Також дивіться новини на facebook.com

Зміни до статутів громадських формувань, у зв’язку з приведенням їх до нових вимог Податкового кодексу України

Зміни до статутів громадських формувань, у зв’язку з приведенням їх до нових вимог Податкового кодексу України

 

 Пунктом 3 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»  визначено,  що громадські формування - політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи  іноземних  неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій.

           Згідно Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440,усі неприбуткові організації до 01.01.2017 повинні привести свої установчі документи у відповідність до підпунктів 133.4.1, 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. 

          Зокрема, установчий документ має містити положення про:

         - заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

         - використання доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами;

         - у разі припинення діяльності неприбуткової організації її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

           Для державної реєстрації змін представнику громадського формування,згідно частини 4 статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" необхідно подати наступні документи:

ü заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу , що містяться у Єдиному державному реєстрі (форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 №15/5  із змінами від 02.11.2016  № 3150/5) -  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0014-16;

üпримірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського формування про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

     Звертаємо увагу, що пунктом 6 статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"  передбачено вимоги до оформлення документів, а саме, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

   Дія в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

   Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації;

üреєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи:

І. згідно частини 11 статті 9 Закону України «Про громадські об'єднання» невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в ньому, в якому обов'язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом; 2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

ІІ. згідно статті 8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» невід'ємною частиною протоколу є  реєстр  осіб,  які брали участь  у загальних зборах (конференції) творчої спілки, в якому  зазначаються  дані: прізвище,  ім'я  та  по батькові особи; дані  її  паспорта (серія, номер паспорта, ким та коли виданий);  реєстраційний  номер облікової картки платника  податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного   номера   облікової   картки   платника  податків, повідомили  про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в  паспорті  про  право  здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

ІІІ. згідно статті 15 Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є  реєстр, який  має містити такі відомості:

1) для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), адреса та відомості про кількість найманих працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) для юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, юридична адреса, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.

üдокумент, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру;

üстатут громадського об’єднання у новій редакції (в одному примірнику), який викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

    Дія в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), а також на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

   Справжність підписів на установчому документі громадського об’єднання чи благодійної організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації.

            

            Заява та документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування подаються  у 60 – денний строк з дня прийняття рішення внесення змін до статуту, змін у складі керівних органів, місцезнаходження громадського об'єднання,  місцевого осередку творчої спілки та організації роботодавців.

          Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

 

             Одночасно, нагадуємо, що відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про громадські об’єднання" до 31.12.2017 статути (положення) громадських організацій та спілок повинні бути приведені у відповідність із цим Законом, а саме статтею 11 цього Закону передбачено, що має містити статут громадського об'єднання.

 
            Для державної реєстрації змін, документи надаються до:
 

- Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Рівненській області за адресою: м.Рівне, вул. Івана Вишенського, 4 а (4 поверх, каб. №411, 412) у робочий час щоденно (крім вихідних днів суботи та неділі) з 900 до 1300 та з 1345 до 1800 годин, в п'ятницю до 1645 години.

Телефон гарячої лінії з 900 до 1800 для консультації  (0362) 64-26-02, 64-27-05.

 

- центрів надання адміністративних послуг, утворених при виконавчих комітетах міських рад та районних державних адміністраціях;

 

-  місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

       Звертаємо увагу:

       Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу,  громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

 
Примітка:

  Відповідно до пункту 14 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» суб’єктами державної реєстрації є:

   Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань;

   територіальні органи Міністерства юстиції України (Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області ) - у разі державної реєстрації первинних, місцевих, обласних, регіональних та республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

    виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, районні державні адміністрації (державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) , нотаріуси, акредитовані суб’єкти - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (в тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків).