Також дивіться новини на facebook.com

Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації

 ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, молоді та спорту
Сарненської районної державної адміністрації
(нова редакція)
 
 
 
м.Сарни-2019


 

1.       Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Сарненської районної державної адміністрації, утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, входить до її складу та  в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2.       Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки та управлінню у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

3.       Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації,  а також цим Положенням.

4.       Відділ має статус юридичної особи публічного права.

5.       Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту на території Сарненського району.

6.       Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1)           організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)           забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)           аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти, молоді та спорту на території Сарненського району та вживає заходів до усунення недоліків;

4)           бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сарненського району;

5)           вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

6)           забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

7)           бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

8)           розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації,  у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

9)           бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

10)      бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11)      бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

12)      готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

13)      забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14)      готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15)      розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16)      опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17)      забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18)      постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19)      здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

20)      забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21)      організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

22)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23)      бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24)      забезпечує захист персональних даних;

25)      здійснює участь у забезпеченні реалізації на території Сарненського району державної політики у сфері освіти;

26)      створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти;

27)      створює умови для здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

28)      здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

29)       координує діяльність закладів освіти, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

30)      вживає заходів із забезпечення закладів освіти належним рівнем дошкільної, позашкільної , загальної середньої освіти;

31)      забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

32)      бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, формує районне замовлення на їх підготовку;

33)      сприяє розвитку мережі закладів освіти в районі, вносить в установленому порядку пропозиції щодо утворення закладів освіти, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

34)      проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

35)      проводить діяльність спрямовану  на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні та інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня  та покращення фізичного виховання дітей та молоді;

36)      співпрацює з відповідним підрозділом соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

37)      організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

38)      розглядає питання та вносить управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

39)      порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

40)      створює безпечні умови для навчання і праці учасників освітнього  процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

41)      сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

42)      сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

43)      здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

44)      здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

45)      здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою;

46)      вживає заходи для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", здійснює контроль за їх діяльністю;

47)      сприяє регіональним центрам "Інваспорт" та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги;

48)      сприяє відкриттю нових відділень спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;

49)      здійснює інші передбачені законом повноваження.

7.       Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)  одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3)  вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти, з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

4)  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5)  скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

8.       Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9.       Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням освіти і науки Рівненської  обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

10. Начальник відділу:

1)       здійснює керівництво відділом та його структурними підрозділами,  несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі  та здійснює повноваження керівника державної служби;

2)       подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ, його структуру;

3)       затверджує посадові інструкції працівників відділу, його структурних підрозділів та розподіляє обов'язки між ними;

4)       планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)       вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)       звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7)       може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8)       вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9)       може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12)  подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13)  розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

14)  здійснює добір кадрів;

15)  призначає та звільняє працівників відділу та структурних підрозділів,   в тому числі державних службовців, які пройшли конкурсний відбір відповідно до вимог чинного законодавства;

16) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

19) забезпечує дотримання працівниками відділу та його структурних підрозділів правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституціїта законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством освіти і науки України, іншим центральним органом виконавчої влади, або начальником управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

12. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу відповідно до законодавства про державну службу.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Склад відділу, кількість працівників у ньому, необхідних для забезпечення виконання покладених на нього завдань, визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Склад та чисельність структурних підрозділів у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання покладених на них завдань, визначає начальник відділу у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

17. Відділ має такі структурні підрозділи:

-       господарська група;
-       централізована бухгалтерія;

-       Сарненський районний методичний кабінет.

18. Відділ має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації                                         С.КОРКОШ