Звернення громадян

Закон України Про звернення громадян

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про звернення громадян 

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України

 від 13 травня 1999 року N 653-XIV,

від 20 листопада 2003 року N 1294-IV,

від 20 січня 2005 року N 2384-IV

 

  Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

 

Розділ I
Загальні положення

  

Стаття 1. Звернення громадян

  Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
  Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.
  Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

 Стаття 2. Законодавство про звернення громадян

  Законодавство України про звернення громадян включає цей Закон та інші акти законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону.

 Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

  Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
  Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
  Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
  Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

 Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені

  До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:
  порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);
  створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
  незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

 Стаття 5. Вимоги до звернення

  Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
  Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
  Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
  Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
  Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

 Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них

  Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.
  Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

 Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення 

  Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
  Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
  Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.
  Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

 Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

  Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
  Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
  Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання

  Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.
  Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій.

 Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях

  Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.
  Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи. 

Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян

  Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються цими об'єднаннями та їх органами відповідно до статутів об'єднань, а заяви і скарги на ущемлення чи порушення ними прав громадян - згідно з цим Законом.

 Стаття 12. Сфера застосування цього Закону

  Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції. 
(стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 13.05.99 р. N 653-XIV, від 20.11.2003 р. N 1294-IV)

 Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян

                    Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 
Розділ II

Порядок розгляду звернень громадян

  Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

  Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.
Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

 Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

 Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).
  Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.
  Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 Стаття 16. Розгляд скарг громадян

  Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.
  Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств особисто.
  Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.
  Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.
  Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.
  До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

 Стаття 17. Термін подання скарги

  Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.
  Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.
  Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

 Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

  Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:
  особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
  знайомитися з матеріалами перевірки;
  подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
  бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
  користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
  одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
  висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
  вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

 Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

 Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:
  об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
  у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;
  (частину першу статті 19 доповнено новим абзацом третім згідно із Законом України від 20.01.2005 р. N 2384-IV, у зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим)
  на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
  відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
  забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
  письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
  вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;
  у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
  не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
  особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.
  У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не відміняє вимоги частини дев'ятої цієї статті.

 Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
  На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення

  Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

 Стаття 22. Особистий прийом громадян

  Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.
  Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання.  
  Графіки прийому доводяться до відома громадян.
  Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.
  Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

 Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами

  Вищі посадові особи держави - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України - здійснюють прийом у встановленому ними порядку. 

 

Розділ III

Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян
 

 Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян

  Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

 Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги

  У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, обгрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.
  Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

 Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру

  Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості

  Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.

 Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян

   Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

 Стаття 29. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян

  Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до відповідальності.

Аналіз звернень громадян, які надійшли на розгляд Сарненської райдержадміністрації за 2017 рік за джерелами надходження

  

Назва ради
Письмові
Телефонні лінії
Усні звернення
Разом
На 1 тис . населення
Загальна кількість
 
Через органи влади вищого рівня
Урядова гаряча лінія
Гаряча лінія голови ОДА
 
 
 
Сарненська міська
478
12
72
14
18
594
20,7
18
 
Степанська селищна
33
1
29
6
1
70
12,4
9
 
Клесівська селищна
45
7
21
7
2
82
8,2
4
 
Великовербченська сільська
18
 
3
2
2
25
6,7
1
 
Вирівська сільська
21
3
9
5
7
45
12,9
11
 
Зносицька сільська
39
 
2
 
 
41
17,1
14
 
Кам”яне-Случанська сільська
17
 
5
6
 
28
20,7
18
 
Коростська сільська
34
2
10
4
2
52
13,5
12
 
Констянтинівська сільська
16
 
11
 
4
31
15.5
13
 
Кричильська сільська
17
 
10
2
 
29
7,7
3
 
Кузьмівська сільська
11
 
 
 
 
11
9,8
5
 
Любиковицька сільська
22
1
1
 
1
25
11,9
8
 
Люхчанська сільська
64
1
5
1
5
76
18,7
16
 
Немовицька сільська
62
3
4
 
3
72
17,9
15
 
Ремчицька сільська
41
 
2
 
1
44
12,8
10
 
Селищанська сільська
18
1
6
3
2
30
7,1
2
 
Стрільська сільська
19
 
4
1
 
24
10,1
6
 
Тинненська сільська
86
10
12
 
8
116
25,1
20
 
Тутовицька сільська
54
1
5
1
4
65
10,1
6
 
Чудельська сільська
31
 
22
4
1
58
19,1
17
 
інші
20
2
26
12
1
61
 
 
 
