Також дивіться новини на facebook.com

Юридичний відділ апарату

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ апарату Сарненської районної

державної адміністрації
 
 

1. Юридичний відділ апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – юридичний відділ) здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань.

2. Юридичний відділ є самостійним структурним підрозділом у складі апарату Сарненської районної державної адміністрації.

3. Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

       З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Міністерства юстиції України.

4. Юридичний відділ підпорядковується безпосередньо голові Сарненської районної державної адміністрації  з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

5. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Сарненською районною державною адміністрацією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Сарненської  районної державної адміністрації  в судах.

6. Юридичний відділ спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення у структурних підрозділах райдержадміністрації, закладах та підприємствах, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

7. Видання розпорядження голови райдержадміністрації, а також подання проекту розпорядження голови райдержадміністрації  для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним відділом не допускається.

8. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів Сарненської райдержадміністрації у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду головою райдержадміністрації.

     У разі неврахування пропозицій юридичного відділу або часткового їх врахування відділ подає голові райдержадміністрації  письмовий висновок до проекту розпорядження.

9. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в Сарненській районній державній адміністрації, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

2)  розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України  проекти розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації,  погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) перевіряє відповідність законодавству проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації;

5) проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації  підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

6) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розпорядження голови райдержадміністрації та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

7) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень  та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

8) вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

9) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації  для вирішення питання щодо підготовки проектів розпоряджень та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

10) розглядає проекти розпоряджень та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

11) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

12) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

13) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

14) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

15) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

16)  сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає пропозиції голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації  щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу, виконання актів Міністерства юстиції України  та його територіальних органів;

18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

20) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

21) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного відділу, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації  розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

22) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

23) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.

10. Покладення на юридичний відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

11. Юридичний відділ  має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього  завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів влади, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу;

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації  та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом  відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на юридичний відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів влади, що належить до сфери управління райдержадміністрації.

12. Райдержадміністрація забезпечує подання Міністерству юстиції України  та його територіальним органам у встановлені ними строки інформації про наявність в їх структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.

13. Райдержадміністрація зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

14. Підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу  організовує Міністерство юстиції України  та його територіальні органи.

15.Структура відділу, чисельність його працівників та Положення про відділ затверджується в установленому порядку  головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

16. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства України про державну службу.

 На посаду начальника юридичного відділу  призначається повнолітні громадяни України, які вільно володіють  державною мовою та здобули  ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра *, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Начальник відділу подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації щодо призначення на посаду, звільнення з посади та переміщення працівників юридичного відділу, керівників і працівників юридичних служб структурних підрозділів райдержадміністрації, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.

17. На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста юридичного відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства України про державну службу.

У разі неналежного виконання начальником юридичного відділу покладених на нього завдань Міністерство юстиції України та його територіальні органи порушують питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.

18. Начальник юридичного відділу відповідно до покладених на відділ завдань:

1) забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2) здійснює контроль та координує діяльність юридичного відділу;

3) здійснює керівництво роботою юридичного відділу та несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань;

4) забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації;

5) бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

6)організовує облік та зберігання документів відповідно до номенклатури справ Сарненської районної державної адміністрації у відповідності з чинним законодавством;

7) не допускає розголошенню у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або службових обов’язків;

8) веде особистий прийом громадян;

9) здійснює перевірку актів органів місцевого самоврядування виданих з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади;

10) організовує поточну роботу відділу;

11) виконує інші передбачені законодавством функції.

19. У разі відсутності начальника відділу його обов`язки виконує головний спеціаліст юридичного відділу апарату Сарненської райдержадміністрації за наказом керівника апарату райдержадміністрації.

 

   * У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування