між членами організаційного комітету, затверджує план роботи на поточний рік, розробляє та подає на затвердження в установленнному порядку план заходів щодо проведення першого туру Конкурсу.  

2. Розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.
3. Розробляє завдання з питань, що стосуються функціональних повноважень райдержадміністрації, посадових обов’язків державного службовця, з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру Конкурсу.
4. Затверджує завдання для учасників першого туру Конкурсу.
5. Організовує проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця, складання ділового документа, виконання завдань з володіння персональним комп’ютером учасниками першого туру Конкурсу.
6. Проводить оцінювання виконання практичних завдань, складання ділового документа, володіння персональним комп’ютером.
7. Визначає переможців першого туру Конкурсу у кожній номінації серед державних службовців районної державної адміністрації за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.

8. Вирішує в установленому порядку питання щодо нагородження переможців першого туру Конкурсу у кожній номінації.

9. Вносить пропозицію керівникам державних органів, у яких працюють переможці першого туру Конкурсу, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.

10. Організовує роботу щодо розміщення матеріалів з питань організації та підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу, а також висвітлення результатів першого туру Конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Сарненської районної державної адміністрації.

 
 
V. Повноваженняголовиорганізаційногокомітету
 
1. Здійснює загальне керівництво організаційним комітетом та підписує в установленому порядку його рішення.

2. Вносить, у разі потреби, пропозиції щодо змін у складі організаційного комітету.

3. Вирішує інші питання, віднесені до його повноважень.
 
VI. Повноваження заступника головиорганізаційногокомітету
 
1. Заміщає голову організаційного комітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення першого туру Конкурсу, координує розроблення необхідних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців в рамках першого туру Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 
VII. Повноваження секретаря організаційногокомітету
 
1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності організаційного комітету відповідно до цього Положення.
2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях організаційного комітету.
3. Організовує засідання організаційного комітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи організаційного комітету, складає протоколи його засідань.
4. Готує необхідні матеріали щодо проведення першого туру Конкурсу для висвітлення їх на веб-сайті районної державної адміністрації та в засобах масової інформації.
 
VIII. Повноваженнячленіворганізаційногокомітету
Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків, беруть участь у засіданнях організаційного комітету.
 

ІХ. Регламент організаційного комітету

 

Цей Регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи організаційного комітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та цим Положенням.

1. Організаційний комітет організовує свою діяльність відповідно до плану роботи та поточних планів роботи.

2. Поточні плани роботи організаційного комітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3. Організаційний комітет проводить засідання, які плануються відповідно до цього Положення, плану роботи організаційного комітету та у разі необхідності.

4. На своїх засіданнях організаційний комітет розглядає питання щодо:

розподілу функцій та обов’язків;

планування роботи;

підготовки та проведення заходів, пов’язаних з організацією і проведенням першого туру Конкурсу;

обговорення методичних матеріалів з питань, пов’язаних з проведенням першого туру Конкурсу;

визначення переможців за підсумками першого туру Конкурсу;

висвітлення інформації про проведення першого туру Конкурсу;

інших питань проведення першого туру Конкурсу.

5. Організаційний комітет в установленому порядку надсилає необхідну інформацію щодо проведення першого туру Конкурсу до Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Волинській та Рівненській областях.

6. Інформування громадськості щодо ходу проведення Конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим організаційним комітетом.

7. Матеріали діяльності організаційного комітету щодо підготовки і проведення Конкурсу зберігаються відповідно до номенклатури справ у секторі кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Копії документів переможців, передбачених Порядком проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152, разом з другим примірником оригіналу протоколу підбиття підсумків та визначення переможців, а також копіями виконаних переможцями першого туру завдань, подаються до Організаційного комітету другого туру Конкурсу.

8. Організаційний комітет за підсумками першого туру Конкурсу подає керівникам державних органів, у яких працюють переможці першого туру Конкурсу, копії протоколу про участь у Конкурсі державних службовців, що є підставою для зарахування участі у Конкурсі як підвищення кваліфікації відповідно до пункту 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від   07 липня 2010 року № 564, з відповідним записом в особовій картці державного службовця.

 
 
Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                  В.Стельмах