Також дивіться новини на facebook.com

Відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної державної адміністрації 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної                                 державної адміністрації

 
(нова редакція)
 
 

 
 

1. Відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної державної адміністрації (далі — відділ) утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

         2. Відділ підпорядкований голові Сарненської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

 

         3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Сарненської районної держадміністрації, а також цим положенням .

 

4. Відділ має статус юридичної особи публічного права.

 

 5. Основним завданням відділу є забезпечення на території Сарненського району:

- державної політики економічного і соціального розвитку;
- державної політики у сфері інвестиційної діяльності ;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг.
 

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку галузей економіки району та вживає заходів до усунення недоліків;

4) бере участь у розробці проекту регіональної стратегії розвитку, забезпечує розроблення заходів щодо регіонального розвитку та контролює їх виконання;

5) бере участь у розробці прогнозів економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період ;

6) забезпечує контроль за виконанням відповідних показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

7) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів;

        8) бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропозиції на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

        9) бере участь у визначенні пріоритетних для району інвестиційних проектів, формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

10) бере участь у підготовці пропозицій щодо надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, за рахунок коштів місцевого бюджету;

      11) бере участь у розробці та організації реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі бере участь у підготовці пропозицій щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери, здійснює координацію по впровадженню проектів та програм грантових фондів та організацій;    

12) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

         13) бере участь у підготовці пропозицій постворенню промислових зон на землях державної власності, щодо яких районна державна адміністрація уповноважена на розпорядження відповідними земельними ділянками, та розглядає відповідні пропозиції орендарів таких земельних ділянок;

14) розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

15) бере участь у формуванні інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні функції;

16) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, а також здійснює контроль за якістю торгівельного обслуговування громадян суб'єктами господарювання незалежно від форм власності;

17) бере участь у забезпеченні розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

18) бере участь у реалізації заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на наступний рік та спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечує її виконання;

          19) в межах делегованих повноважень бере участь у сфері управління майном спільної власності територіальних громад району ;

20) забезпечує у межах своєї компетенції участь в інвентаризації та обліку об'єктів державної власності;

21) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в районі ;

22) разом з іншими структурними підрозділами бере участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики ;
23) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

24) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

25) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

26) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

27) бере участь у підготовці пропозицій щодо проекту районного бюджету;

28) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

29) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

30) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

31) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

33) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

34) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

35) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

36) бере участь у межах своїх повноважень по виконанню завдань, цивільного захисту населення ;

      37) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;

38) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

39) забезпечує захист персональних даних;
40) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

          9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сарненської районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.

 
10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 

6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії районної держадміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученнямкерівництва районної держадміністрації;

 

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції.

 
12) здійснює добір кадрів;
 

13) призначає та звільняє з посад працівників відділу

 

  З набранням чинності Закону України від 17.11.2011 № 4050-VІ «Про державну службу» подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:

 

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державнихслужбовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, а абзац 1 цього підпункту втрачає чинність ;

 

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 

16) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 

         11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Сарненської районної держадміністрації або начальником Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної держадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 .

 

14. Відділ як юридична особа публічного права, має право мати самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 
 


Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування