Також дивіться новини на facebook.com

Юридичний сектор апарату

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний сектор апарату Сарненської районної державної адміністрації

 

1. Юридичний сектор апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – юридичний сектор) утворюється як самостійний структурний підрозділ в складі апарату районної державної адмінЖстрації.

2. Юридичний сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

 З питань організації та проведення правової роботи юридичний сектор керується актами Міністерства юстиції України.

 3. Основним завданням юридичного сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Сарненською районною державною адміністрацією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Сарненської районної державної адміністрації в судах.

 4. Юридичний сектор підпорядковується безпосередньо голові Сарненської районної державної адміністрації.

5. Видання розпорядження голови райдержадміністрації, а також подання проекту розпорядження голови райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним сектором не допускається.

6. Пропозиції юридичного сектору щодо приведення розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів Сарненської райдержадміністрації у відповідність із законодавством є обов’язковим для розгляду головою райдержадміністрації.

У разі неврахування пропозицій юридичного сектору або часткового їх врахування, сектор подає голові райдержадміністрації письмовий висновок до проекту акта.

 7. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в Сарненській районній державній адміністрації, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

 2) розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

 3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис голови райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявносЂі віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 4) проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 5) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розпорядження голови райдержадміністрації та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

 6) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

 7) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

 8) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів розпорядження та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

 9) розглядає проекти розпоряджень та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

 10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

 11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

 13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

 14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

 15) подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

 16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райднржадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

 17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного сектору, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

 18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

 19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

 20) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління райдержадміністрації;

 21) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби місцевого органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, урядового органу та його територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

 22) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного сектору, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

 23) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

 24) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.

8. Покладення на юридичний сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції не допускається.

13. Юридичний сектор має право:

 1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації;

 2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів влади, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

 З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного сектору;

 3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним сектором відповідно до покладених на нього завдань;

 4) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на юридичний сектор обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного сектору райдержадміністрації необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів влади, що належить до сфери управління райдержадміністрації.

10. Райдержадміністрація забезпечують подання Мін'юсту та його територіальним органам у встановлені ними строки інформації про наявність в їх структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.

 11. Сарненська райдержадміністрація зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 12. Підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору організовує Мін'юст та його територіальні органи.

 13. На посаду завідувача сектора призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.

 14. На посаду головного спеціаліста юридичного сектору призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як три роки.

15. Завідувач юридичного сектору:

 1) забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний сектор;

 2) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління райдержадміністрації;

 3) подає пропозиції голові райдержадміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного сектору, керівників і працівників юридичних служб структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління райдержадміністрації, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування