Також дивіться новини на facebook.com

Відділ культури і туризму

 ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму

Сарненської районної державної адміністрації

(нова редакція)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сарни 2018

1. Відділ культури і туризму Сарненської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Сарненської районної державної адміністрації підпорядковуються голові Сарненської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керуєтьсяКонституцієюта законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

3. Відділ є юридичною особою публічного права.

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на відповідній території.

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень голови обласної, районної державної адміністрації, наказів начальника управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, рішень районної ради та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі культури у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сарненського району;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районної ради депутатів усіх рівнів;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

29) забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури на відповідній території;

30) забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;

31) забезпечує доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

32) сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

33) сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

34) сприяє збереженню культурної спадщини;

35) гармонізує міжконфесійні та міжнаціональні відносини;

36) забезпечує функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

37) забезпечує захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;

38) забезпечує розвиток соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорону культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

39) забезпечує розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організацію культурного дозвілля населення, здобуток спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

40) забезпечує задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

41) забезпечує розвиток національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

42) забезпечує задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції відділу;

43) забезпечує комплектування та оновлення фондів музеїв, бібліотек, організацію виставок, відродження та розвиток народних художніх промислів, збереження культурної спадщини;

44) забезпечує захист прав споживачів національного культурного продукту;

45) здійснює централізоване комплектування та використання бібліотечних фондів;

46) сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури;

47) забезпечує збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

48) здійснює контроль за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

49) забезпечує фіксацію зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

50) забезпечує збереження та розвиток культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

51) сприяє задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

52) забезпечує проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

53) забезпечує функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

54) здійснює моніторинг стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, охорону культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії;

55) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі культура;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

6) проводити фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів та інші заходи у сфері культури, охорону культурної спадщини, а також міжетнічні та міжконфесійні стосунки та мовної політики;

7) погоджувати програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконувати інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Мінкультури відповідно до закону;

8) погоджувати проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділ;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з управліннями Рівненської обласної державної адміністрації, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області;

12) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) призначає на посаду та звільняє з посад у порядку, передбаченому чинним законодавством працівників відділу, вирішує питання щодо їх заохочення (присвоєння рангів державним службовцям) та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника відділу, що суперечатьКонституціїта законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації та начальником управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями керівника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

13. Відділ має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 


Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування