Також дивіться новини на facebook.com

Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, молоді та спорту
Сарненської районної державної адміністрації
(нова редакція)
 
 

1.       Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2.       Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації є повним правонаступником усіх прав та обов’язків відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації.

3.       Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки та управлінню у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

4.       Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5.       Відділ має статус юридичної особи публічного права.

6.       Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту на території Сарненського району.

7.       Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1)           організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)           забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)           надає адміністративні послуги;

4)           здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5)           готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

6)           залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

7)            аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти, молоді та спорту на території Сарненського району та вживає заходів до усунення недоліків;

8)           бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сарненського району;

9)           вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

10)      забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

11)      бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

12)      розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

13)      бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

14)      бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

15)      бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

16)      готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

17)      забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

18)      готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

19)      розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

20)      опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

21)      забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

22)      постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

23)      контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

24)      здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

25)      забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

26)      організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

27)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

28)      бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

29)      забезпечує захист персональних даних;

30)      здійснює участь у забезпеченні реалізації на території Сарненського району державної політики у сфері освіти;

31)      забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

32)      визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

33)      створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти;

34)      створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

35)      забезпечує розвиток освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

36)      здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

37)      координує діяльність навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організовує роботу з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

38)      здійснює управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

39)      здійснює атестацію навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;

40)      забезпечує моніторинг у сфері освіти в районі;

41)      сприяє інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

42)      забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

43)      здійснює керівництво і контролю за діяльністю навчальних закладів району;

44)      аналізує стан освіти в районі, розробляє програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

45)      буре участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, формує районне замовлення на їх підготовку;

46)      сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, вносить в установленому порядку пропозиції щодо утворення навчальних закладів, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

47)      організовує  роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;

48)      проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

49)      бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

50)      вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

51)      забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

52)      впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

53)      вносить на розгляд управління освіти і науки обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

54)      організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх закладів;

55)      залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

56)      проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей;

57)      співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

58)      організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

59)      розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

60)      здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;

61)      вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

62)      розглядає питання та вносить управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

63)      готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти;

64)      бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

65)      готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, забезпечує їх виконання;

66)      розробляє і подає на розгляд районній державній адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти;

67)      готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд районній державній адміністрації та управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

68)      сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених дитячими та іншими громадськими організаціями;

69)      здійснює разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створює безпечні умови для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

70)      вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

71)      забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

72)      проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, здійснення в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

73)      забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у відділі;

74)      здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

75)      сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

76)      організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

77)      сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

78)      забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

79)      вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

80)      проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

81)      здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

82)      вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

83)      порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

84)      комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

85)      здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

86)      здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

87)      здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

88)      надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

89)      сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;

90)      здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою;

91)      вживає заходи для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", здійснює контроль за їх діяльністю;

92)      здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості  законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

93)      вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

94)      вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

95)      взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

96)      сприяє регіональним центрам "Інваспорт" та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги;

97)      сприяє збереженню та розширенню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, контролює організацію навчально-тренувального процесу;

98)      сприяє відкриттю нових відділень спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;

99)      забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організації та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

100)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

101)забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

102)розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

103)надає свідоцтво про одержання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам;

104)присвоює ІІ та ІІІ спортивні розряди спортсменам з видів спорту, що визнані в Україні;

105)здійснює інші передбачені законом повноваження.

8.       Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти, з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту; вносити до міністерств, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

6) за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього потенціалу району;

7) створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти України впроваджувати їх у практику;

8) представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

9.       Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

11. Начальник відділу:

1)       здійснює керівництво відділом та його структурними підрозділами, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2)       подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

3)       затверджує посадові інструкції працівників відділу, його структурних підрозділів та розподіляє обов'язки між ними;

4)       планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)       вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)       звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді та спорту;

7)       може входити до складу колегії районної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

8)       вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9)       може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) призначає та звільняє з посад працівників відділу, за винятком державних службовців;

17) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

19) забезпечує дотримання працівниками відділу та його структурних підрозділів правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) сприяє науковим розробкам у сфері гендерних досліджень;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

12. Накази начальника відділу, що суперечатьКонституціїта законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством освіти і науки України, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

13. Начальник відділу може мати заступника або головного спеціаліста з покладенням на нього обов’язків заступника начальника відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Склад відділу райдержадміністрації, кількість працівників у ньому, необхідних для забезпечення виконання  покладених на нього завдань, визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Склад та чисельність структурних підрозділів у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання  покладених на них завдань, визначає начальник відділу райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

18. До складу відділу входять такі структурні підрозділи:

-       апарат відділу у складі начальника відділу, трьох головних спеціалістів;

-       сектор молоді і спорту у складі завідувача та головного спеціаліста;

-       господарська група;

-       централізована бухгалтерія;

-       Сарненський районний методичний кабінет.

Положення про структурний підрозділ відділу освіти затверджує начальник відділу.

19. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників відділу, керівників установ та закладів освіти.

20. До складу колегії можуть входити представники районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також висококваліфіковані спеціалісти.

21. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

22. Рішення колегії затверджуються наказами відділу.

23. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

24. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

25. Відділ має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

26. Для здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти Сарненського району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відділі освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації утворюється Сарненський районний методичний кабінет як структурний підрозділ відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.