Доступ до публічної інформації

 

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за І півріччя 2016 року

  

Кіль-кість
Всь-ого
Фізичні особи
Юридичні особи
Запит отримано:
Результат розгляд
 
 
Від грома-дян
Колек-тивні
Осо-бисто
Тел.
Факс
e -mail
Пош-тою
Записано на вимогу запитувача
Переслане іншими розпорядниками інформації
Інформацію надіс-лано
Надіслано за належ-ністю
Відмовлено
34
34
13
 
21
1
 
 
17
1
 
15
34
 
 

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за 2016 рік

  

Кіль-кість
Всь-ого
Фізичні особи
Юридичні особи
Запит отримано:
Результат розгляд
 
 
Від грома-дян
Колек-тивні
Осо-бисто
Тел.
Факс
e -mail
Пош-тою
Записано на вимогу запитувача
Переслане іншими розпорядниками інформації
Інформацію надіс-лано
Надіслано за належ-ністю
Відмовлено
52
52
20
-
32
1
-
-
25
3
-
23
51
1
 

№ 34 від 4 лютого 2014 року "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 12 березня 2012 року № 95 «Про запобігання порушенням у процесі закупівель продуктів харчування за бюджетні кошти»"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 
 

      4    лютого  2014 року                                                       № 34

 

Про внесення змін до розпорядження

голови     райдержадміністрації      від

12 березня 2012   року   № 95   «Про

запобігання порушенням    у процесі
закупівель продуктів    харчування за
бюджетні кошти»
 

         Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.січня 2014 року № 15 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 лютого 2012 року № 69», керуючись ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» :

         Внести до розпорядження голови райдержадміністрації від 12 березня 2012 року № 95 « Про запобігання порушенням у процесі закупівель продуктів харчування за бюджетні кошти» такі зміни:

1)    у пункті 1 :
 

абзац третій підпункту 1.2.1 викласти в такій редакції :

«врахуванням при плануванні процедур закупівель продуктів харчування інформації про середні ціни на продукти харчування за даними Головного управління статистики у Рівненській області та/ або сектору у Рівненській області Державної інспекції України з контролю за цінами на дату проведення торгів.»;

підпункти 3,4 підпункту 1.2.2 викласти в такій редакції :

 

     «3) перегляд ціни відбувається за пропозицією замовника у разі її зміни протягом місяця, в якому здійснюється поставка товарів, шляхом укладання додаткової угоди;

 4) при проведенні розрахунків рівень цін на продукти харчування не повинен перевищувати середні ціни на продукти харчування за даними   Головного управління статистики у Рівненській області та/ або сектору у Рівненській області Державної інспекції України з контролю за цінами, встановлені на день укладання додаткової угоди про перегляд ціни договору.»;

 

абзац четвертий підпункту 1.4 викласти в такій редакції :

 

« за цінами, рівень яких не повинен перевищувати середніх цін на продукти харчування за даними Головного управління статистики у Рівненській області та/ або сектору у Рівненській області Державної інспекції України з контролю за цінами.» .

 

 
Голова адміністрації                                                  А.Остапчук

Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

Інструкція щодо процедуриподання запиту на інформацію та її отримання

 
 
 

            Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у  володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

           

          Публічна  інформація  -  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що була отримана або створена в  процесі  виконання  суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,  передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

           

              Публічна   інформація   є   відкритою, крім  випадків, встановлених законом.

           

           Метою Закону є  забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і  створення  механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

            Цей  Закон  не  поширюється  на  відносини  щодо отримання інформації суб'єктами  владних  повноважень  при  здійсненні  ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запит на  інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться  у  його володінні.

Запит  на  інформацію може бути індивідуальним   або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном,  електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.
           

             Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача,  поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або  вид,  назву,  реквізити  чи зміст  документа,  щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

           

            З  метою  спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа  може  подавати  запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному  веб-сайті  відповідного розпорядника.

           

             У разі якщо  з  поважних  причин  (інвалідність,  обмежені фізичні  можливості  тощо)  особа  не може подати письмовий запит, його  має  оформити  відповідальна особа з  питань запитів на інформацію,  обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

           Розпорядник інформації має надати відповідь  на  запит  на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

           

               У  разі  якщо  запит  на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо   стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту,  аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту.

           

             Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

           

            У разі  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій  формі  не пізніше  п'яти  робочих днів з дня отримання запиту.

           
             Інформація на запит надається безкоштовно.
           

            У разі якщо задоволення запиту  на  інформацію  передбачає виготовлення  копій  документів  обсягом  більш  як  10  сторінок,запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

           

           При  наданні  особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес,  плата  за  копіювання  та  друк  не стягується.

            Розпорядник інформації має право відмовити  в  задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно  до  його  компетенції,  передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується,   належить до  категорії інформації з обмеженим  доступом  відповідно до  цього Закону;

3) особа, яка подала запит  на інформацію,  не  оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням або друком;

4) не  дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

           

           Розпорядник інформації, який  не  володіє  запитуваною інформацією,  але якому  за  статусом  або  характером  діяльності відомо або  має  бути  відомо,  хто  нею  володіє, зобов'язаний направити  цей запит належному   розпоряднику з одночасним повідомленням  про  це  запитувача. У  такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання  запиту належним розпорядником.

             

          У  відмові  в  задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.
           

             Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається  в письмовий формі.

           

            Рішення, дії чи  бездіяльність  розпорядників  інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

АНКЕТА представника органу виконавчої влади, відповідального за організацію доступу до публічної інформації Сарненська районна державна адміністрація за 9 місяців 2017 року

  АНКЕТА

представника органу виконавчої влади,

відповідального за організацію доступу до публічної інформації

 

Сарненська районна державна адміністрація

за 9 місяців 2017 року
 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАПИТАМИ В ОРГАНІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.

 

1.                 У Сарненській райдержадміністрації  забезпечують доступ до публічної інформації:

- начальник загального відділу апарату адміністрації – функціонування    системи обліку публічної інформації;

 - головний спеціаліст загального відділу по роботі із звернення громадян – реєструє запити на інформацію, веде їх облік, надсилає запити із вчиненою резолюцією до виконавців та відповіді запитувачам, оприлюднює на офіційному веб-сайті адміністрації інформацію про кількість запитів, що надійшли на розгляд до райдержадміністрації;

 
II. ПРОЦЕДУРА ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ.
 

1.                 Скільки запитів на інформацію Ви отримали  за 9 місяців 2017р.? – 19.

 

2.                  Скільки запитів на інформацію Ви отримали за період з 9 травня 2011 р. по 30 вересня 2017 р.? - 127

3.                  Скільки запитів у середньому за місяць надходило до Вашої установи за період з 9 травня 2011 р. по 30 вересня 2017 р.? від 1 до 5.   

4. Який відсоток запитів був направлений належному розпоряднику інформації?  0 за 9 місяців 2017р.

5.  Який відсоток запитів, розглянутих в органі виконавчої влади, було задоволено? 

 Всі запити були розглянуті в межах чинного законодавства.

 

6. Яку кількість запитів прийнято Вами по кожному із зазначених каналів зв’язку?

Канал надходження запитів

Кількість
(за 9 місяців 2017р.)
Кількість
(з 9 травня 2011 р.
по 30 вересня 2017р.)
Пошта
4
21
Електронна пошта
5
54
Телефон
 
 
Факс
 
 
Переслані іншим розпорядником інформації
10
48
Інші канали
(особисто)
 
4
 

7. Яку кількість запитів Ви прийняли по кожному з наступних видів інформації?

Вид інформації
Кількість
(за 9 місяців 2017р.)
Кількість
(з 9 травня 2011 р.
по 30 вересня 2017 р.)
Інформація про фізичну особу
 
1
Інформація довідково- енциклопедичного характеру
 
 
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)
 
 
Інформація про товар (роботу, послугу)
 
1
Науково-технічна інформація
 
 
Податкова інформація
 
2
Правова інформація
 
5
Статистична інформація
6
28
Соціологічна інформація
 
 
Інші види інформації
13
90
 

8. Яка кількість запитів була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів?

Категорія запитувачів

Кількість
(за 9 місяців 2017р.)
Кількість
(з 9 травня 2011 р.
по 30 вересня 2017р.)
Фізичні особи
8
51
Юридичні особи
11
76
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи
 
 
Засоби масової інформації, журналісти
 
 
 
 
9. Чи створено спеціальні місця для роботи запитувачів?
 так                       

Якщо “так”, зазначте місцезнаходження: в приміщенні адміністрації є кабінет для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, який обладнаний  належним чином.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Зазначте контакти для отримання запитів на публічну інформацію:

Орган виконавчої влади

Структурний підрозділ, що організовує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

ПІБ керівника структурного підрозділу  або посадової особи, контактний телефон

Телефон, факс, електронна пошта для подання запиту на інформацію

Адреса місця для роботи запитувачів із документами

Сарненська районна державна адміністрація

Загальний відділ апарату адміністрації

Цицюра Ольга Іванівна – начальник загально відділу апарату адміністрації;

 

Мацигон Любов Олександрівна – головний спеціаліст загального відділу апарату адміністрації.

3-46-43
 
 
 
 
3-52-83
м. Сарни, вул. Демократична, 51
 
 

     11.  Отримано за 9 місяців 2017р. - 19 запитів про надання інформації.

 

12.    Запитувачам було надано інформацію в межах чинного законодавства.

 

13. Чи оприлюднюються звіти про результати розгляду запитів на інформацію?

  так                  

Якщо “так”, надайте посилання: на офіційному сайті райдержадміністрації в рубриці доступ до публічної інформації висвітлюються звіти про облік запитів на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до райдержадміністрації також розміщені на дошці  інформації  адміністрації.

         Звіти оприлюднюються піврічні та річні.

 
14. Чи ведеться облік запитів на інформацію?
 так              

Якщо “так”, вкажіть у якій формі: журнал.

 
 
III ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
 

1. Чи створена система обліку публічної інформації у Вашому органі виконавчої влади?                             так                         

Якщо “так”, в якому форматі?  

 

2. Чи забезпечено на офіційному веб-сайті доступ до системи обліку публічної інформації?

           так          
 

3.Які проблеми виникають із функціонуванням системи обліку публічної інформації? Немає проблем.

 
 
 
 

ІV. ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ІЗ ГРИФОМ «ДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯ»

 

1.  Чи переглянуті нормативно-правові акти із грифом “Для службового користування” відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації”?

 
                                         так                    

2. Яка загальна кількість нормативно-правових актів із грифом «Для службового користування»  742  скільки  з них переглянуто 29

 
V. ВІДШКОДУВАННЯ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА КОПІЮВАННЯ І ДРУК.
 

1. Чи затверджені у Вашому органі виконавчої влади граничні норми, що застосовуються під час відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію?

  так                      
 

VI. ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.

 

1.                 Чи проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення про основі права, передбачені Законом України “Про доступ до публічної інформації”?

 
Так                              
 

VII. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ РОБОТОЮ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ.

 

1. Чи надходили скарги на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації?

 
Ні.
 

2. Від яких запитувачів найчастіше надходять скарги на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації?          

 
Категорія запитувачів
Кількість
Фізичні особи
-
Юридичні особи
-
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи
-
Засоби масової інформації, журналісти
-
 
 
 
 
 
 

3. Щодо яких запитів надходили скарги? Вкажіть відповідну кількість скарг по кожному із видів запитуваної інформації.            

Вид інформації
Кількість
Інформація про фізичну особу
-
Інформація довідково-енциклопедичного характеру
-
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)
-
Інформація про товар (роботу, послугу)
-
Науково-технічна інформація
-
Податкова інформація
-
Правова інформація
-
Статистична інформація
-
Соціологічна інформація
-
Інші види інформації (вкажіть які)
-
 

4. Скільки судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу до публічні інформації є до Вашого органу виконавчої влади за 9 місяців 2017р.? Не має судових позовів такої категорії.

 

5. Скільки судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації є до Вашого органу виконавчої влади за 9 місяців 2017р.? Не має судових позовів такої категорії.

 
 
 
VIIІ. ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОЕКТІВ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.
 

1. Чи забезпечується своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обов’язковому обговоренню на офіційних веб-сайтах?

 так        
 
2. Яка кількість оприлюднених проектів рішень:
за період з 9 травня 2011 р. по 30 вересня 2017 р.-25
за 9 місяців 2017р.- 0.  
 
 

Анкета по доступу до публічної інформації за 2018 рік

  АНКЕТА
представника органу виконавчої влади,

відповідального за організацію доступу до публічної інформації

Сарненська районна державна адміністрація
за 2018 рік
 
І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАПИТАМИ В ОРГАНІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.
 

1.                 У Сарненській райдержадміністрації  забезпечують доступ до публічної інформації:

- начальник загального відділу апарату адміністрації – функціонування    системи обліку публічної інформації;

 - головний спеціаліст загального відділу по роботі із звернення громадян – реєструє запити на інформацію, веде їх облік, надсилає запити із вчиненою резолюцією до виконавців та відповіді запитувачам, оприлюднює на офіційному веб-сайті адміністрації інформацію про кількість запитів, що надійшли на розгляд до райдержадміністрації;

 
II. ПРОЦЕДУРА ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ.
 

1.                 Скільки запитів на інформацію Ви отримали за  2018 рік? – 40.

 

2.                  Скільки запитів на інформацію Ви отримали за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2018 р.? – 175.

3.                  Скільки запитів у середньому за місяць надходило до Вашої установи за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2018 р.? від 1 до 5.    

4. Який відсоток запитів був направлений належному розпоряднику інформації? 0 за 2018 рік.

5. Який відсоток запитів, розглянутих в органі виконавчої влади, було задоволено? 

 Всі запити були розглянуті в межах чинного законодавства.

 

6. Яку кількість запитів прийнято Вами по кожному із зазначених каналів зв’язку?

Канал надходження запитів

Кількість
(за 2018р.)
Кількість
(з 9 травня 2011 р.
по 30 вересня 2018р.)
Пошта
1
23
Електронна пошта
6
64
Телефон
 
 
Факс
 
 
Переслані іншим розпорядником інформації
32
83
Інші канали
(особисто)
1
5
 

7. Яку кількість запитів Ви прийняли по кожному з наступних видів інформації?

Вид інформації
Кількість
(за  2018р.)
Кількість
(з 9 травня 2011 р.
по 31 грудня 2018 р.)
Інформація про фізичну особу
 
1
Інформація довідково- енциклопедичного характеру
 
 
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)
 
 
Інформація про товар (роботу, послугу)
 
1
Науково-технічна інформація
 
 
Податкова інформація
 
2
Правова інформація
 
5
Статистична інформація
13
42
Соціологічна інформація
 
 
Інші види інформації
27
124
 

8. Яка кількість запитів була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів?

Категорія запитувачів
Кількість
(за 2018р.)
Кількість
(з 9 травня 2011 р.
по 31 грудня 2018р.)
Фізичні особи
18
71
Юридичні особи
21
103
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи
 
 
Засоби масової інформації, журналісти
1
1
 
 
9. Чи створено спеціальні місця для роботи запитувачів?
 так                       

Якщо “так”, зазначте місцезнаходження: в приміщенні адміністрації є кабінет для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, який обладнаний належним чином.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Зазначте контакти для отримання запитів на публічну інформацію:

Орган виконавчої влади

Структурний підрозділ, що організовує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

ПІБ керівника структурного підрозділу або посадової особи, контактний телефон

Телефон, факс, електронна пошта для подання запиту на інформацію

Адреса місця для роботи запитувачів із документами

Сарненська районна державна адміністрація

Загальний відділ апарату адміністрації

Цицюра Ольга Іванівна – начальник загально відділу апарату адміністрації;

 

Мацигон Любов Олександрівна – головний спеціаліст загального відділу апарату адміністрації.

3-46-43
 
 
 
 
3-52-83
м. Сарни, вул. Демократична, 51
 
 
     11.  Отримано за  2018р. - 40 запитів про надання інформації.
 

12.    Запитувачам було надано інформацію в межах чинного законодавства.

 

13. Чи оприлюднюються звіти про результати розгляду запитів на інформацію?

 так                  

Якщо “так”, надайте посилання: на офіційному сайті райдержадміністрації в рубриці доступ до публічної інформації висвітлюються звіти про облік запитів на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до райдержадміністрації також розміщені на дошці інформації адміністрації.

         Звіти оприлюднюються піврічні та річні.

 
14. Чи ведеться облік запитів на інформацію?
 так              

Якщо “так”, вкажіть у якій формі: журнал.

 
 
III ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
 

1. Чи створена система обліку публічної інформації у Вашому органі виконавчої влади?                             так                         

Якщо “так”, в якому форматі?  

 

2. Чи забезпечено на офіційному веб-сайті доступ до системи обліку публічної інформації?

           так         
 

3.Які проблеми виникають із функціонуванням системи обліку публічної інформації? Немає проблем.

 
 
 
 

ІV. ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ НАБОРІВ ДАНИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИЛЮДНЕННЮ В ФОРМІ ВІДКРИТИХ НА ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ВЕБ-ПОРТАЛІ ДАНИХ (data.gov.ua).

 

1. Чи забезпечено розміщення наборів даних, які підлягають оприлюдненню в формі відкритих на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів від 21.10.2015 №865 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»?

                                         так     

              

2. Яка загальна кількість наборів даних оприлюднених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних з 1 грудня 2016р. по 31 грудня 2018р.  оприлюднень 2 .

 

3. З якою періодичністю оновлюється інформація в наборах даних?

 
1 раз на 3 місяці.
 
V. ВІДШКОДУВАННЯ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА КОПІЮВАННЯ І ДРУК.
 

1. Чи затверджені у Вашому органі виконавчої влади граничні норми, що застосовуються під час відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію?

 так                      
 

VI. ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.

 

1.                 Чи проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення про основі права, передбачені Законом України “Про доступ до публічної інформації”?

 

Так                              

 

VII. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ РОБОТОЮ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ.

 

1. Чи надходили скарги на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації?

 
Ні.
 

2. Від яких запитувачів найчастіше надходять скарги на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації?        

 
Категорія запитувачів
Кількість
Фізичні особи
-
Юридичні особи
-
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи
-
Засоби масової інформації, журналісти
-
 
 

3. Щодо яких запитів надходили скарги? Вкажіть відповідну кількість скарг по кожному із видів запитуваної інформації.            

Вид інформації
Кількість
Інформація про фізичну особу
-
Інформація довідково-енциклопедичного характеру
-
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)
-
Інформація про товар (роботу, послугу)
-
Науково-технічна інформація
-
Податкова інформація
-
Правова інформація
-
Статистична інформація
-
Соціологічна інформація
-
Інші види інформації (вкажіть які)
-
 

4. Скільки судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу до публічні інформації є до Вашого органу виконавчої влади за 2018р.? Не має судових позовів такої категорії.

 

5. Скільки судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації є до Вашого органу виконавчої влади за 2018р.? Не має судових позовів такої категорії.

 
 
 
VIIІ. ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.
 

1. Чи забезпечується своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обов’язковому обговоренню на офіційних веб-сайтах?

 так       
 
2. Яка кількість оприлюднених проектів рішень:

за період з 9 травня 2011 р. по 30 березня 2017 р .- 25

за  2018р.- 0.  
 
 
 
 
Головний спеціаліст загального
відділу апарату адміністрації                                                              Л.МАЦИГОН
 
036-55-3-52-83

Електронна адреса для запитів на доступ до публічної інформації - [email protected]

[email protected]

ЗВІТИ ПО ВИКОРИСТАНЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Державний бюджет

Зведений звіт про використання коштів Сарненської РДА районного бюджету

Районний бюджет

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про доступ до публічної інформації
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 
№ 224-VII від 14.05.2013}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;

2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Розділ II 
ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації
1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
в офіційних друкованих виданнях;
на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
на інформаційних стендах;
будь-яким іншим способом;
2) надання інформації за запитами на інформацію.
Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом
1. Інформацією з обмеженим доступом є:
1) конфіденційна інформація;
2) таємна інформація;
3) службова інформація.

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього Закону.

{Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013}

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна інформація

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 8. Таємна інформація

1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Стаття 9. Службова інформація

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно дочастини другої статті 6 цього Закону.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

Стаття 10. Доступ до інформації про особу
1. Кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію

1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

Розділ III 
СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 12. Визначення та перелік суб'єктів

1. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону;

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Стаття 13. Розпорядники інформації

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації
1. Розпорядники інформації зобов'язані:

1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

3) вести облік запитів на інформацію;

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Стаття 16. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.

Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації

1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації

1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:

1) назву документа;
2) дату створення документа;
3) дату надходження документа;
4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

7) галузь;
8) ключові слова;

9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

12) форму та місце зберігання документа тощо.

2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, що знаходиться у суб'єкта владних повноважень, забезпечується шляхом:

1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб;

2) надання доступу до системи за запитами.

3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.

Розділ IV 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.
5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19цього Закону.

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;
5) підпис.

Розділ V 
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Розділ VI 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

у статті 212-3:

частину першу після слів "Про інформацію" доповнити словами "Про доступ до публічної інформації";

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені даною статтею, згідно із статтею 212-26";

частину першу статті 212-26 після слів "Про інформацію" доповнити словами "Про доступ до публічної інформації";

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова "яка є власністю держави" замінити словами "яка знаходиться у володінні держави";

3) частину десяту статті 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 2000 р., № 10, ст. 79) доповнити двома реченнями такого змісту: "Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом";

4) статтю 9 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: "Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів";

5) статтю 13 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього Закону;

внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України
В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ 
13 січня 2011 року
 
№ 2939-VI

 

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за 2017 рік

  

Кіль-кість
Всь-ого
Фізичні особи
Юридичні особи
Запит отримано:
Результат розгляд
 
 
Від грома-дян
Колек-тивні
Осо-бисто
Тел.
Факс
e -mail
Пош-тою
Записано на вимогу запитувача
Переслане іншими розпорядниками інформації
Інформацію надіс-лано
Надіслано за належ-ністю
Відмовлено
27
27
13
 
14
 
 
 
8
5
 
14
27
 
 

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за 2018 рік

Кіль-кість

Всь-ого

Фізичні особи

Юридичні особи

Запит отримано:

Результат розгляд

 
 
 

Від грома-дян

Колек-тивні

Осо-бисто

Тел.

Факс

e -mail

Пош-тою

Записано на вимогу запитувача

Переслане іншими розпорядниками інформації

Інформацію надіс-лано

Надіслано за належ-ністю

Відмовлено

 

40

40

18

 

22

1

 

 

6

1

 

32

40

 

 

 

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за 9 місяців 2018 року

  

Кіль-кість
Всь-ого
Фізичні особи
Юридичні особи
Запит отримано:
Результат розгляд
 
 
Від грома-дян
Колек-тивні
Осо-бисто
Тел.
Факс
e -mail
Пош-тою
Записано на вимогу запитувача
Переслане іншими розпорядниками інформації
Інформацію надіс-лано
Надіслано за належ-ністю
Відмовлено
28
28
13
 
15
1
 
 
5
1
 
21
28
 
 

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за 9 місяців 2018 року

  

Кіль-кість
Всь-ого
Фізичні особи
Юридичні особи
Запит отримано:
Результат розгляд
 
 
Від грома-дян
Колек-тивні
Осо-бисто
Тел.
Факс
e -mail
Пош-тою
Записано на вимогу запитувача
Переслане іншими розпорядниками інформації
Інформацію надіс-лано
Надіслано за належ-ністю
Відмовлено
40
40
18
 
22
1
 
 
6
1
 
32
40
 
 

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за І півріччя 2017 року

 

Кіль-кість

Всь-ого

Фізичні особи

Юридичні особи

Запит отримано:

Результат розгляд

 

 

Від грома-дян

Колек-тивні

Осо-бисто

Тел.

Факс

e -mail

Пош-тою

Записано на вимогу запитувача

Переслане іншими розпорядниками інформації

Інформацію надіс-лано

Надіслано за належ-ністю

Відмовлено

14

14

7

 

7

 

 

 

3

3

 

8

14

 

 

Порядок оскарження рішень по запитах

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації",рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про доступ до публічної інформації"

          
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 
                   від 25 травня 2011 р. N 583
                               Київ

                 Питання виконання Закону України 
               "Про доступ до публічної інформації"
            в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
         центральних та місцевих органах виконавчої влади
 

     Відповідно до Закону України "Про доступ   до   публічної 
інформації" ( 2939-17 ) та Указу Президента України від 5 травня
2011 р. N 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення   органами
виконавчої   влади   доступу   до публічної інформації" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     1. Установити, що Секретаріат Кабінету Міністрів України: 

     1) є розпорядником інформації, якою володіє Кабінет Міністрів 
України, зокрема інформації:

     яка отримана або створена в процесі здійснення Кабінетом 
Міністрів України своїх повноважень та яка перебуває у володінні
Секретаріату Кабінету Міністрів України;

     яка отримана або створена Секретаріатом Кабінету Міністрів 
України під час забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України
та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів
України;

     2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: 

     стосовно інформації інших державних органів України, органів 
влади інших держав, міжнародних організацій;

     стосовно інформації,    яка   може   бути   отримана   шляхом 
узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення
в інший спосіб.

     2. Визначити Управління забезпечення доступу до публічної 
інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України спеціальним структурним
підрозділом з питань запитів на   інформацію,   що   надходять
Кабінетові Міністрів України, Секретаріатові Кабінету Міністрів
України.

