Також дивіться новини на facebook.com

Відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної державної адміністрації

  ПОЛОЖЕННЯ
 

про відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної                                 державної адміністрації

 
  
 

   І.Загальні положення

1. Відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної державної адміністрації (далі — відділ) утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

         2. Відділ підпорядкований голові Сарненської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

 

         3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерства економічного розвитку і торгівлі, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням .

 

4. Відділ не має статусу юридичної особи публічного права.

 

ІІ.Основні функції і завдання відділу

1. Основним завданням відділу є забезпечення  реалізації на території Сарненського району:

1) державної політики економічного і соціального розвитку;

2) державної політики у сфері інвестиційної діяльності ;

3) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

4) державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

          5) державної промислової політики;

          6) державної політики у сфері управління об’єктами державної власності;

          7)  державної регіональної та зовнішньоекономічної політики.

2. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує такі завдання:

           1) організовує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку галузей економіки району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти  цільових програм, метою яких є розв'язання проблем економічного розвитку району;

6) забезпечує контроль за виконанням показників програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

7) розробляє і подає департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації проектні матеріали та пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку області та довготермінових прогнозів;

8) бере участь у розробці проекту регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання  регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

        9) забезпечує координацію виконання завдань, визначених  загальнодержавними програмами економічного, соціального розвитку, іншими державними цільовими програмами на території району;

       10) аналізує  стан  і  тенденції розвитку промисловості,  готує голові   районної  державної адміністрації та департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації  проблемні питання розвитку промислових підприємств та пропозиції щодо подальшого їх розвитку;

         11) координує здійснення інвестиційної діяльності на території району;

       12) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

       13) бере участь у визначенні пріоритетних для району інвестиційних проектів, формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

        14) бере участь у реалізації спільних з іншими об’єктами транскордонного співробітництва проектів (програм), здійснює координацію по впровадженню проектів та програм грантових фондів та організацій;    

       15) бере участь у підготовці пропозицій щодо надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, за рахунок коштів місцевого бюджету;

      16) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

      17) розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

      18) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні функції;

      19) бере участь у забезпеченні розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

        20) здійснює моніторинг та аналіз внутрішньої торгівлі, побутових послуг і тенденцій розвитку споживчого ринку району, розробляє та організовує реалізацію відповідних заходів та програм;

      21) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, а також здійснює контроль за якістю торгівельного обслуговування громадян суб'єктами господарювання незалежно від форм власності;

        22) в межах делегованих повноважень бере участь у реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальних громад району;

        23)  забезпечує у межах своєї компетенції участь в інвентаризації та обліку об'єктів державної власності;

       24) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в районі;

       25) разом з іншими структурними підрозділами бере участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики, інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій,передбачених статтею 37 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
26) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

27) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

28) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

29) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

30) бере участь у підготовці пропозицій щодо проекту районного бюджету;

31) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

32) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

33) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

34) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

35) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

36) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

37) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

38) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

39) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

40) бере участь у межах своїх повноважень по виконанню завдань, цивільного захисту населення ;

      41) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

42) у межах наданих повноважень здійснює моніторинг стану закупівлі товарів, робіт, послуг розпорядниками бюджетних коштів відповідно до визначених функцій;

43) готує аналітичні матеріали щодо здійснення замовниками закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти;

44) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

45) забезпечує захист персональних даних;

46) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

47) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

48) здійснює інші передбачені законом повноваження.
 
 
ІІІ. Права відділу

1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань та на виконання доручень голови районної державної адміністрації;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

2. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом

районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої

влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов   для   провадження   послідовної   та  узгодженої  діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

ІV. Організація роботи відділу

          1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.

2. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ;

3) погоджує посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними та подає їх на затвердження керівнику апарату районної державної адміністрації;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

        9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

       10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими   центральними   органами   виконавчої    влади,  органами   місцевого

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученнямкерівництва районної державної адміністрації;

        11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

                  Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і     

         законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають  державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

                  12) Подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції      щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому

         законодавством про державну службу державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державного службовця їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

                 13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

        14) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

        15) здійснює інші повноваження, визначені законом;

         16) начальник відділу може мати заступників, які призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату Сарненської районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

 

V. Заключні положення

        1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

      2. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями керівника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

       3. Облік видатків в межах затвердженого кошторису на утримання відділу здійснює відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

 

      4. Облік особових справ та трудових книжок працівників відділу здійснює сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

 
 
Виконуюча обов’язки керівника

апарату райдержадміністрації                                                            А.НОСТЕР

 
 


Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування