Також дивіться новини на facebook.com

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

  ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор управління персоналом апарату

Сарненської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Положення про сектор управління персоналом апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі - Положення) розроблено на основі Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 р. за № 438/28568, визначає статус та функції сектору управління персоналом апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – сектор управління персоналом).

2. Сектор управління персоналом є структурним підрозділом апарату Сарненської районної державної адміністрації, утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації. Структура та чисельність працівників сектору управління персоналом визначається головою Сарненської районної державної адміністрації.

3. На посаду завідувача та головного спеціаліста сектору управління персоналом призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

4. Сектор управління персоналом проводить свою діяльність на основі планів роботи Сарненської районної державної адміністрації, планів роботи сектору управління персоналом.

5. Сектор управління персоналом прямо підпорядковується керівнику апарату Сарненської районної державної адміністрації в межах його повноважень згідно із законодавством.

6. Сектор управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу», законодавством про працю та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями та дорученнями голови Сарненської районної державної адміністрації, наказами керівника апарату Сарненської районної державної адміністрації, Положенням про апарат Сарненської районної державної адміністрації, Регламентом Сарненської районної державної адміністрації та цим Положенням.

7. Сектор управління персоналом може мати свою печатку.

ІІ. Основні завдання, функції та права сектору управління персоналом

1. Основними завданнями сектору управління персоналом є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації;

2) забезпечення здійснення керівником апарату районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) добір персоналу районної державної адміністрації;

4) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

5) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

6) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2. Сектор управління персоналом відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців районної державної адміністрації, які затверджує керівник апарату районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

6) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації;

7) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

8) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

9) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

10) за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації;

11) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис районної державної адміністрації;

спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу районної державної адміністрації;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

12) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату районної державної адміністрації;

13)  здійснює планування професійного навчання державних службовців районної державної адміністрації;

14)  узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

15) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

16) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

17) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

18) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

19) обчислює стаж роботи та державної служби;

20) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу районної державної адміністрації державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

21) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

22) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

23) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

24) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу районної державної адміністрації;

25) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

26) формує графік відпусток персоналу районної державної адміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

27) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників районної державної адміністрації;

28) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

29) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

30) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу районної державної адміністрації;

31) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу районної державної адміністрації;

32) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

33) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

34) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в районної державної адміністрації;

35) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

36) за дорученням керівництва районної державної адміністрації розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

37) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

3. Сектор управління персоналом має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в районної державної адміністрації та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

4) за погодженням з керівником апарату районної державної адміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

6) за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації представляти районну державну адміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4. Покладення на сектор управління персоналом завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

ІІІ. Завідувач сектору управління персоналом

1. Сектор управління персоналом очолює завідувач.

2. Завідувач сектору управління персоналом, призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату Сарненської районної державної адміністрації.

3. Завідувач сектору управління персоналом:

1) організовує планування роботи сектору управління персоналом у районній державній адміністрації та забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

3) забезпечує планування навчання персоналу районної державної адміністрації;

4) вносить керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису районної державної адміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників районної державної адміністрації;

5) визначає розподіл обов’язків між працівниками сектору управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору управління персоналом;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування