Положення

Архівний відділ

ПрикріпленеРозмір
Архівний відділ.doc79 кб

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців апарату Сарненської районної державної адміністрації

 

         1. Органом (відділом) ведення Державного реєстру виборців ( далі – відділ ведення Реєстру) є структурний підрозділ апарату районної держадміністрації, який утворюється головою районної держадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату місцевої держадміністрації.

         2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голови обласної держадміністрації, голови районної держадміністрації, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ.

         3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

         ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу Сарненського району;

         складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

         4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

         1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності даних Реєстру;

2) веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8) здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

9) забезпечує у разі призначення виборців чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства

10) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Державний реєстр виборців”;

12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

13) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

6. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців”.

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який має вищу освіту, як правило, юридичну.

Керівник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації.

9. Керівник відділу ведення Реєстру:

забезпечує виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців” на відповідній території;

здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України “Про Державний реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання;

забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства

вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюється печаткою районної держадміністрації;

вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України “Про Державний реєстр виборців”;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положення про відділ.

10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної держадміністрації за поданням керівника відділу.

 
 
 
 
Керівник апарату адміністрації                               Т.Олійник

Відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної державної адміністрації 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної                                 державної адміністрації

 
(нова редакція)
 
 

 
 

1. Відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної державної адміністрації (далі — відділ) утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

         2. Відділ підпорядкований голові Сарненської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

 

         3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Сарненської районної держадміністрації, а також цим положенням .

 

4. Відділ має статус юридичної особи публічного права.

 

 5. Основним завданням відділу є забезпечення на території Сарненського району:

- державної політики економічного і соціального розвитку;
- державної політики у сфері інвестиційної діяльності ;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг.
 

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку галузей економіки району та вживає заходів до усунення недоліків;

4) бере участь у розробці проекту регіональної стратегії розвитку, забезпечує розроблення заходів щодо регіонального розвитку та контролює їх виконання;

5) бере участь у розробці прогнозів економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період ;

6) забезпечує контроль за виконанням відповідних показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

7) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів;

        8) бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропозиції на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

        9) бере участь у визначенні пріоритетних для району інвестиційних проектів, формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

10) бере участь у підготовці пропозицій щодо надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, за рахунок коштів місцевого бюджету;

      11) бере участь у розробці та організації реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі бере участь у підготовці пропозицій щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери, здійснює координацію по впровадженню проектів та програм грантових фондів та організацій;    

12) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

         13) бере участь у підготовці пропозицій постворенню промислових зон на землях державної власності, щодо яких районна державна адміністрація уповноважена на розпорядження відповідними земельними ділянками, та розглядає відповідні пропозиції орендарів таких земельних ділянок;

14) розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

15) бере участь у формуванні інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні функції;

16) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, а також здійснює контроль за якістю торгівельного обслуговування громадян суб'єктами господарювання незалежно від форм власності;

17) бере участь у забезпеченні розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

18) бере участь у реалізації заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на наступний рік та спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечує її виконання;

          19) в межах делегованих повноважень бере участь у сфері управління майном спільної власності територіальних громад району ;

20) забезпечує у межах своєї компетенції участь в інвентаризації та обліку об'єктів державної власності;

21) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в районі ;

22) разом з іншими структурними підрозділами бере участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики ;
23) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

24) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

25) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

26) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

27) бере участь у підготовці пропозицій щодо проекту районного бюджету;

28) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

29) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

30) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

31) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

33) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

34) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

35) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

36) бере участь у межах своїх повноважень по виконанню завдань, цивільного захисту населення ;

      37) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;

38) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

39) забезпечує захист персональних даних;
40) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

          9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сарненської районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.

 
10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 

6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії районної держадміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученнямкерівництва районної держадміністрації;

 

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції.

 
12) здійснює добір кадрів;
 

13) призначає та звільняє з посад працівників відділу

 

  З набранням чинності Закону України від 17.11.2011 № 4050-VІ «Про державну службу» подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:

 

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державнихслужбовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, а абзац 1 цього підпункту втрачає чинність ;

 

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 

16) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 

         11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Сарненської районної держадміністрації або начальником Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної держадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 .

 

14. Відділ як юридична особа публічного права, має право мати самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 
 

Відділ культури і туризму

ПрикріпленеРозмір
Відділ культури і туризму.doc81 кб

Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату Сарненської районної державної адміністрації

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю

апарату Сарненської районної державної адміністрації

 
1. Загальні положення

1.1. Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Відділ утворюється головою районної  державної адміністрації та підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрацій, а також цим Положенням.

1.3.   Працівників відділу призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації в установленому порядку.

 
2. Основні завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:

  - здійснення організаційного забезпечення діяльності голови і керівника апарату районної державної адміністрації;

- забезпечення взаємодії голови районної державної адміністрації та її апарату з територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району;

- організація здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- організація роботи щодо планування діяльності районної державної адміністрації;

-  аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

- моніторинг діяльності політичних партій та громадських об’єднань у регіоні;

- координація, інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації внутрішньої політики держави в районі.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

- за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів структурних підрозділів  районної державної адміністрації та територіальних органів виконавчої влади для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на колегіях та нарадах при голові районної державної адміністрації;

- бере участь в організаційному забезпеченні засідань колегії райдержадміністрації, громадської ради при райдержадміністрації, «круглих столів» та інших нарад,  що проводяться головою або керівником апарату районної державної адміністрації;

- опрацьовує, готує  та подає голові районної державної адміністрації аналітичні, статистичні, довідкові матеріали з питань суспільно-політичного, соціально-економічного життя району та інші необхідні матеріали;

- розглядає звернення громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

- забезпечує взаємозв’язок голови райдержадміністрації та її апарату з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району;

- координує роботу щодо здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів державної виконавчої влади відповідно до статей 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Забезпечує розробку щорічного плану контролю за здійсненням виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування делегованих повноважень органів державної виконавчої влади;

- за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи;

- на основі пропозицій управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації готує проекти перспективних і поточних планів діяльності районної державної адміністрації та аналізує разом з управліннями, відділами та іншими службами райдержадміністрації виконання поточних та річних планів діяльності районної державної адміністрації, готує звіт голові райдержадміністрації з цих питань;

- готує перелік основних організаційно-масових заходів на поточний місяць, які здійснюються головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, виконавчими комітетами місцевих рад району і подає їх до обласної державної адміністрації;

-  прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів та аналізує діяльність політичних партій та громадських об’єднань у районі;

- готує інформаційно-аналітичні довідки з питань реалізації внутрішньої політики в регіоні;

-  здійснює взаємодію районної державної адміністрації  з політичними партіями та громадськими об’єднаннями в районі;

- здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при райдержадміністрації;

- забезпечує підготовку, методичну підтримку і проведення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації консультацій з громадськістю, зокрема публічних громадських обговорень з актуальних питань суспільного життя;

- узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час підготовки проектів розпорядчих документів;

- організує вивчення громадської думки щодо діяльності райдержадміністрації, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;

- забезпечує, спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, організацію та проведення державних та публічних заходів чітко вираженого суспільно-політичного змісту, залучає до участі в них представників інститутів громадянського суспільства;

- здійснює моніторинг проведення протестних акцій, бере участь у розгляді їх вимог;

- бере участь у підтримці на конкурсних засадах програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, спрямованих на вирішення пріоритетних питань щодо соціально-економічного розвитку, культурно-просвітницької діяльності, патріотичного виховання;

- бере участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку району;

- забезпечує взаємодію з засобами масової інформації, проводить аналіз оприлюднених в засобах масової інформації матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу, готує, в разі необхідності, відповідні коментарі, аналітичні довідки, матеріали з питань, що належать до сфери комунікацій із громадськістю;

- підтримує діалогові відносини з громадськістю шляхом висвітлення повсякденної діяльності  райдержадміністрації на офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом райдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови та керівника апарату райдержадміністрації.

 
3. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.   Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.3.  Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в районній державній адміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

 3.4.  Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Представляти інтереси райдержадміністрації в інших органах виконавчої влади з питань, що входять до його компетенції.

3.6.   При вирішенні питань, які належать до компетенції відділу, взаємодіяти з відповідними відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями району.

3.7.  Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, органу виконавчої влади та з питань, що належать до компетенції відділу.

 3.8.  Ініціювати роз`яснення з питань застосування законодавства України про політичні партії та громадські організації через засоби масової інформації.

3.9. Використовувати системи зв`язку і комунікації, що існують в районній державній  адміністрації.

        
4. Структура відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації у відповідності до вимог діючого законодавства. Претендент на посаду повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом на державній службі або керівних посадах не менше п’яти років.