Всього
1190
259
68
62
1579
15,7
 
 

ГРАФІК прийому громадян з особистих питань керівництвом Рівненської обласної державної адміністрації

 
 
 

 

 
 
 

Перша, четверта п’ятниця щомісяця

 
 
 

 

 
 
 

Голова обласної державної адміністрації

 
 
 

МУЛЯРЕНКО Олексій Віталійович

 
Другий, четвертий вівторок щомісяця
 
 
 
 

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

УНДІР Віталій Олександрович

Перша, третя середа щомісяця
           

Заступник голови обласної державної адміністрації

БОГАТИРЧУК – КРИВКО Світлана Кирилівна

 
Друга, четверта середа щомісяця
 

Заступник голови обласної державної адміністрації

КОРНІЙЧУК Олександр Васильович
Перший, третій вівторок щомісяця
 

Заступник голови обласної державної адміністрації

ТИМОШЕНКО Ігор Олександрович

 

Графік прийому громадян з особистих питань керівництвом Сарненської районної державної адміністрації.

 
Графік

 прийому громадян з особистих питань керівництвом Сарненської районної державної адміністрації

 
 

Щопонеділка

 
 

Голова районної державної адміністрації

 

ЯКОВЧУК Ярослав Володимирович

Щовівторка
 
 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

НАЗАРЕЦЬ Іван Петрович

Щосереди
           
 

Заступник голови районної державної адміністрації

ПАРАНИЦЯ Наталія Миколаївна

Щочетверга
 

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

СТЕЛЬМАХ Василь Мусійович

П’ятниця
Субота

Відповідальний черговий (заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, начальник управління, відділу)

 

Примітка. Прийом відвідувачів проводиться з 10.00 до 17.00 години

 

Прийом громадян головою райдержадміністрації проводиться з 10.00 до 13.00 години, запис з 9 години в телефонному режимі за номером телефону 3-52-83 та в приміщенні райдержадміністрації                (вул. Демократична, 51, сектор контролю апарату адміністрації).

 

 

Право першочергового прийому мають: Жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», інваліди Великої Вітчизняної війни, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України (відповідно до п.1 Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» )

         

Графік особистого виїзного прийому громадян керівництвом Сарненської районної державної адміністрації

  

 

Голова районної державної адміністрації

 

Яковчук Ярослав Володимирович

 
 

Двічі на місяць

Перший заступник голови районної державної

адміністрації
Назарець Іван Петрович
 
 

Двічі на місяць

Заступник голови районної державної адміністрації

 
Параниця Наталія Миколаївна
 
 

Двічі на місяць

 
 
 

Примітка: дата та місце проведення особистого виїзного прийому громадян визначаються додатково.

Інформація про особистий виїзний прийом громадян висвітлюється в місцевих засобах масової інформації, розміщується  в приміщенні міської, селищної, сільської ради.

Попередній запис відвідувачів проводиться за місцем проведення.

Телефон для довідок: 3-52-83  

Графік прийому фізичних та юридичних осіб структурними підрозділами Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області щодо надання адміністративних послуг Управлінням

Графік прийому

фізичних та юридичних осіб структурними підрозділами Управління

Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

щодо надання адміністративних послуг Управлінням

 

Посадові особи структурних підрозділів Управління здійснюють прийом суб’єктів звернення щодо надання адміністративних послуг за наступним графіком:

 
День тижня
Час прийому
Понеділок
9.00-17.00
Обідня перерва з 13.00-14.00
Вівторок
9.00-17.00
Обідня перерва з 13.00-14.00
Середа
9.00-17.00
Обідня перерва з 13.00-14.00
Четвер
9.00-17.00
Обідня перерва з 13.00-14.00
П’ятниця
9.00-16.00
Обідня перерва з 13.00-14.00
Субота
9.00-16.00
Обідня перерва з 13.00-14.00

Довідка про стан виконання вимог Закону України “Про звернення громадян”, інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2017 році.

