Також дивіться новини на facebook.com

Сектор оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації в частині оборонної роботи

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор оборонної та режимно-секретної роботи

апарату райдержадміністрації в частині оборонної роботи

 
 

1. Сектор оборонної та режимно-секретної роботи апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється відповідно до вимог Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про оборону України” для здійснення заходів, пов’язаних з розв’язання на території району питань оборонного характеру.

Сектор є самостійним підрозділом у складі апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація) та підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Сектор забезпечується матеріально-технічними засобами відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору затверджує голова райдержадміністрації з урахуванням вимог законодавства з питань оборонної роботи, основних завдань і функцій цього сектору.

Робота сектору здійснюється з додержанням режиму секретності відповідно до законодавства з цих питань. 

4. Основними завданнями сектору оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації в частині оборонної роботиє:

організація  заходів з питань оборони території  Сарненського району;

контроль за виконанням та здійсненням цих заходів;

планування і координація дій з підготовки та ведення оборони району.

5.       Сектор  відповідно до покладених на нього завдань:

 виконує права, обов’язки та функції режимно-секретного органу;

 забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими

особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

      здійснює заходи з питань оборони району;

      забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовцям строкової служби;

      сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;  

     організовує виконання  райдержадміністрацією законів, інших нормативно-правових  актів  з  питань оборонної роботи;

     розробляє та подає голові райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань оборонної роботи;

     подає пропозиції голові райдержадміністрації на виконання заходів в особливий період;     

     забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення оборонних заходів;

     здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації  працівників сектору з  питань оборонної роботи, у  тому  числі  шляхом  проведення навчань;

     забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з питань оборонної роботи;

     бере участь в організації і виконанні завдань оборони району на відповідній території, здійснює заходи щодо їх забезпечення:

здійснює заходи щодо впровадження та підтримання режиму воєнного стану на території району;

забезпечує надійне функціонування райдержадміністрації в умовах особливого періоду та розгортання військ (сил);

розробляє заходи з питань оборонної роботи, враховує питання оборони району під час розроблення мобілізаційного плану;

бере участь в координації діяльності органів, військ (сил), які залучаються до виконання завдань оборони району.

6.     Сектор має право:

проводити перевірку стану додержання Конституції України та законів

України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;  

     одержувати від інших структурних підрозділів райдержадміністрації в установленому порядку інформацію,  документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

     залучати в  установленому  порядку  науковців,  експертів  та консультантів для  опрацювання  окремих питань оборонної роботи,  а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

     здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.

7.  Сектор, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

8. Сектор очолює завідувач сектору, який має вищу освіту, стаж роботи, пов’язаний з оборонною роботою, не менш як три роки та відповідний допуск до державної таємниці. Завідувач сектору організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

 На посаду спеціаліста сектору оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації призначаються особа, яка має вищу освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, без вимог до стажу роботи.

 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                               В.Стельмах