4.2. Начальник відділу підпорядковується голові райдержадміністрації та   керівнику апарату райдержадміністрації.

4.3. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу і відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

4.4.   Начальник відділу планує роботу відділу і забезпечує його виконання. Розробляє номенклатуру справ.

4.5. На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

4.6. Структура відділу, чисельність його працівників та Положення
про відділ затверджуються в установленому порядку головою райдержадміністрації.

4.7. Працівники відділу здійснюють свої функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  керівником апарату райдержадміністрації.

4.8. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу.

 
 

Керівник апарату адміністрації                                                       В.М.Стельмах 

Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, молоді та спорту
Сарненської районної державної адміністрації
(нова редакція)
 
 

1.       Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2.       Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації є повним правонаступником усіх прав та обов’язків відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації.

3.       Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки та управлінню у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

4.       Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5.       Відділ має статус юридичної особи публічного права.

6.       Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту на території Сарненського району.

7.       Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1)           організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)           забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)           надає адміністративні послуги;

4)           здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5)           готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

6)           залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

7)            аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти, молоді та спорту на території Сарненського району та вживає заходів до усунення недоліків;

8)           бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сарненського району;

9)           вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

10)      забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

11)      бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

12)      розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

13)      бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

14)      бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

15)      бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

16)      готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

17)      забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

18)      готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

19)      розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

20)      опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

21)      забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

22)      постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

23)      контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

24)      здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

25)      забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

26)      організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

27)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

28)      бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

29)      забезпечує захист персональних даних;

30)      здійснює участь у забезпеченні реалізації на території Сарненського району державної політики у сфері освіти;

31)      забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

32)      визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

33)      створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти;

34)      створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

35)      забезпечує розвиток освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

36)      здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

37)      координує діяльність навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організовує роботу з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

38)      здійснює управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

39)      здійснює атестацію навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;

40)      забезпечує моніторинг у сфері освіти в районі;

41)      сприяє інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

42)      забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

43)      здійснює керівництво і контролю за діяльністю навчальних закладів району;

44)      аналізує стан освіти в районі, розробляє програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

45)      буре участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, формує районне замовлення на їх підготовку;

46)      сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, вносить в установленому порядку пропозиції щодо утворення навчальних закладів, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

47)      організовує  роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;

48)      проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

49)      бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

50)      вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

51)      забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

52)      впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

53)      вносить на розгляд управління освіти і науки обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

54)      організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх закладів;

55)      залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

56)      проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей;

57)      співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

58)      організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

59)      розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

60)      здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;

61)      вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

62)      розглядає питання та вносить управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

63)      готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти;

64)      бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

65)      готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, забезпечує їх виконання;

66)      розробляє і подає на розгляд районній державній адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти;

67)      готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд районній державній адміністрації та управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

68)      сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених дитячими та іншими громадськими організаціями;

69)      здійснює разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створює безпечні умови для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

70)      вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

71)      забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

72)      проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, здійснення в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

73)      забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у відділі;

74)      здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

75)      сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

76)      організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

77)      сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

78)      забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

79)      вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

80)      проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

81)      здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

82)      вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

83)      порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

84)      комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

85)      здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

86)      здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

87)      здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

88)      надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

89)      сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;

90)      здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою;

91)      вживає заходи для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", здійснює контроль за їх діяльністю;

92)      здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості  законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

93)      вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

94)      вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

95)      взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

96)      сприяє регіональним центрам "Інваспорт" та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги;

97)      сприяє збереженню та розширенню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, контролює організацію навчально-тренувального процесу;

98)      сприяє відкриттю нових відділень спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;

99)      забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організації та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

100)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

101)забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

102)розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

103)надає свідоцтво про одержання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам;

104)присвоює ІІ та ІІІ спортивні розряди спортсменам з видів спорту, що визнані в Україні;

105)здійснює інші передбачені законом повноваження.

8.       Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти, з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту; вносити до міністерств, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

6) за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього потенціалу району;

7) створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти України впроваджувати їх у практику;

8) представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

9.       Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

11. Начальник відділу:

1)       здійснює керівництво відділом та його структурними підрозділами, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2)       подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

3)       затверджує посадові інструкції працівників відділу, його структурних підрозділів та розподіляє обов'язки між ними;

4)       планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)       вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)       звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді та спорту;

7)       може входити до складу колегії районної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

8)       вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9)       може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) призначає та звільняє з посад працівників відділу, за винятком державних службовців;

17) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

19) забезпечує дотримання працівниками відділу та його структурних підрозділів правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) сприяє науковим розробкам у сфері гендерних досліджень;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

12. Накази начальника відділу, що суперечатьКонституціїта законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством освіти і науки України, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

13. Начальник відділу може мати заступника або головного спеціаліста з покладенням на нього обов’язків заступника начальника відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Склад відділу райдержадміністрації, кількість працівників у ньому, необхідних для забезпечення виконання  покладених на нього завдань, визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Склад та чисельність структурних підрозділів у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання  покладених на них завдань, визначає начальник відділу райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

18. До складу відділу входять такі структурні підрозділи:

-       апарат відділу у складі начальника відділу, трьох головних спеціалістів;

-       сектор молоді і спорту у складі завідувача та головного спеціаліста;

-       господарська група;

-       централізована бухгалтерія;

-       Сарненський районний методичний кабінет.

Положення про структурний підрозділ відділу освіти затверджує начальник відділу.

19. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників відділу, керівників установ та закладів освіти.

20. До складу колегії можуть входити представники районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також висококваліфіковані спеціалісти.

21. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

22. Рішення колегії затверджуються наказами відділу.

23. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

24. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

25. Відділ має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

26. Для здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти Сарненського району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відділі освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації утворюється Сарненський районний методичний кабінет як структурний підрозділ відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

  

Відділ охорони здоров'я Сарненської районної державної адміністрації

Завантажити положення

Відділ фінансово-господарського забезпечення

ПрикріпленеРозмір
Відділ фінансово-господарського забезпечення.doc59.5 кб

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату Сарненської районної державної адміністрації

 ПОСАДОВА   ІНСТРУКЦІЯ

 
головного  спеціаліста  з  питань  мобілізаційної  роботи 
апарату Сарненської районної державної адміністрації
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату     Сарненської районної державної адміністрації (далі - головний спеціаліст) є державним службовцем і здійснює повноваження райдержадміністрації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Сарненського району.
Головний спеціаліст призначається на посаду і звільняється із займаної посади головою Сарненської районної державної адміністрації та безпосередньо йому підпорядковується.
Головний спеціаліст в роботі керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації»,      «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України»,     «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу", «Про державну таємницю», «Про запобігання  корупції», «Про очищення влади», «Про доступ до публічної інформації», «Типовим положенням про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу», яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 587, розпорядженнями та дорученнями голів Рівненської обласної та Сарненської районної державних адміністрацій, Регламентом, Інструкцією з діловодства, Положенням про апарат Сарненської районної державної адміністрації та іншими нормативно-правовими актами, цією посадовою інструкцією.
На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування та володіє державною мовою.
 