     3. Затвердити такі, що додаються: 

     примірну форму запиту на інформацію; 

     примірний порядок складення та подання запитів на інформацію. 

     4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі
примірної   форми запиту на інформацію та примірного порядку
складення та подання запитів на інформацію затвердити власні акти.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 

     Інд. 17 
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 25 травня 2011 р. N 583

               ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ 

 Розпорядник ____________________________________________________ 
 інформації         (найменування розпорядника інформації)

 Запитувач    ____________________________________________________ 
               (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,
                           найменування організації,
              ____________________________________________________ 
              прізвище, ім'я, по батькові представника організації
                                   - для юридичних
              ____________________________________________________ 
                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу
                                юридичної особи,
              ____________________________________________________ 
                поштова адреса або електронна адреса, контактний
                                   телефон)

                       ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 

     Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" надати
__________________________________________________________________ 
            (загальний опис інформації або вид, назва,
                  реквізити чи зміст документа)

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк 
(необхідне зазначити):

на поштову адресу    _____________________________________________ 
                     (поштовий індекс, область, район, населений
                                    пункт, вулиця,
                     _____________________________________________ 
                              будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _____________________________________________ 

телефаксом           _____________________________________________ 

за телефоном         _____________________________________________ 

________    ____________ 
 (дата)       (підпис)

_______________ 
Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи,
          які перебувають у володінні ___________________________,
                                      (найменування розпорядника
                                              інформації)
          розміщена на веб-сайті ________________________________.
                                   (адреса офіційного веб-сайту
                                     розпорядника інформації)

          2. Запит може бути поданий: 

          на поштову адресу _____________________________________; 
                                       (поштова адреса
                                   розпорядника інформації)
          на електронну адресу __________________________________;
                                       (електронна адреса
                                    розпорядника інформації)
          телефаксом ____________________________________________;
                       (номер телефаксу розпорядника інформації)
          за телефоном __________________________________________.
                        (номер телефону розпорядника інформації)

          3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних 
          структурних   підрозділів   або посадовим особам, які
          організовують у   встановленому   порядку   доступ   до
          публічної    інформації,    якою   володіє   розпорядник
         інформації,   в   робочий   час   згідно   з   правилами
          внутрішнього трудового розпорядку.

          4. У   запиті   необхідно   зазначити спосіб отримання 
          інформації.

          5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, 
          обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня
          надходження запиту.

          6. У разі   коли   запит   на   інформацію   стосується 
          інформації, необхідної для захисту життя чи свободи
          особи, інформації щодо стану навколишнього природного
          середовища,   якості   харчових продуктів і предметів
          побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та
          інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть
          статися і загрожують   безпеці   громадян,   відповідь
          надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

          7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу 
          інформації або потребує пошуку інформації серед значної
          кількості   даних,   строк розгляду запиту може бути
          продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого
          продовження.    Про    продовження   строку   запитувачу
          повідомляється в письмовій формі не пізніше   п'яти
          робочих днів з дня надходження запиту.

          8. Інформація на запит надається безоплатно. 

          9. У разі коли запитувана інформація містить документи 
          обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти
          робочих днів з дня надходження запиту повідомляється
          запитувачу із зазначенням обсягу фактичних   витрат,
          пов'язаних із копіюванням або друком документів, та
          реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання
          інформації здійснюється протягом трьох робочих днів
          після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

          10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких 
          випадках:

          1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний 
          відповідно    до    його    компетенції,    передбаченої
          законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено
          запит;

          2) інформація, що запитується, належить до категорії 
          інформації з обмеженим доступом;

          3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з 
          копіюванням або   друком   документів,   відповідно   до
          пункту 9 цих приміток;

          4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на 
          інформацію, передбачених частиною п'ятою статті   19
          Закону України "Про доступ до публічної інформації", а
          саме не зазначено:

          прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, 
          поштову адресу або адресу електронної пошти, а також
          номер засобу зв'язку (якщо такий є);

          загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи 
          зміст   документа,   щодо якого зроблено запит (якщо
          запитувачу це відомо);

          підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 25 травня 2011 р. N 583

                        ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК 
            складення та подання запитів на інформацію
 

     1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною 
особою, об'єднанням громадян   без   статусу   юридичної   особи
розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час
особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною
поштою, телефаксом або по телефону.

     2. Запит на інформацію подається у довільній формі. 

     3. Запит на інформацію повинен містити: 

     прізвище, ім'я,   по   батькові   (найменування) запитувача, 
поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку
(якщо такий є);

     загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

     підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

     4. Для подання письмового запиту запитувач може використати 
форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на
офіційному веб-сайті розпорядника.

     5. Запит на інформацію може бути   подано   особисто   до 
спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які
організовують у встановленому порядку   доступ   до   публічної
інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час
згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

     6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає 
зручну для нього форму отримання інформації.

     7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені 
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,
його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або
посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до
публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із
зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в
запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

     8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту 
проставляється відбиток штампа   із   зазначенням   найменування
розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера
запиту. Така копія повертається запитувачу.
 

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 

13 січня 2015 року                                                                                        № 5

 
Про забезпечення доступу

до публічної інформації в

Сарненській райдержадміністрації
 

Керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 грудня 2014 року № 673 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації»:

1.Затвердити у новій редакції:

         заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» Сарненською районною державною адміністрацією (додаток);

порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Сарненської районної державної адміністрації (додається);

форму запиту на інформацію (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 червня 2011 року № 263 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації», від 30 грудня 2011 року № 670 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 01.06.2011 №263 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації», від 17 січня 2013 року №18 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.06.2011 №263 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації», від 11 червня 2013 року №200 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 01 червня 2011 року №263», від 08 січня 2014 року № 2 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 червня 2011 року №263 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 01 червня 2011 року   № 263 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації В. Стельмаха.

 
 
Виконуючий обов’язки

голови райдержадміністрації                                                                 Я.Яковчук

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект розпорядження підготовлено:

П.І.Б.
Посада
      Підпис
Стельмах В.М.
Керівник апарату райдержадміністрації
 
 
Погоджено:
 
П.І.Б.
Посада

      Підпис

Ковтунович М.В.

Виконуюча обов’язки завідувача  юридичного сектору апарату райдержадміністрації

 
Похозей О.І.
Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації
 
Цицюра О.І.

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

 
Мацигон Л.О.

Головний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації

 
 
 
  
 
 
 
Додаток 

до розпорядження голови

райдержадміністрації
13.01.2015  № 5 
 
 
 
 
                   
 

Заходи щодо забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Сарненською районною державною адміністрацією

Завдання
Відповідальні за виконання
Терміни виконання
1

Забезпечувати наповнення з метою доступу до публічної інформації та її збереження системи обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів, надання доступу до них за запитами,  оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх  відсутності  -  в інший прийнятний для громадян спосіб)

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату

Постійно
2

Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату

Постійно
3

Забезпечувати оприлюднення на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації",  форм запитів на інформацію

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату

Постійно
4

Вживати заходів щодо унеможливлення  несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату

Постійно
5

Організовувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ  до  публічної інформації"

Сектор внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

Постійно
6

Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до  публічної інформації  шляхом  проведення  громадських  слухань,  громадської                  експертизи тощо

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату

Постійно
7

Забезпечити проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату та відповідальних осіб з питань забезпечення  доступу до публічної інформації

 

Сектор внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

За окремим графіком
        

Керівник апарату    адміністрації                                                                                             В.Стельмах    

 
 
  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сарненської районної

державної адміністрації

                                                                                  13.01.2015 №5
 
 
ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання  та розгляду запитів

щодо надання публічної інформації, що знаходиться у

володінні Сарненської районної державної адміністрації

 
Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації“, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу  до публічної інформації" та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої  є Сарненська районна   державна адміністрація (далі – райдержадміністрація).

2. Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації  та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до  райдержадміністрації або до її структурних підрозділів в усній формі, в письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

4. У разі подання запиту до райдержадміністрації інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У разі подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів райдержадміністрації,  її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації“ та Указом Президента України  від 05 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації“.   

Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" покладається на керівників відповідних органів (розпорядників інформації).

5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування - для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник сектору контролю апарату райдержадміністрації.

6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, відповідно до  Закону України “Про доступ до публічної інформації є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у спеціаліста сектору контролю апарату райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

8. У разі надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання. 

Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

9. Запити щодо надання публічної інформації приймаються райдержадміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 09.00 до 18.00, у п’ятницю – з 09.00 до 16.45). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться райдержадміністрація, не приймаються протягом обідньої перерви (з 13.00 до 14.00).

10. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, телефоном та факсом, подані в усній формі, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без   зазначення     конкретного    підрозділу   чи  посадової особи, реєструються працівниками сектору контролю апарату райдержадміністрації.

11. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву райдержадміністрації  або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу райдержадміністрації, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

12. У разі надходження запитів щодо надання публічної інформації на загальну електронну адресу райдержадміністрації відповідальні працівники апарату райдержадміністрації невідкладно передають такі запити засобами електронної пошти на спеціальну електронну адресу.

13. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та телефоном (який оприлюднюється райдержадміністрацією у встановленому порядку), які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи,  оформляються працівниками сектору контролю апарату райдержадміністрації. за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

14. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації     за телефоном до структурних підрозділів апарату райдержадміністрації,  запитувача переадресовують за відповідним телефоном сектору контролю апарату райдержадміністрації.

15. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

16. У разі якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації“, на будь-якій стадії приймання  та реєстрації  такого запиту залучається працівник юридичного сектору апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа. Про надання юридичного висновку працівником юридичного сектору апарату райдержадміністрації невідкладно проставляється відповідна відмітка: "Підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації“, "Не підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації”.  

Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

17. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної   у пункті  5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам   пункту  5 цього Порядку не є підставою для відмови у  реєстрації такого запиту.

18. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до райдержадміністрації фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження   до райдержадміністрації наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

19. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації     в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюються  в окремій підсистемі “Запити публічної інформації“.  На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в електронній  системі, в якій, крім даних, зазначених у пункті 5 цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

20. При реєстрації в електронній системі документообігу запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

територією знаходження запитувача: місцеві ради, райони області, міста обласного значення, інші області тощо;

тематикою запиту;

способом отримання запиту: письмово, електронною поштою, телефоном, факсом, подано особисто.

21. На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку райдержадміністрації,  працівник сектору контролю апарату райдержадміністрації проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

22. Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді,  які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві сектору контролю апарату райдержадміністрації.

 Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

23. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації                      в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи,                              внесення пропозицій для вчинення  резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснюють працівники сектору контролю апарату райдержадміністрації (далі – працівники сектору) та передають голові райдержадміністрації.

24. Після розгляду головою райдержадміністрації, запити з відповідною резолюцією працівниками сектору передаються першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, які залучаючи відповідні структурні підрозділи, згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам негайно після накладення резолюції.

25.  Перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації та структурні підрозділи, відповідно до резолюції голови адміністрації, розглядають запит та готують проект відповіді за підписом голови райдержадміністрації.

26. Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках.

До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

27. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

 
 
 

28. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим (на нього покладається узагальнення інформації).

29. Проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники), подається на підпис першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 30. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу працівниками сектору контролю апарату райдержадміністрації.

31. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін його розгляду може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів.                       

32. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження та у відповідності із пунктом 30 цього Порядку.

33. Керівники відповідних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду                            у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

34. Після підписання у  голови райдержадміністрації, відповідь на запит із додатками передається загальному відділу апарату райдержадміністрації для невідкладного надсилання запитувачу. 

Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів

щодо надання публічної інформації 

35. Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є структурні підрозділи, а також особи, визначені в резолюції керівництва райдержадміністрації, та безпосередні виконавці.

36. У разі порушення структурним підрозділом термінів підготовки проекту відповіді запитувачу працівники сектору контролю апарату райдержадміністрації протягом одного робочого дня інформують про цей факт голову райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів.

 

Керівник апарату адміністрації                                               В.Стельмах

 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
Сарненської районної
державної адміністрації
                                    13.01.2015 № 5
 
 

                                    Форма запиту на інформацію                                                                            

 

Розпорядник:   Сарненська районна державна адміністрація

                                     (м. Сарни, вул.Демократична,51)

Запитувач

________________________________________________________________

                  (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

________________________________________________________________________________

              прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних

________________________________________________________________________________

                 осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

________________________________________________________________________________

 поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

                            запит на інформацію               

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної

інформації» надати
________________________________________________________________________________

 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити):
 

на поштову адресу    ______________________________________________________________

                                    (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

________________________________________________________________________________

                              будинок, корпус, квартира)

 
на електронну адресу _____________________________________________________________

телефаксом           ________________________________________________________________

за телефоном ____________________________________________________

 

_______                                                                                                                          ____________

 (дата) (підпис)

 Керівник апарату адміністрації                                                                                  В.Стельмах

 
Додаток 

до форми запиту на інформацію

                                                  Інструкція

щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

 

            Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у  володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

            Публічна  інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що була отримана або створена в  процесі  виконання  суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,  передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.            Публічна   інформація   є   відкритою, крім  випадків, встановлених Законом.

            Метою Закону є  забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і  створення  механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

            Цей  Закон  не  поширюється  на  відносини  щодо отримання інформації суб'єктами  владних  повноважень  при  здійсненні  ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

            Запит на  інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться  у  його володінні.

            Запит  на  інформацію може бути індивідуальним   або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном,  електронною поштою) за вибором запитувача.

            Письмовий запит подається в довільній формі.

            Запит на інформацію має містити:

            1) ім'я (найменування) запитувача,  поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або  вид,  назву,  реквізити  чи зміст  документа,  щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

            З  метою  спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа  може  подавати  запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному  веб-сайті  відповідного розпорядника.

            У разі якщо  з  поважних  причин  (інвалідність,  обмежені фізичні  можливості  тощо)  особа  не може подати письмовий запит, його  має  оформити  відповідальна особа з  питань запитів на інформацію,  обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.            Розпорядник інформації має надати відповідь  на  запит  на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

            У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо   стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту,  аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту.

            Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

            У разі  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій  формі  не пізніше  п'яти  робочих днів з дня отримання запиту.

            Інформація на запит надається безкоштовно.

            У разі якщо задоволення запиту  на  інформацію  передбачає виготовлення  копій  документів  обсягом  більш  як  10  сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

            При  наданні  особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес,  плата  за  копіювання  та  друк  не стягується.

            Розпорядник інформації має право відмовити  в  задоволенні запиту в таких випадках:

            1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно  до  його  компетенції,  передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується,   належить до  категорії інформації з обмеженим  доступом; 3) особа, яка подала запит  на інформацію,  не  оплатила передбачені фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням або друком; 4) не  дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

            Розпорядник інформації, який  не  володіє  запитуваною інформацією,  але якому  за  статусом  або  характером  діяльності відомо або  має  бути  відомо,  хто  нею  володіє, зобов'язаний направити  цей запит належному   розпоряднику з одночасним повідомленням  про  це  запитувача. У  такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання  запиту належним розпорядником.

            У  відмові  в  задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено:

            1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис.

            Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається  в письмовій формі.

            Рішення, дії чи  бездіяльність  розпорядників  інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Укази Президента України про доступ до публічної інформації

Указ Президента України про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

                           

                             У К А З 
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

                     Про першочергові заходи 
        щодо забезпечення доступу до публічної інформації
       в допоміжних органах, створених Президентом України
 

     З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ 
до публічної   інформації" ( 2939-17 ) та керуючись частиною
другою статті   102   Конституції   України   (   254к/96-ВР    ),
п о с т а н о в л я ю:

     1. Визначити   Головне управління забезпечення доступу до 
публічної інформації Адміністрації Президента України спеціальним
структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку
доступ до   публічної   інформації,   відповідає    за    розгляд,
опрацювання,   облік,   систематизацію, аналізування та надання
відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента
України,   Адміністрації   Президента   України,   а також надає
консультації під час оформлення таких запитів.

     2. Главі Адміністрації Президента України: 

     1) невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення 
в Адміністрації Президента України в установленому порядку доступу
до публічної інформації, зокрема:

     розробити та затвердити   форми   запитів   на   інформацію, 
інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її
отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій
чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

     запровадити облік запитів на інформацію; 

     визначити спеціальні   місця   для   роботи   запитувачів із 
документами, що містять   публічну   інформацію,   їх   копіями,
забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;

     створити умови для подання письмових запитів на інформацію 
громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

     створити з метою доступу до публічної інформації та її 
збереження   систему   обліку   документів, що містять публічну
інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі
таких   документів   та   надання доступу до неї за запитами,
оприлюднення на веб-сайті   офіційного   Інтернет-представництва
Президента України інформації про наявні документи, що містять
публічну інформацію;

     2) забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і 
оновлення інформації про діяльність Президента України;

     3) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, 
на   веб-сайті   офіційного   Інтернет-представництва   Президента
України, інформаційних стендах у спеціальних місцях для роботи
запитувачів інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про
доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), форм запитів на
інформацію;

     4) затвердити перелік відомостей, що становлять службову 
інформацію, якою володіє Президент України і яка використовується
в Адміністрації Президента України;

     5) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання   і 
використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять
відомості, що становлять службову інформацію;

     6) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації 
працівників Головного управління забезпечення доступу до публічної
інформації Адміністрації Президента України з питань забезпечення
доступу до публічної інформації.

     3. Державному управлінню справами: 

     1) вжити в установленому порядку невідкладних заходів щодо 
забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону
України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 );

     2) внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом 
Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк
документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на
виготовлення Головним   управлінням   забезпечення   доступу   до
публічної   інформації   Адміністрації Президента  України копій
документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються   при
задоволенні запиту на інформацію.

     4. Внести до Положення про Адміністрацію Президента України, 
затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року
N 504 ( 504/2010 ), зміну, доповнивши пункт 4 підпунктом 19-1
такого змісту:

     "19-1) забезпечує через Головне   управління забезпечення 
доступу до публічної інформації в установленому порядку доступ до
публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію,
аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що
надходять до Президента України та Адміністрації   Президента
України, консультацій під час оформлення запитів".

     5. Державному управлінню справами, Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України, Представництву Президента України в
Автономній Республіці Крим, Державному фонду сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні, Комітету з Національної премії України
імені Тараса Шевченка, Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки, Комітету з Державної премії України в
галузі   архітектури,   Координаційному   центру   з упровадження
економічних        реформ,        Національній        тристоронній
соціально-економічній раді, Національній службі посередництва і
примирення, Національному інституту   стратегічних   досліджень,
Національній   академії державного управління  при Президентові
України вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).

     6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ 

 м. Київ, 5 травня 2011 року 
          N 548/2011
 

Указ Президента України про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України

        
                             У К А З 
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

                     Про першочергові заходи 
        щодо забезпечення доступу до публічної інформації
       в допоміжних органах, створених Президентом України
 

     З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ 
до публічної   інформації" ( 2939-17 ) та керуючись частиною
другою статті   102   Конституції   України   (   254к/96-ВР    ),
п о с т а н о в л я ю:

     1. Визначити   Головне управління забезпечення доступу до 
публічної інформації Адміністрації Президента України спеціальним
структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку
доступ до   публічної   інформації,   відповідає    за    розгляд,
опрацювання,   облік,   систематизацію, аналізування та надання
відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента
України,   Адміністрації   Президента   України,   а також надає
консультації під час оформлення таких запитів.

     2. Главі Адміністрації Президента України: 

     1) невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення 
в Адміністрації Президента України в установленому порядку доступу
до публічної інформації, зокрема:

     розробити та затвердити   форми   запитів   на   інформацію, 
інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її
отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій
чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

     запровадити облік запитів на інформацію; 

     визначити спеціальні   місця   для   роботи   запитувачів із 
документами, що містять   публічну   інформацію,   їх   копіями,
забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;

     створити умови для подання письмових запитів на інформацію 
громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

     створити з метою доступу до публічної інформації та її 
збереження   систему   обліку   документів, що містять публічну
інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі
таких   документів   та   надання доступу до неї за запитами,
оприлюднення на веб-сайті   офіційного   Інтернет-представництва
Президента України інформації про наявні документи, що містять
публічну інформацію;

     2) забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і 
оновлення інформації про діяльність Президента України;

     3) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, 
на   веб-сайті   офіційного   Інтернет-представництва   Президента
України, інформаційних стендах у спеціальних місцях для роботи
запитувачів інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про
доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), форм запитів на
інформацію;

     4) затвердити перелік відомостей, що становлять службову 
інформацію, якою володіє Президент України і яка використовується
в Адміністрації Президента України;

     5) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання   і 
використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять
відомості, що становлять службову інформацію;

     6) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації 
працівників Головного управління забезпечення доступу до публічної
інформації Адміністрації Президента України з питань забезпечення
доступу до публічної інформації.

     3. Державному управлінню справами: 

     1) вжити в установленому порядку невідкладних заходів щодо 
забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону
України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 );

     2) внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом 
Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк
документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на
виготовлення Головним   управлінням   забезпечення   доступу   до
публічної   інформації   Адміністрації Президента  України копій
документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються   при
задоволенні запиту на інформацію.

     4. Внести до Положення про Адміністрацію Президента України, 
затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року
N 504 ( 504/2010 ), зміну, доповнивши пункт 4 підпунктом 19-1
такого змісту:

     "19-1) забезпечує через Головне   управління забезпечення 
доступу до публічної інформації в установленому порядку доступ до
публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію,
аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що
надходять до Президента України та Адміністрації   Президента
України, консультацій під час оформлення запитів".

     5. Державному управлінню справами, Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України, Представництву Президента України в
Автономній Республіці Крим, Державному фонду сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні, Комітету з Національної премії України
імені Тараса Шевченка, Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки, Комітету з Державної премії України в
галузі   архітектури,   Координаційному   центру   з упровадження
економічних        реформ,        Національній        тристоронній
соціально-економічній раді, Національній службі посередництва і
примирення, Національному інституту   стратегічних   досліджень,
Національній   академії державного управління  при Президентові
України вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).

     6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ 

 м. Київ, 5 травня 2011 року 
          N 548/2011
 

внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 червня 2011 року №263 “Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації”
Про внесення змін до

розпорядження голови районної

державної адміністрації від

01 червня 2011 року №263

“Про забезпечення доступу
до публічної інформації в
райдержадміністрації”
 

З метою забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, що знаходиться у володінні Сарненської районної державної адміністрації та у зв’язку з кадровими змінами в райдержадміністрації:

1. Внести зміни до розпорядження голови адміністрації від 01 червня 2011 року №263 “Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації”, а саме затвердити склад посадових осіб, що організовуватимуть доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Сарненської районної державної адміністрації, та завдання посадових осіб  у новій редакції згідно з додатком .

2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови адміністрації від 30.12.2011 №670 “Про внесення змін до розпорядження голови районної адміністрації від 01.06.2011 №263 “Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації”, від 17.01.2013 №18 “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.06.2011 №263 “Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації”.

3. Контроль за виконанням розпорядження голови райдержадміністрації покласти на керівника апарату райдержадміністрації В.Стельмаха.

 
Голова адміністрації                                                        А.Остапчук
 
Додаток

                                                                                                 до розпорядження голови райдержадміністрації

08.01.2014 № 2

 
 

Посадові особи, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Сарненської районної державної адміністрації

 
№ пор.
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Завдання
1
2
3
4
1
Стельмах
Василь Мусійович

керівник апарату райдержадміністрації, відповідальний за організацію забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації

організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація. Контролює роботу щодо реєстрації, обліку, опрацювання запитів, що надходять   до Сарненської районної державної адміністрації, дотримання термінів надання на них відповідей, функціонування системи обліку публічної інформації, яка є у володінні райдержадміністрації, надає консультації та роз’яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації

2
Мацигон Любов Олександрівна
спеціаліст І категорії сектору контролю апарату райдержадміністрації

відповідає за роботу із запитами, що надходять до Сарненської районної державної адміністрації: реєструє запити, веде їх облік, надсилає електронною поштою запити із вчиненою резолюцією до виконавців та відповіді запитувачам, оприлюднює на офіційному веб-сайті Сарненської райдержадміністрації інформацію, зазначену у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 
1
2
3
4
3
Погуляєва Яна Юріївна

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

відповідає за надання консультацій структурним підрозділам під час підготовки проектів відповідей на запити, що надходять до Сарненської райдержадміністрації, правової допомоги в ідентифікації документа як запиту, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», роз’яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації

4

Цицюра Ольга Іванівна

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

відповідає за надання відомостей до системи обліку публічної інформації, яка є у володінні Сарненської райдержадміністрації, відповідно до пунктів 7,8 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року №1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

5

Мельников Тарас Михайлович

спеціаліст з інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення загального відділу апарату райдержадміністрації

відповідає за програмне забезпечення системи обліку публічної інформації в апараті райдержадміністрації, за отримання запитів, що надходять до Сарненської райдержадміністрації за допомогою електронної пошти;

відповідає за інформування на офіційному веб-сайті райдержадміністрації щодо реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та оприлюднення в офіційних друкованих виданнях інформації, зазначеної у статті 15 цього Закону

 
 
 
Керівник апарату

адміністрації                                                            В.Стельмах