Також дивіться новини на facebook.com

Pегламент Сарненської районної державної адміністрації

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

районної державної адміністрації

 

(Затверджений розпорядженням голови

райдержадміністрації від 20  листопада 2007 року № 500   )

 

 
Загальні положення
 

         1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

         2. Розгляд у районній держадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної держадміністрації, апаратом районної держадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіям, утвореними головою районної держадміністрації.

         3. Робота районної держадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

         Районна держадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

         Висвітлення діяльності районної держадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

         4. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної держадміністрації проводить голова районної держадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

         повноважень і функцій посадової особи;

         управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної держадміністрації ( далі – структурні підрозділи районної держадміністрації), діяльність яких контролюється відповідною посадовою особою;

         підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

         порядку заміщення голови районної держадміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

         Голова районної держадміністрації визначає також обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності райдержадміністрації.

         5. Положення про структурні підрозділи районної держадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також з керівником юридичного відділу (далі – юридичний відділ) апарату районної держадміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної держадміністрації.

 
 

Планування роботи районної держадміністрації

 

         6. Робота районної держадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови.

         7. Планування роботи районної держадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

         8. Формування планів роботи районної держадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів районної держадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).

         Планування роботи районної держадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

         9. Плани роботи районної держадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

 

До планів роботи місцевої держадміністрації включаються:

 

         Актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови районної держадміністрації і його заступникові та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної держадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною держадміністрацією або за її участю.

 

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності районної держадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної держадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної держадміністрації.

         Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної держадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

         У планах роботи районної держадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

         10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної держадміністрації за рішенням її голови.

         Питання виключаються з плану роботи районної держадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної держадміністрації.

         11. Робота структурних підрозділів та апарату районної держадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків),керівником апарату районної держадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної держадміністрації встановлює керівник апарату районної держадміністрації.

         Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної держадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

         12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату районної держадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної держадміністрації.

         13. Контроль за виконанням планів роботи районної держадміністрації, структурних підрозділів та апарату районної держадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної держадміністрації.

         14. Підготовка звітності районної держадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів районної держадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної держадміністрації.

         Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною держадміністрацією та її структурними підрозділами.

         Звіт про результати діяльності районної держадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 
 

Організація роботи районної держадміністрації

 

         15. Апарат районної держадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

         опрацьовує документи, що надходять до районної держадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступника голови районної держадміністрації;

         здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови районної держадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

         перевіряє за дорученням голови районної держадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови районної держадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної держадміністрації), структурними підрозділами районної держадміністрації;

         визначає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності, здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної держадміністрації;

         за дорученням голови районної держадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної держадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

         здійснює правове забезпечення діяльності районної держадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної держадміністрації;

         готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної держадміністрації;

         проводить разом із структурними підрозділами районної держадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на підвідомчій території, розробляє та вносить голові районної держадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

         здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної держадміністрації, забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної держадміністрації, забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної держадміністрації та дотримання правил охорони праці;

         провадить діяльність пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній держадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

         забезпечує висвітлення діяльності районної держадміністрації;
         виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

16. Апарат районної держадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

17. Організація роботи апарату районної держадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою районної держадміністрації.

 

Кадрова робота

 

18. Кадрова робота у районній держадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи у районній держадміністрації здійснюється за затвердженим головою районної держадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

20. Організацію кадрової роботи в апараті районної держадміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи.

Кадрова робота а апараті та структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до районної держадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату районної держадміністрації організовує вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до районної держадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

         22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

         23. У районній держадміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 (Офіційний вісник України, 2001р., № 9, ст..367), резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

         24. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у районній держадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями, покладених на них завдань і обов’язків.

         25. Районна держадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

         26. На кожного прийнятого на роботу до районної держадміністрації працівника оформляється особова справа.

         27. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на керівника апарату районної держадміністрації та керівників структурних підрозділів.

 

Організація роботи з документами

та контролю за їх виконанням

 

         28. Організація роботи з документами у районній держадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997р., число 43, с.50).

         Інструкція з діловодства районної держадміністрації затверджується її головою.

         Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

         29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату районної держадміністрації та керівників її структурних підрозділів.

         30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або, які містять питання, що потребують вирішення.

         Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови районної держадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

         Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови районної держадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю, за розглядом звернень громадян – спеціалістом по роботі із зверненнями громадян, а інших документів – загальним відділом апарату держадміністрації.

         31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови районної держадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи районної держадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов’язків).

         32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень              Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови районної держадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

         аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

         систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

         проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

         розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної держадміністрації або його заступників.

