Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ про відділ містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування, архітектури
та інфраструктури
Сарненської районної державної адміністрації
 
 
 
1. Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах території району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
 
2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту з питань будівництва та  архітектури обласної державної адміністрації.
 
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами  України,  актами  Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами    Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями  та дорученнями голови  районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
4. Відділ не має статусу юридичної особи публічного права.
 
5. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної  політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва та інфраструктури на території району.
 
6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
6.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій, наказів директора Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, рішень районної ради та здійснення контролю за їх реалізацією;
6.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
6.3. надає адміністративні послуги;
6.4. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
6.5. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі містобудування, архітектури, будівництва та інфраструктури у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;
6.6. бере участь у підготовці пропозицій до проектів, програм соціально-економічного розвитку району;
6.7. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету та бюджету району;
6.8. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
6.9. розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
6.10. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
6.11. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
6.12. бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
6.13. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
6.14. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
6.15. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
6.16. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
6.17. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
6.18. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
6.19. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
6.20. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
6.21. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
6.22. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
6.23. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
6.24. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
6.25. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
6.26. забезпечує захист персональних даних;
6.27. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
6.28. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм, розробляє і реалізує місцеві програми у сферах містобудування, архітектури, будівництва, інфраструктури та бере участь у їх виконанні;
 
6.29. у сфері містобудування та архітектури:
1) здійснює підготовку рішень щодо планування території на регіональному (схема планування території) та місцевому рівнях;
2)  вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;
3)   здійснює моніторинг:
   реалізації схеми планування території району;
   стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);
   забудови та іншого використання територій;
4) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;
5) вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;
6) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
7) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень;
8) здійснює підготовку пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;
9) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;
10) координує діяльність:
суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
11) надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
12) надає будівельні паспорти забудови земельної ділянки;
13) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;
14) оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
15) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;
16) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;
17) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;
18) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
19) здійснює співпрацю з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
20) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
21) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
22) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
        
6.30. у галузі будівництва:
1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема, доріг (у разі визначення відділу розпорядником коштів за програмою);
2) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;
4) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;
6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;
7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд, доріг;
8) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;
9) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;
10) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;
11) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;
12) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
13) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;
 
6.31. здійснює інші повноваження у сфері містобудування, архітектури, будівництва та інфраструктури відповідно до законів.
 
7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2)  залучати до виконання окремих робіт,  участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;
4)  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.
 
8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими відділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється  з  посади  головою  районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.
 
10. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;
3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;
12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) здійснює добір кадрів;
14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
17) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
11. Накази  начальника  відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Департаменту з питань будівництва та архітектури, Рівненської обласної державної адміністрації, можуть  бути  скасовані  головою районної державної адміністрації, директором Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації
 
12. Начальник відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.
 
13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.
 
14.  Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 
15. Для розгляду містобудівних,  архітектурних та  інженерних проектних  рішень  об'єктів  архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних  завдань  при  відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.
Архітектурно-містобудівна рада  провадить   свою  діяльність відповідно до  Типового  положення  про  архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіоном.
Склад ради затверджується наказом начальника відділу.
 
 
 
 
 
 
Перший заступник

голови адміністрації                                                              І. Назарець