В Сарненській райдержадміністрації проводиться робота, спрямована на забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення.

         Впродовж  2017 року в райдержадміністрацію надійшло 1579 письмових, усних і телефонних звернень, що стосуються різних питань життєдіяльності населення.

Серед них: 1190 (75,4%) - становлять письмові звернення, 62 (4%) - усні, 259 (16,4%) – звернення, що надійшли на Урядову «гарячу» лінію,           68 (4,3% ) - звернення, що надійшли «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації. В порівняні з 2016 роком у 2017 році спостерігається зменшення на 263 звернення (14,3%)  громадян за всіма джерелами надходження.

Зокрема через органи влади вищого рівня надійшло 44 звернення громадян (за 2016 рік – 57) з них:

-    з Секретаріату Кабінету Міністрів України - 4, (за 2016рік -1);

-    з Апарату Президента України - 10 , (за 2016 рік - 14);

-         з обласної державної адміністрації – 28 , (за 2016 рік –29);

-         з Апарату Верховної Ради України - 1 (за 2016 рік – 6);

-         з Генеральної Прокуратури України – 1.

За 2017 рік колективних звернень надійшло 11, повторних та дуплетних звернень громадян надійшло 106 (за 2016 рік повторних та дуплетних – 75, колективних – 26).

Значна частина письмових звернень громадян стосується питань, надання матеріальної допомоги, аграрної політики і земельних відносин, освіта та наука, інші. Заяви в яких громадяни порушують питання про доцільність позбавлення батьківських прав, дозвіл неповнолітнім на укладання договору дарування, купівлі-продажу земельних ділянок або житла та інших правочинів.

Особлива увага приділяється розгляду звернень найменш соціально захищених верств населення. Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру надано для 46 громадян безкоштовний разовий гарячий обід, 189 жителям району були надані платні послуги соціальними робітниками, соціальними працівниками відділення, здано 9524 справ в управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

 За дванадцять місяців поточного року 834 жителям району, було надано матеріальну допомогу на суму 628,694 тис. грн., з них 48 жителям району на суму 48 тис. грн. (ті що перебувають в зоні АТО).

 
 
 

Стаціонарне лікування демобілізовані проходять в КЗ «Обласний госпіталь ветеранів війни» РОР смт.Клевань, проліковано 37 учасника АТО, з них 5 прирівняних до інвалідів війни. В КЗ «Сарненська ЦРЛ» стаціонарно проліковано 37 учасника АТО. Санаторно-курортно оздоровлено 6 осіб.

Протягом 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебували 152 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. Кожному з них надавався комплекс послуг щодо сприяння працевлаштуванню. В зв’язку з відсутністю підходящої роботи по безробіттю проходили професійне навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації на курсах Державної служби зайнятості 18 учасників АТО. Працевлаштовані 47 осіб, в тому числі 31 - за направленням служби зайнятості, 12 осіб вступили на військову службу за контрактом, троє осіб самостійно за межами області.

          На урядову «гарячу» телефонну лінію за 2017 рік звернулося 259 жителі району. Питання, що порушують громадяни на урядову «гарячу» лінію переважно стосуються надання роз’яснень про призначення та відмову соціальної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, призначення житлової субсидії, питання житлово-комунального господарства, охорони здоров»я, освіти та науки та інші.

68 жителів району звернулися на «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації. Питання, що порушували громадяни стосуються теми соціального захисту, транспорт та зв’язок, інші.

До Сарненської райдержадміністрації за 2017 рік надійшло 27 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявників було проінформовано в 5-денний строк, відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» .

Забезпечено функціонування та ведення системи обліку публічної інформації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від                   21 листопада 2011 року №1277 «Питання системи обліку публічної інформації». Також оприлюднюються на сайті райдержадміністрації та на інформаційному стенді у приміщені адміністрації звіти про надходження запитів на публічну інформацію та їх розгляд відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проведений аналіз звернень громадян, що надійшли на розгляд райдержадміністрації за 2017 рік за джерелами надходження в розрізі місцевих рад свідчить, про збільшення кількості звернень громадян від жителів Тинненської (25,1 на тисячу населення), Кам»яне- Случанської (20,7 на одну тисячу населення) сільських рад та Сарненської міської ради               (20,7 на одну тисячу населення).

Ріст кількості звернень від жителів цих населених пунктів  спричинили заяви, щодо надання матеріальної допомоги, заяви в яких громадяни порушують питання про доцільність позбавлення батьківських прав, дозвіл неповнолітнім на укладання договору дарування, купівлі-продажу земельних ділянок або житла та інших правочинів, звернення з питань аграрної політики (земельні конфлікти).

Зокрема, слід відмітити, що не всі звернення громадян, що надходять до влади вищого рівня, відносяться до їх компетенції. Наприклад: житель Вирівської сільської ради впродовж 2016 -2017 років звертається з одним і ти порушеним питання, щодо виділення земельної ділянки під індивідуальне будівництво. Однак порушене питання заявника лишається не вирішеним.

 Жителька с.Корост неодноразово зверталася з питанням щодо демонтажу вигрібної ями. Порушене питання вивчалося комісійно з виїздом на місце, за результатами розгляду вигрібну яму було засипано. Однак заявниця не погоджується з таким рішенням і продовжує скаржитися на бездіяльність сільського голови та депутатів сільської ради.

Жителька с.Глушиця не одноразово зверталася до голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації щодо врегулювання земельного конфлікту між сусідом. Порушене питання вивчалося не одноразово комісією по земельних.

На веб-сторінці районної державної адміністрації розміщена і постійно оновлюється інформація щодо роботи райдержадміністрації із зверненнями громадян, графіки прийому посадовими особами райдержадміністрації.

Розгляд заяв та скарг здійснюється згідно вимог Закону України “Про звернення громадян”. Звернення розглянуті без порушення встановлених законодавством термінів, за результатами розгляду яких надіслано відповіді заявникам з поясненнями оскарження наданого рішення у разі відмови.

       
 
 
 
 
 
 
 
 

Довідка про стан виконання вимог Закону України “Про звернення громадян”, інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у І півріччі 2017 року.

  Довідка

про стан виконання вимог Закону України “Про звернення громадян”, інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у І півріччі 2017 року.

 

         Впродовж І півріччя 2017 року в райдержадміністрацію надійшло 689  письмових, усних і телефонних звернень, що стосуються різних питань життєдіяльності населення.

Серед них: 507 (73,6%) - становлять письмові звернення, 33 (4,8%)- усні, 113 (16,4%) – звернення, що надійшли на Урядову «гарячу» лінію,           36 (5,3% )- звернення, що надійшли «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації. В порівняні з відповідним періодом 2016 року спостерігається зменшення на 311 звернень (68,9%)  громадян за всіма джерелами надходження.

Зокрема через органи влади вищого рівня надійшло 24 звернень громадян (за перше півріччя 2016 року - 32  ) з них:

-    з Секретаріату Кабінету Міністрів України -3, (за І півріччя 2016 року-1);

-    з Апарату Президента України - 5, (за  І півріччя 2016 року - 7);

-         з обласної державної адміністрації – 14 , (за І півріччя 2016 року –19);

-         з Апарату Верховної Ради України  - 1, (за І півріччя 2016 року -3);

-         з Генеральної Прокуратури України – 1.

За І півріччя 2017 року надійшло 7 колективних звернень громадян, повторних та дуплетних звернень громадян надійшло 37 (за відповідний період 2016 року повторних та дуплетних – 47, колективних – 8).

Значна частина звернень громадян  стосується питань, надання матеріальної допомоги, аграрної політики і земельних відносин, працевлаштування, транспортного обслуговування. Заяви в яких громадяни порушують питання про доцільність позбавлення батьківських прав, дозволів неповнолітнім на укладання договору дарування,  купівлі-продажу земельних ділянок або житла та інших правочинів.

Особлива увага приділяється розгляду звернень найменш соціально захищених верств населення. Відділенням денного перебування  територіального центру надано для 180 громадян безкоштовні разові гарячі обіди,  157 жителям району були надані платні послуги соціальними робітниками, соціальними працівниками відділення за їх допомогою здано 5145 справ в управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

 За шість місяців  поточного року 127 жителям району, було надано матеріальну допомогу на суму 75 тис. грн., з них 16 жителям району на   суму 16  тис. грн. (ті що перебувають в зоні АТО).

            На урядову «гарячу» телефонну лінію за І півріччя 2017 року  звернулося 113 жителів району. Від загальної кількості 12 звернень громадян повторних та 9 звернень від жителів інших населених пунктів та ананонімні. Питання, що порушують громадяни на урядову «гарячу» лінію переважно стосуються  надання роз’яснень про призначення та відмову соціальної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, призначення житлової субсидії, питання житлово-комунального господарства, охорони здоров»я та інші.

36 жителів району звернулися на «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації. Питання, що порушували громадяни стосуються тем соціального захисту, транспортного обслуговування та інші.

До Сарненської райдержадміністрації за І півріччя 2017 року надійшло 14 запитів на інформацію  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявників було проінформовано в 5-денний строк, відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» .

Проведений аналіз звернень громадян, що надійшли на розгляд райдержадміністрації за І півріччя 2017 за джерелами надходження в розрізі місцевих рад свідчить, що найбільша їх кількість від жителів  Тинненської (12,1 на одну тисячу населення), Чудельської (10,2 на одну тисячу населення), Кам»яне- Случанської ( 9,6 на одну тисячу населення), Зносицької (8,8 на одну тисячу населення), Немовицької (8,1 на одну тисячу населення) сільських рад.

Ріст кількості звернень від жителів цих населених пунктів  спричинили  заяви, щодо надання матеріальної допомоги.

 Зокрема, слід відмітити, що не  всі звернення громадян, що надходять до влади вищого рівня, відносяться до їх компетенції. Наприклад: житель Вирівської сільської ради звернувся  16 разів впродовж 2016 року та продовжує у 2017 році (тричі на телефонну «гарячу» лінію голови облдержадміністрації з письмовими звернення до Апарату Верховної Ради України та до Апарату Президента України, щодо  виділення земельної ділянки під індивідуальне будівництво. Однак порушене питання заявника лишається не вирішеним.

 Житель Клесівської селищної ради впродовж першого півріччя 2017 року тричі звернувся з письмовим зверненням до органів влади вищого рівня, щодо виділення земельної ділянки під будівництво дровітні.

На сьогоднішній день 11 письмових звернень від загальної кількості до влади вищого рівня становлять заяви про надання матеріальної допомоги на лікування та покращення житлових умов, всі звернення були розглянуті відповідно діючого законодавства та надано матеріальну допомогу з районного Фонду «Допомога».

На веб-сторінці районної державної адміністрації розміщена і постійно оновлюється інформація щодо роботи райдержадміністрації із зверненнями громадян, графіки прийому посадовими особами  райдержадміністрації.

Розгляд заяв та скарг здійснюється згідно вимог Закону України “Про звернення громадян”. Звернення розглянуті без порушення встановлених законодавством термінів, за результатами розгляду яких надіслано відповіді заявникам з поясненнями оскарження наданого рішення у разі відмови.

Головний спеціаліст загального відділу

апарату адміністрації                                                                    Л.Мацигон

Звернення громадян , що надійшли до Сарненської районної державної адміністрації за 2017 рік

  

Рада/ питання

20
30
40
60
70
90
100
113
120
132
135
150
250
всього
62
разом
Великовербчанська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
16
18
Вирівська
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
4
20
24
Зносицька
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
37
39
К.Случанська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
17
Коростська
 
1
 
 
1
 
 
 
3
 
1
2
 
8
28
36
Костянтинівська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
15
16
Кричильська
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
5
 
 
6
11
17
Кузьмівська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
 
5
6
111
Любиковицька
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
3
20
23
Люхчанська
4
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
2
 
9
56
65
Немовицька
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
6
 
3
11
54
65
Ремчицька
 
3
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
36
41
Селищанська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
17
19
Стрільська
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
20
21
Тинненська
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
5
89
94
Тутовицька
1
 