         33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові районної держадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови районної держадміністрації або планом контролю.

         За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної держадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків) дає дорученням виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

         34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова районної держадміністрації.

         Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної держадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

 

35. Районна держадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відповідні структурні підрозділи апарату районної держадміністрації.

         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (Офіційний вісник України, 1997р., число 16, с.85).

         36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою  районної держадміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу районної держадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної держадміністрації або її апарату.

         37. Особистий прийом громадян проводить голова районної держадміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної держадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної держадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

         Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

         Виїзні прийомі громадян посадовими особами районної держадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної держадміністрації.

         Структурний підрозділ апарату районної держадміністрації, який відповідає за роботу із зверненнями громадян, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян контролює вирішення порушених у них питань.

 
 
Організація правового забезпечення
діяльності районної державної адміністрації
 

         38. Правове забезпечення діяльності районної держадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату районної держадміністрації.

         Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності районної держадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату районної держадміністрації – керівнику апарату районної держадміністрації.

         39. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, та розпорядженнями голови районної держадміністрації (в Автономній Республіці Крим також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим).

         40. Основними завданнями юридичного відділу є:

         правове забезпечення діяльності районної держадміністрації;

         організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної держадміністрації;

         підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

         41. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

         забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної держадміністрації;

         проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

         визначає, які розпорядження голови районної держадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

         надає методичну допомогу працівникам апарату районної держадміністрації та керівникам структурних підрозділів районної держадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

         представляє інтереси районної держадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

         виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної держадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою районної держадміністрації.

         42. Керівник юридичного відділу:

         здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

         бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у районній держадміністрації;

         організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

         виконує інші передбачені законодавством функції.

 
Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,
служби і комісії  районної держадміністрації
 

         43. Для сприяння здійсненню повноважень районної держадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної держадміністрації.

         Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

         44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної держадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія районної держадміністрації (далі – колегія) у складі голови районної держадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної держадміністрації.

         45. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

         До складу колегії районної держадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

         46. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

         Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної держадміністрації, позачергові – у міру потреби.

         47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

         В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

         Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

         48. Апарат районної держадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).

         49. У своїй роботі колегія районної держадміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 40, ст. 2107), та цим Регламентом.

 
Порядок підготовки та проведення нарад.
 

         50. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів держадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

         План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

         Організація проведення нарад у голови районної держадміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи місцевої держадміністрації.

         51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

         52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

         Протокол наради підписує головуючий.

         53. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або наказ керівника структурного підрозділу районної держадміністрації.

         54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної держадміністрації посадова особа.

 
Порядок внесення та розгляду проектів
розпоряджень голови районної держадміністрації
 

         55. Голова районної держадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної держадміністрації розпорядження.

 

            56. Проекти розпоряджень голови районної держадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної держадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

         57. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної держадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

         58. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної держадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

         Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної держадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

         Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної держадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

         Заінтересовані структурні підрозділи районної держадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

         Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної держадміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату районної держадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

         Проекти розпоряджень районної держадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

         Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної держадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

         За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної держадміністрації, її апарату, інші органи, що:

         погодили проект розпорядження без зауважень;

         висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

         висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

         не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

         Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної держадміністрації.

         Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

         59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної держадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу районної держадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

         60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження ( додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

         До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

         Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

         Пояснювальна записки не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

         Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

         61. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4, у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

         62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

         63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

         Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

         У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної держадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

         Проекти розпорядження з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної держадміністрації.

         64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст..612).

         Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

         копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

         копію повідомлення про оприлюднення проекту.

         65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної держадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

         За дорученням голови районної держадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної держадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

         Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної держадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної держадміністрації.

         66. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному відділі.

         У разі, коли проект розпорядження подано апарату районної держадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику районної держадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

         Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

         Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

         перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

         оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

         перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

         У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 6).

         Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

         67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

         68. Проект розпорядження візується працівниками районної держадміністрації, які здійснювали його опрацювання ( в обов’язковому порядку керівником юридичного відділу, першим заступником голови або заступником голови районної держадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками голови), та передається керівникові апарату районної  держадміністрації.

         69. Розпорядження голови районної держадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

         Розпорядження голови районної держадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст.28; Офіційний вісник України, 1998 р. № 42, ст.1551).

         Розпорядження голови районної держадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

         Розпорядження голови районної держадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення. Якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

         Додатки до розпоряджень голови районної держадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписується керівником апарату районної держадміністрації.

         Розпорядження голови районної держадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються та офіційному веб-сайті районної держадміністрації в установленому її головою порядку.

         Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 
Публічне обговорення проекту розпорядження
голови районної  держадміністрації
 

         70. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

         71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної держадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

         Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення. Стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

         Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної держадміністрації чи її апарату або іншими органами.

         До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

         У плані проведення публічного обговорення зазначається:

         які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

         яких результатів необхідно досягти;

         які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

         строк проведення обговорення.

         Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         72. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

         Головний розробник подає прес-службі районної держадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтування необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

         Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р.                           № 1378 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст.2773).

         73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

         Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної держадміністрації.

 
Взаємовідносини районної держадміністрації

з іншими органами державної влади та органами

місцевого самоврядування
 

         74. Взаємовідносини районної держадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну держадміністрацію завдань.

         Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

         75. Районна держадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

         З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною держадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
До Типового регламенту
 
ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження
 
(назва)
Проект розпорядження розроблено__________________________________

                                                             (найменування структурного підрозділу,

__________________________________________________________________

              назва органу, що є головним розробником)

 
_________________________________________________________________
                 (підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень

________________                                         _____________________

 (посада)                                                          (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

__________________                                     ______________________

   (посада)                                                          (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

__________________                                     ______________________

   (посада)                                                          (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

__________________                                     ______________________

   (посада)                                                          (ініціали та прізвище)

            Структурні підрозділи районної держадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту_______Регламенту Сарненської

районної держадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сарненської районної держадміністрації від _____________________

№_________ вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

__________________________________________________________________

____________________________ __________   _______________________

(найменування посади                             (підпис)       (ініціали та прізвище)

керівника структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним

розробником)
____   ________________200__р.
Додаток 2
до Типового регламенту
 
ПРОТОКОЛ
узгодження позицій

щодо проекту розпорядження _______________________________

   (назва)
 
1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування
 
 
2. Неврегульовані розбіжності
 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 
____________________              ___________     ______________________
(найменування посади                    (підпис)       (ініціали та прізвище)
керівника структурного підрозділу,
іншого органу, що є головним
розробником)

____   ________________200__р.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3
до Типового регламенту
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження________________________________________

(назва)
 

         1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

         Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

         2. Мета і шляхи її досягнення.

         Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, суть найважливіших положень проекту.

         3. Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин..

         Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

         У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків громадян, про це зазначається окремо.

         4. Фінансово-економічне обґрунтування.

         Наводиться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

         Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

         5. Позиція заінтересованих органів.

         Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів та стисло викладається їх позиція.

         Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятого рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь.

6. Регіональний аспект

         Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу району, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

         7. Громадське обговорення.

         Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

         Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

         8. Прогноз результатів.

         Дається прогнозна оцінка виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 
__________________________       ____________ _______________________
(найменування посади                       (підпис)           (ініціали та прізвище)
керівника структурного підрозділу,
іншого органу, що є головним
розробником)
 
____ ________________200__р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 4
до Типового регламенту
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження______________________________________

(назва)
 
 

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

 
 
 
 
__________________________       ____________ _______________________
(найменування посади                       (підпис)           (ініціали та прізвище)
керівника структурного підрозділу,
іншого органу, що є головним
розробником)
 
____ ________________200__р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 5

до Типового регламенту

 
_______________________________________

       (найменування структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником)
 
 
 

Відповідно до Регламенту Сарненської районної держадміністрації, затвердженого розпорядженням її голови від ___________________________

№______ повертаємо проект розпорядження____________________________

__________________________________________________________________
                                   (назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту_________

зазначеного Регламенту.
 
Додаток на_______арк..
 
 
 
 
____________________________    __________    ______________________

керівник апарату                                  (підпис)            (ініціали та прізвище)

 
 
____ _____________200__р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 6
до Типового регламенту
 
ВИСНОВОК

юридичного відділу апарату___________________держадміністрації

(найменування)

до проекту розпорядження__________________________________

(назва)

         Проект розпорядження розроблено ____________________________

________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є

головним розпорядником)
 

         1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

         1)_________________________________________________________

             (Конституції і законами України, іншими актами законодавства,

 

      розпорядженням голови держадміністрації)

 
         2)__________________________________________________________
 

             (вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються недоліки,

          окремі логічні та змістові)

 

         2. Узагальнений висновок__________________________________

                                                      (наводиться узагальнений висновок та

 

пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність

__________________________________________________________________

прийняття та обґрунтованість проекту, доцільність способу правового

 
врегулювання питання, порушеного в ньому)       
 

         Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

_________________________      ___________ ________________________  
(найменування посади                  (підпис)           (ім’я та прізвище)
працівника юридичного
відділу)    
_________________________    ____________ ________________________
(керівник юридичного               (підпис)             (ім’я та прізвище)
відділу)   
 
____ _______________200 –р.      


Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування