Також дивіться новини на facebook.com

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату Сарненської районної державної адміністрації

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату

Сарненської районної державної адміністрації

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації (далі - головний спеціаліст) є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації, призначається у порядку, визначеному законодавством, розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.2. Головний спеціаліст повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі не менш як 3 роки або за фахом в інших сферах не менш як 4 роки.

1.3. У своїй діяльності головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації, співпрацює з заступником голови райдержадміністрації з відповідного напрямку визначеним головою райдержадміністрації.

1.4. У своїй роботі керується Конституцією та законами України, а також указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими актами законодавства, Регламентом Сарненської районної державної адміністрації, цією посадовою інструкцією.

1.5. На час відсутності головного спеціаліста (відпустка, відрядження, перебування у тимчасовій непрацездатності та інше) за розпорядженням голови райдержадміністрації його обов’язки покладаються на іншого працівника апарату районної державної адміністрації.

1.6. Втручання у діяльність головного спеціаліста під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на головного спеціаліста обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

 

2.     ЗАВДАННЯ ТА ОБОВЯЗКИ

 
Основними завданнями головного спеціаліста є:

          2.1. підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2.2.        надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

          2.3. участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

2.4.        проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

2.5.        проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

2.6.        здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

2.7. розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2.8. надає іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

2.9. вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб районної державної адміністрації, вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків;

3.0. надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

3.1. у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

3.2. у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами районної державної адміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленному порядку про такі факти голову районної державної адміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

3.3. веде облік працівників районної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

3.4. взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

3.5. розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників районної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

3.6. може залучатися до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються районною державною адміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень; внутрішнього аудиту апарату районної державної адміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3.7. аналізує криміногенну ситуацію в районі, а також діяльність правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю; організаційно забезпечує підготовку та заслуховування цих питань на колегіях, нарадах у голови райдержадміністрації;

3.8. забезпечує підготовку проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, інших організаційно-методичних документів, що стосуються напряму роботи;

3.9. бере участь у розробці комплексу заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби із злочинністю;

4.0. узагальнює в межах наданої компетенції практику роботи правоохоронних органів, структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських, селищних, міської рад по виконанню чинного законодавства з питань профілактики злочинності, розпоряджень голови райдержадміністрації, районних програм щодо зміцнення законності та правопорядку;

4.1. організовує проведення нарад з працівниками правоохоронних органів, керівниками підприємств, установ та організацій району, структурних підрозділів районної державної адміністраціями, головами виконавчих комітетів місцевих рад району з питань боротьби зі злочинністю;

 

3.       ПРАВА

 
Головний спеціаліст має право:

     3.1. отримувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленному законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

     3.2. отримувати від працівників районної державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3.3. ініціювати перед головою районної державної адміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на головного спеціаліста завдань;

     3.4. проводити в установленому порядку службові розслідування (перевірки) в районній державній адміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

     3.5. під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій районної державної адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);

     3.6. вносити пропозиції голові районної державної адміністрації щодо поліпшення заходів з питань запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації; вдосконалення роботи в галузі забезпечення законності, правопорядку;

     3.7. бере участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства з питань правоохоронної роботи місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, виконання розпорядчих документів райдержадміністрації з цих питань у межах своїх повноважень;

     3.8. залучає спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації, правоохоронних органів (за погодженням з їх керівниками) для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції;

     3.9. за дорученням голови районної державної адміністрації брати участь у нарадах, перевірках діяльності апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

4.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАОХОЧЕННЯ

 

4.1. Головний спеціаліст несе гідно з чиним законодавством, відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, розголошення відомостей та персональних даних працівників.

4.2. За сумлінне виконання покладених обов’язків до головного спеціаліста застосовується заохочення згідно чинного законодавства України.

 

5. ВЗАМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

 

5.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав головний спеціаліст взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                     _________________           В.М.Стельмах
 
 
 
З посадовою інструкцією ознайомлений _____________   Р.Г.Набухотний
     08.01.14