 
2
 
 
 
 
2
 
8
 
 
13
42
55
Чудельська
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
4
27
31
Клесівська
3
1
 
4
 
1
 
 
4
2
30
 
 
45
7
52
Степанська
1
 
 
3
1
 
 
 
 
1
3
 
 
9
25
34
Сарненська
2
1
 
3
 
 
1
3
12
11
84
2
13
132
358
490
ВСЬОГО
15
8
 
16
3
1
1
3
23
20
148
10
19
289
901
1190

Звернення громадян до Сарненської РДА, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію голови облдержадміністрації за 2017 рік

 

Рада/ питання

Охорона здоров»я
Транспорт та зв»язок
Соціальний захист
Праця та зарплата
ЖКГ
Аграрна політика
Забезпечення законності
Освіта
Інші
Разом
Великовербчанська
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
Вирівська
 
1
 
 
 
4
 
 
 
5
Зносицька
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К.Случанська
 
4
2
 
 
 
 
 
 
6
Коростська
 
 
4
 
 
 
 
 
 
4
Костянтинівська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кричильська
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
Кузьмівська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Любиковицька
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Люхчанська
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
Немовицька
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ремчицька
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селищанська
 
1
2
 
 
 
 
 
 
3
              Стрільська
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
Тинненська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тутовицька
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
Чудельська
 
 
4
 
 
 
 
 
 
4
Клесівська
 
 
2
1
1
2
1
 
 
7
Степанська
 
 
3
 
 
2
 
 
1
6
Сарненська
 
1
8
 
1
 
1
 
3
14
Інші
 
3
4
1
 
 
 
1
3
12
ВСЬОГО
 
10
35
2
2
9
2
1
7
68

Звернення громадян до Сарненської РДА, що надійшли на гарячу “урядову” лінію за 2017 рік

  

Рада/ питання

Регіональна політика

Транспорт та звязок

Соціальний захист

Праця та зарплата

ЖКГ

Аграрна політика

Забезпечення законності правопорядку

Житлова політика

Освіта та наука

Охорона здоров’я

інші
разом  
Великовербчанська
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
3
Вирівська
 
1
3
 
2
 
 
 
3
 
 
9
Зносицька
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
К.Случанська
 
1
3
 
 
 
 
 
 
1
 
5
Коростська
 
 
7
 
 
 
1
 
1
 
1
10
Костянтинівська
 
 
6
 
5
 
 
 
 
 
 
11
Кричильська
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1
10
Кузьмівська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Любиковицька
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Люхчанська
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
5
Немовицька
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
4
Ремчицька
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Селищанська
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Стрільська
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
4
Тинненська
 
 
6
 
4
1
1
 
 
 
 
12
Тутовицька
 
 
3
 
2
 
 
 
 
 
 
5
Чудельська
 
1
18
 
1
 
 
 
 
 
2
22
Клесівська
 
 
13
 
1
2
 
 
 
 
3
21
Степанська
 
 
23
1
 
1
1
 
1
1
1
29
Сарненська
 
1
44
4
4
3
4
1
1
7
3
72
Інші
 
1
7
1
1
2
1
3
 
1
9
26
ВСЬОГО
 
7
158
6
22
12
10
4
8
10
22
259

По сільських і селищних радах

Клесівська селищна рада

ДАНІ про звернення громадян, що надійшли до місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування Рівненської області за 2015 рік у порівнянні з 2014 роком

Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Кількість усіх звернень

Кількість звернень, що надійшли поштою

(п.1.1) *

Кількість звернень на особистому прийомі

(п.1.2)
Результати розгляду звернень:

вирішено позитивно

п. 9.1
відмовлено

у задоволенні

п. 9.2

дано роз’яснення

п. 9.3
інше

п. 9.4 – 9.6

 
2014
 
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Сарненська районна державна адміністрація
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Сарненська районна рада
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Сарненська міська рада
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Селищні ради
 
493
611
392
539
98
67
419
564
7
11
58
29
9
7
5.
Сільські ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
РАЗОМ: