Також дивіться новини на facebook.com

Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату Сарненської районної державної адміністрації

    ЗАТВЕРДЖЕНО
            Розпорядження голови

      Сарненської районної 

      державної адміністрації

                                                                                       03.09.2018  № 367                                                              

 
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю

апарату Сарненської районної державної адміністрації

 
1. Загальні положення

1.1. Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Відділ утворюється головою районної державної адміністрації та підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрацій, а також цим Положенням.

 
2. Основні завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:

 - здійснення організаційного забезпечення діяльності голови і керівника апарату районної державної адміністрації;

- забезпечення взаємодії голови районної державної адміністрації та її апарату з територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району;

- організація здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- організація роботи щодо планування діяльності районної державної адміністрації;

- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

- моніторинг діяльності політичних партій та громадських об’єднань у регіоні;

- координація, інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації внутрішньої політики держави в районі.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

- за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів структурних підрозділів  районної державної адміністрації та територіальних органів   виконавчої   влади   для   вивчення  питань  і  підготовки пропозицій з

2

проблем, які підлягають розгляду на колегіях та нарадах при голові районної державної адміністрації;

- бере участь в організаційному забезпеченні засідань колегії райдержадміністрації, громадської ради при райдержадміністрації, «круглих столів» та інших нарад,  що проводяться головою або керівником апарату районної державної адміністрації;

- опрацьовує, готує та подає голові районної державної адміністрації аналітичні, статистичні, довідкові матеріали з питань суспільно-політичного, соціально-економічного життя району та інші необхідні матеріали;

- розглядає звернення громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

- забезпечує взаємозв’язок голови райдержадміністрації та її апарату з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району;

- координує роботу щодо здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів державної виконавчої влади відповідно до статей 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Забезпечує розробку щорічного плану контролю за здійсненням виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування делегованих повноважень органів державної виконавчої влади;

- за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи;

- на основі пропозицій управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації готує проекти перспективних і поточних планів діяльності районної державної адміністрації та аналізує разом з управліннями, відділами та іншими службами райдержадміністрації виконання поточних та річних планів діяльності районної державної адміністрації, готує звіт голові райдержадміністрації з цих питань;

- готує перелік основних організаційно-масових заходів на поточний місяць, які здійснюються головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, виконавчими комітетами місцевих рад району і подає їх до обласної державної адміністрації;

-  прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів та аналізує діяльність політичних партій та громадських об’єднань у районі;

- готує інформаційно-аналітичні довідки з питань реалізації внутрішньої політики в регіоні;

-  здійснює взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими об’єднаннями в районі;

- здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при райдержадміністрації;

- забезпечує підготовку, методичну підтримку і проведення разом з іншими   структурними   підрозділами   райдержадміністрації   консультацій   з

3

громадськістю, зокрема публічних громадських обговорень з актуальних питань суспільного життя;

- узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час підготовки проектів розпорядчих документів;

- організує вивчення громадської думки щодо діяльності райдержадміністрації, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;

- забезпечує, спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, організацію та проведення державних та публічних заходів чітко вираженого суспільно-політичного змісту, залучає до участі в них представників інститутів громадянського суспільства;

- здійснює моніторинг проведення протестних акцій, бере участь у розгляді їх вимог;

- бере участь у підтримці на конкурсних засадах програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, спрямованих на вирішення пріоритетних питань щодо соціально-економічного розвитку, культурно-просвітницької діяльності, патріотичного виховання;

- бере участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку району;

- забезпечує взаємодію з засобами масової інформації, проводить аналіз оприлюднених в засобах масової інформації матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу, готує, в разі необхідності, відповідні коментарі, аналітичні довідки, матеріали з питань, що належать до сфери комунікацій із громадськістю;

- підтримує діалогові відносини з громадськістю шляхом висвітлення повсякденної діяльності райдержадміністрації на офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом райдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови та керівника апарату райдержадміністрації.

 
3. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.   Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.3.  Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в районній державній адміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4

3.4.  Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Представляти інтереси райдержадміністрації в інших органах виконавчої влади з питань, що входять до його компетенції.

3.6.  При вирішенні питань, які належать до компетенції відділу, взаємодіяти з відповідними відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями району.

3.7.  Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, органу виконавчої влади та з питань, що належать до компетенції відділу.

 3.8.  Ініціювати роз`яснення з питань застосування законодавства України про політичні партії та громадські організації через засоби масової інформації.

3.9. Використовувати системи зв`язку і комунікації, що існують в районній державній адміністрації.

        
4. Організація роботи відділу
 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

4.2. Начальник відділу підпорядковується голові райдержадміністрації та   керівнику апарату райдержадміністрації.

 4.3. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу і відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

4.4.   Начальник відділу планує роботу відділу і забезпечує його виконання. Розробляє номенклатуру справ.

 4.5. Працівників відділу призначає на посаду і звільняє з посади керівник апарату райдержадміністрації у порядку, визначеному законодавством про державну службу.

4.6. Структура відділу, чисельність його працівників та Положення
про відділ затверджуються в установленому порядку головою райдержадміністрації.

4.7. Працівники відділу здійснюють свої функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  керівником апарату райдержадміністрації.

4.8. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний або провідний спеціаліст відділу згідно окремого наказу керівника апарату райдержадміністрації.

 
 

Керівник апарату адміністрації                                                       В.СТЕЛЬМАХ