Також дивіться новини на facebook.com

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату Сарненської районної державної адміністрації

 ПОСАДОВА   ІНСТРУКЦІЯ

 
головного  спеціаліста  з  питань  мобілізаційної  роботи 
апарату Сарненської районної державної адміністрації
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату     Сарненської районної державної адміністрації (далі - головний спеціаліст) є державним службовцем і здійснює повноваження райдержадміністрації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Сарненського району.
Головний спеціаліст призначається на посаду і звільняється із займаної посади головою Сарненської районної державної адміністрації та безпосередньо йому підпорядковується.
Головний спеціаліст в роботі керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації»,      «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України»,     «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу", «Про державну таємницю», «Про запобігання  корупції», «Про очищення влади», «Про доступ до публічної інформації», «Типовим положенням про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу», яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 587, розпорядженнями та дорученнями голів Рівненської обласної та Сарненської районної державних адміністрацій, Регламентом, Інструкцією з діловодства, Положенням про апарат Сарненської районної державної адміністрації та іншими нормативно-правовими актами, цією посадовою інструкцією.
На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування та володіє державною мовою.
 
                            2.  ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 
Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:
   бере участь  у  формуванні  проектів  основних   показників мобілізаційного плану; 
     розробляє мобілізаційні   плани,  довготермінові  та  річні програми мобілізаційної підготовки району; 
     здійснює методичне забезпечення  мобілізаційної  підготовки та  мобілізації  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств, установ   і   організацій,   які  залучаються  до  виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 
     планує, організовує  і контролює мобілізаційну підготовку на території району  та  переведення  його  економіки на функціонування в умовах особливого періоду, контролює стан мобілізаційної  готовності підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
     вивчає можливості адміністративно-територіальних  одиниць щодо задоволення  потреб  Збройних  Сил України, інших військових формувань,  сил  цивільного  захисту,  національної  економіки  та забезпечення   життєді-яльності   населення   в  умовах  особливого періоду;  
     визначає потреби   (обсяги)   у   фінансуванні   заходів  з мобілізаційної підготовки; 
     готує пропозиції щодо утворення мобілізаційних підрозділів; 
     здійснює заходи щодо забезпечення виконання  мобілізаційних планів,   довготермінових   і   річних   програм   мобілізаційної підготовки; 
     доводить  (встановлює)  мобілізаційні завдання (замовлення) до  органів  місцевого  самоврядування з передачею їм необхідних  фінансових  ресурсів;
     доводить розпорядження про виконання  мобілізаційних  завдань (замов-лень) до підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та забезпечує укладення договорів (контрактів) з ними; 
     забезпечує контроль виконання підприємствами, установами і організаціями, які  знаходяться   на   території    району,  мобілізаційних  завдань (замовлень); 
     готує в  межах  своїх  повноважень  пропозиції до  облдержадміністрації   щодо  формування  довготермінових  і  річних програм мобілізаційної підгото-вки; 
     у разі  ліквідації  (реорганізації)  підприємств,  установ  і організацій,  які  залучаються  до  виконання мобілізаційних завдань (замовлень), вживає заходів щодо передачі таких завдань (замовлень)   іншим  підприємствам,  установам  і  організаціям  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 
     забезпечує під   час   мобілізації   організацію  комплексу заходів  щодо  переведення підприємств, установ і організацій, які залучаються  ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), на роботу в умовах особливого періоду; 
     забезпечує разом з військовим комісаріатом функціонування системи   військового   обліку   громадян  України,  організовує бронювання  військовозобов'язаних  на  період  мобілізації  та  на воєнний  час,  забезпечує  надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку,  визначеному Кабінетом  Міністрів України; 
     забезпечує надання  військовим  комісаріатам відомостей про реєстрацію,  банкрутство  (ліквідацію)  підприємств,   установ   і організацій згідно із законодавством; 
     сприяє військовим  комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації; 
     організовує підвищення       кваліфікації       працівників мобілізаційних  підрозділів та працівників з питань мобілізаційної роботи; 
     надає пропозиції щодо створення,   розвитку,   утримання,   передачі, ліквідації    та    реалізації   мобілізаційних   потужностей   на підприємствах, в установах і організаціях, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 
     організовує створення,  формування  і  ведення   страхового фонду  документації  на  продукцію  мобілізаційного  та оборонного призначення; 
     здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням  мобілізаційного  резерву  матеріально-технічних і сировинних  ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, які   залучаються   до   виконання  мобілізаційних  завдань (замовлень); 
     організовують під час  мобілізації  в  установленому  порядку своєчасне  оповіщення  і  прибуття  громадян,  які  залучаються до виконання   обов'язку  щодо  мобілізації  у  порядку,  визначеному частинами  третьою  -  п'ятою  статті  22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», техніки на збірні  пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних  ділянок,  транспортних  та  інших матеріально-технічних засобів  і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням,   Оперативно-рятувальній  службі  цивільного  захисту відповідно  до  мобілізаційних  планів; 
     забезпечує виконання    законів    України     та     інших нормативно-правових актів  з  питань  мобілізаційної  підготовки і мобілізації; 
     готує для подання до облдержадміністрації щорічну  доповідь  про стан мобілізаційної готовності на території району та  про  хід  виконання довготермінових  і  річних  програм  мобілізаційної  підготовки  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
     одержує від центральних органів виконавчої влади  необхідну інформацію  з питань,  що належать до його компетенції,  а також про характер   мобілізаційних   завдань   (замовлень),    встановлених підприємствам,   установам   і  організаціям,  що  знаходяться  на території району,  з метою    планування    раціонального   використання   людських   і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час.
Головний спеціаліст під час виконання завдань зобов’язаний:
     дотримуватися встановлених термінів виконання завдань;
     не допускати розголошення персональних даних, які йому було довірено, або які стали відомі, у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;
     дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку, правил ділового етикету, правил техніки безпеки та охорони праці,  правил пожежної безпеки;
     дотримуватись інструкції з діловодства;
     відповідально використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку;
     дотримуватись режиму секретності з питань мобілізаційної роботи;
     дотримуватись вимог антикорупціонного законодавства;
     виконувати в межах своєї компетенції та виходячи з загальних завдань райдержадміністрації інші доручення керівництва.
 
3. ПРАВА
Головний спеціаліст має право:
     одержувати в установленому порядку від інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
     залучати за погодженням керівництва для розгляду та вирішення питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації;
     ініціювати в установленому поряду проведення нарад, вживати інших заходів з питань своєї компетенції;
     користуватися іншими правами згідно Закону України «Про державну службу».
 
                                                 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
Головний спеціаліст несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків.
В разі неналежного виконання покладених завдань та обов'язків головний спеціаліст несе дисциплінарну відповідальність згідно чинного законодавства.
В разі вчинення під час проходження служби діяння, що має ознаки адміністративного правопорушення чи злочину, головний спеціаліст несе відповідальність згідно чинного законодавства.
 
5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ
 
Документи на опрацювання головному спеціалісту передаються за резолюцією голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації.
Головний спеціаліст організовує виконання покладених завдань та обов'язків  у взаємодії з іншими відділами та структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідними відділами та секторами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування району, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами організаціями усіх форм власності.
 
 
Перший заступник голови райдержадміністрації                                  І.Назарець
 
З інструкцією ознайомлений __________________________________________