                            2.  ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 
Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:
   бере участь  у  формуванні  проектів  основних   показників мобілізаційного плану; 
     розробляє мобілізаційні   плани,  довготермінові  та  річні програми мобілізаційної підготовки району; 
     здійснює методичне забезпечення  мобілізаційної  підготовки та  мобілізації  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств, установ   і   організацій,   які  залучаються  до  виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 
     планує, організовує  і контролює мобілізаційну підготовку на території району  та  переведення  його  економіки на функціонування в умовах особливого періоду, контролює стан мобілізаційної  готовності підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
     вивчає можливості адміністративно-територіальних  одиниць щодо задоволення  потреб  Збройних  Сил України, інших військових формувань,  сил  цивільного  захисту,  національної  економіки  та забезпечення   життєді-яльності   населення   в  умовах  особливого періоду;  
     визначає потреби   (обсяги)   у   фінансуванні   заходів  з мобілізаційної підготовки; 
     готує пропозиції щодо утворення мобілізаційних підрозділів; 
     здійснює заходи щодо забезпечення виконання  мобілізаційних планів,   довготермінових   і   річних   програм   мобілізаційної підготовки; 
     доводить  (встановлює)  мобілізаційні завдання (замовлення) до  органів  місцевого  самоврядування з передачею їм необхідних  фінансових  ресурсів;
     доводить розпорядження про виконання  мобілізаційних  завдань (замов-лень) до підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та забезпечує укладення договорів (контрактів) з ними; 
     забезпечує контроль виконання підприємствами, установами і організаціями, які  знаходяться   на   території    району,  мобілізаційних  завдань (замовлень); 
     готує в  межах  своїх  повноважень  пропозиції до  облдержадміністрації   щодо  формування  довготермінових  і  річних програм мобілізаційної підгото-вки; 
     у разі  ліквідації  (реорганізації)  підприємств,  установ  і організацій,  які  залучаються  до  виконання мобілізаційних завдань (замовлень), вживає заходів щодо передачі таких завдань (замовлень)   іншим  підприємствам,  установам  і  організаціям  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 
     забезпечує під   час   мобілізації   організацію  комплексу заходів  щодо  переведення підприємств, установ і організацій, які залучаються  ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), на роботу в умовах особливого періоду; 
     забезпечує разом з військовим комісаріатом функціонування системи   військового   обліку   громадян  України,  організовує бронювання  військовозобов'язаних  на  період  мобілізації  та  на воєнний  час,  забезпечує  надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку,  визначеному Кабінетом  Міністрів України; 
     забезпечує надання  військовим  комісаріатам відомостей про реєстрацію,  банкрутство  (ліквідацію)  підприємств,   установ   і організацій згідно із законодавством; 
     сприяє військовим  комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації; 
     організовує підвищення       кваліфікації       працівників мобілізаційних  підрозділів та працівників з питань мобілізаційної роботи; 
     надає пропозиції щодо створення,   розвитку,   утримання,   передачі, ліквідації    та    реалізації   мобілізаційних   потужностей   на підприємствах, в установах і організаціях, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 
     організовує створення,  формування  і  ведення   страхового фонду  документації  на  продукцію  мобілізаційного  та оборонного призначення; 
     здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням  мобілізаційного  резерву  матеріально-технічних і сировинних  ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, які   залучаються   до   виконання  мобілізаційних  завдань (замовлень); 
     організовують під час  мобілізації  в  установленому  порядку своєчасне  оповіщення  і  прибуття  громадян,  які  залучаються до виконання   обов'язку  щодо  мобілізації  у  порядку,  визначеному частинами  третьою  -  п'ятою  статті  22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», техніки на збірні  пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних  ділянок,  транспортних  та  інших матеріально-технічних засобів  і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням,   Оперативно-рятувальній  службі  цивільного  захисту відповідно  до  мобілізаційних  планів; 
     забезпечує виконання    законів    України     та     інших нормативно-правових актів  з  питань  мобілізаційної  підготовки і мобілізації; 
     готує для подання до облдержадміністрації щорічну  доповідь  про стан мобілізаційної готовності на території району та  про  хід  виконання довготермінових  і  річних  програм  мобілізаційної  підготовки  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
     одержує від центральних органів виконавчої влади  необхідну інформацію  з питань,  що належать до його компетенції,  а також про характер   мобілізаційних   завдань   (замовлень),    встановлених підприємствам,   установам   і  організаціям,  що  знаходяться  на території району,  з метою    планування    раціонального   використання   людських   і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час.
Головний спеціаліст під час виконання завдань зобов’язаний:
     дотримуватися встановлених термінів виконання завдань;
     не допускати розголошення персональних даних, які йому було довірено, або які стали відомі, у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;
     дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку, правил ділового етикету, правил техніки безпеки та охорони праці,  правил пожежної безпеки;
     дотримуватись інструкції з діловодства;
     відповідально використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку;
     дотримуватись режиму секретності з питань мобілізаційної роботи;
     дотримуватись вимог антикорупціонного законодавства;
     виконувати в межах своєї компетенції та виходячи з загальних завдань райдержадміністрації інші доручення керівництва.
 
3. ПРАВА
Головний спеціаліст має право:
     одержувати в установленому порядку від інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
     залучати за погодженням керівництва для розгляду та вирішення питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації;
     ініціювати в установленому поряду проведення нарад, вживати інших заходів з питань своєї компетенції;
     користуватися іншими правами згідно Закону України «Про державну службу».
 
                                                 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
Головний спеціаліст несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків.
В разі неналежного виконання покладених завдань та обов'язків головний спеціаліст несе дисциплінарну відповідальність згідно чинного законодавства.
В разі вчинення під час проходження служби діяння, що має ознаки адміністративного правопорушення чи злочину, головний спеціаліст несе відповідальність згідно чинного законодавства.
 
5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ
 
Документи на опрацювання головному спеціалісту передаються за резолюцією голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації.
Головний спеціаліст організовує виконання покладених завдань та обов'язків  у взаємодії з іншими відділами та структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідними відділами та секторами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування району, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами організаціями усіх форм власності.
 
 
Перший заступник голови райдержадміністрації                                  І.Назарець
 
З інструкцією ознайомлений __________________________________________
 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату Сарненської районної державної адміністрації

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату

Сарненської районної державної адміністрації

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації (далі - головний спеціаліст) є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації, призначається у порядку, визначеному законодавством, розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.2. Головний спеціаліст повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі не менш як 3 роки або за фахом в інших сферах не менш як 4 роки.

1.3. У своїй діяльності головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації, співпрацює з заступником голови райдержадміністрації з відповідного напрямку визначеним головою райдержадміністрації.

1.4. У своїй роботі керується Конституцією та законами України, а також указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими актами законодавства, Регламентом Сарненської районної державної адміністрації, цією посадовою інструкцією.

1.5. На час відсутності головного спеціаліста (відпустка, відрядження, перебування у тимчасовій непрацездатності та інше) за розпорядженням голови райдержадміністрації його обов’язки покладаються на іншого працівника апарату районної державної адміністрації.

1.6. Втручання у діяльність головного спеціаліста під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на головного спеціаліста обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

 

2.     ЗАВДАННЯ ТА ОБОВЯЗКИ

 
Основними завданнями головного спеціаліста є:

          2.1. підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2.2.        надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

          2.3. участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

2.4.        проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

2.5.        проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

2.6.        здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

2.7. розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2.8. надає іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

2.9. вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб районної державної адміністрації, вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків;

3.0. надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

3.1. у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

3.2. у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами районної державної адміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленному порядку про такі факти голову районної державної адміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

3.3. веде облік працівників районної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

3.4. взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

3.5. розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників районної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

3.6. може залучатися до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються районною державною адміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень; внутрішнього аудиту апарату районної державної адміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3.7. аналізує криміногенну ситуацію в районі, а також діяльність правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю; організаційно забезпечує підготовку та заслуховування цих питань на колегіях, нарадах у голови райдержадміністрації;

3.8. забезпечує підготовку проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, інших організаційно-методичних документів, що стосуються напряму роботи;

3.9. бере участь у розробці комплексу заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби із злочинністю;

4.0. узагальнює в межах наданої компетенції практику роботи правоохоронних органів, структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських, селищних, міської рад по виконанню чинного законодавства з питань профілактики злочинності, розпоряджень голови райдержадміністрації, районних програм щодо зміцнення законності та правопорядку;

4.1. організовує проведення нарад з працівниками правоохоронних органів, керівниками підприємств, установ та організацій району, структурних підрозділів районної державної адміністраціями, головами виконавчих комітетів місцевих рад району з питань боротьби зі злочинністю;

 

3.       ПРАВА

 
Головний спеціаліст має право:

     3.1. отримувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленному законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

     3.2. отримувати від працівників районної державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3.3. ініціювати перед головою районної державної адміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на головного спеціаліста завдань;

     3.4. проводити в установленому порядку службові розслідування (перевірки) в районній державній адміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

     3.5. під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій районної державної адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);

     3.6. вносити пропозиції голові районної державної адміністрації щодо поліпшення заходів з питань запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації; вдосконалення роботи в галузі забезпечення законності, правопорядку;

     3.7. бере участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства з питань правоохоронної роботи місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, виконання розпорядчих документів райдержадміністрації з цих питань у межах своїх повноважень;

     3.8. залучає спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації, правоохоронних органів (за погодженням з їх керівниками) для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції;

     3.9. за дорученням голови районної державної адміністрації брати участь у нарадах, перевірках діяльності апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

4.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАОХОЧЕННЯ

 

4.1. Головний спеціаліст несе гідно з чиним законодавством, відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, розголошення відомостей та персональних даних працівників.

4.2. За сумлінне виконання покладених обов’язків до головного спеціаліста застосовується заохочення згідно чинного законодавства України.

 

5. ВЗАМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

 

5.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав головний спеціаліст взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                     _________________           В.М.Стельмах
 
 
 
З посадовою інструкцією ознайомлений _____________   Р.Г.Набухотний
     08.01.14
 

Загальний відділ апарату

 ПОЛОЖЕННЯ
про загальний  відділ
апарату Сарненської районноїдержавної адміністрації
 
 

І. Загальні положення

 

1.1. Загальний відділ апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації з метою забезпечення єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації, надання методичної допомоги з питань ведення діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації та з метою здійснення контролю  за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень, доручень голів облдержадміністрації і райдержадміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

У своїй діяльності з питань здійснення контролю загальний відділ безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації, з інших питань – керівнику апарату районної державної адміністрації.

 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Інструкціями: з діловодства, з діловодства за зверненнями громадян та про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, що є власністю держави, а також цим Положенням.

 

1.3. Діяльність загального відділу здійснюється на основі поточних, перспективних, оперативних, тематичних планів роботи, що затверджуються керівником апарату районної державної  адміністрації.

 

2. Основні завдання та функції відділу

 
2.1. Основними завданнями відділу є:

забезпечення єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації;

надання методичної допомоги в організації роботи щодо ведення діловодства структурним підрозділам апарату райдержадміністрації;

організаційне забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян»;

організаційне забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування  в частині здійснення ними делегованих повноважень  органів виконавчої влади (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації  (далі – документи)  та  за станом  роботи  з  реагування  на  запити і  звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання  документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

  підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

підготовка інформаційно-аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

підготовка інформаційно-аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання Закону України «Про звернення громадян»;

підготовка інформаційно-аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань організації ведення діловодства в апараті райдержадміністрації.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

здійснює ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації;

приймає, реєструє і подає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію апарату районної державної адміністрації; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, забезпечує автоматизовану реєстрацію документів на ПК;

веде облік, зберігання та використання документів з грифом "Для службового користування" відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службовуінформацію;

здійснює коригування проектів, реєстрацію розпоряджень голови районної державної адміністрації, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних відділів, управлінь районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових осіб; у необхідних випадках видає копії, витяги й довідки з виданих розпоряджень, інших документів;

складає зведену номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архівний відділ райдержадміністрації;

організовує роботу відомчого архіву апарату районної державної адміністрації відповідно до Закону України "Про державний архів України";

бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує справи до здачі в архівний відділ райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації перевіряє у структурних підрозділах апарату районної державної адміністрації стан організації діловодства та надає їм необхідну методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;

забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації:

здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті районної державної адміністрації, готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства;  

здійснює реєстрацію письмових звернень, що надійшли до райдержадміністрації, на Урядову гарячу лінію, гарячу лінію Рівненської обласної державної адміністрації;

здійснює контроль  за своєчасним розглядом письмових звернень громадян, звернень, що надійшли на Урядову гарячу лінію, гарячу лінію Рівненської обласної державної адміністрації та направляються на розгляд  працівникам апарату, управлінням і відділам  райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям; 

готує проекти  розпоряджень голови райдержадміністрації, інформаційно-аналітичні матеріали про стан роботи із зверненнями громадян;

забезпечує доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні апарату райдержадміністрації, реєструє письмові запити на отримання публічної інформації, готує інформаційні матеріали з означеного питання;

виконує функції по забезпеченню та обслуговуванню роботи голови районної державної адміністрації;

веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування  на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за  якими покладено на відділ;

контролює виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад ;

забезпечує контроль за  своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів  центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад ;

 готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування письмові нагадування про закінчення строків виконання документів;

готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації, його заступників щодо  виконання  документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

проводить випереджувальний моніторинг термінів виконання документів та реагування  на запити  і звернення  народних  депутатів України, депутатів місцевих рад  та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу функціональних повноважень про стан виконання документів;

вносить пропозиції щодо  розгляду на засіданнях  колегії районної державної адміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування;

 

2.3. Загальний відділ взаємодіє з цих питань з відповідно визначеними працівниками у відділах, управліннях, інших службах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. 

 
3. Права відділу
 
3.1. Відділ має право:
 

1) одержувати від управлінь, відділів, інших служб районної державної адміністрації, організацій  і установ, органів місцевого самоврядування інформації, довідки з питань, що належать до компетенції відділу;

2) залучати в установленому порядку  спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівників установ, підприємств та організацій /за їх згодою/ для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні  документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад ;

 

3) одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

 

4) проводити в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади і  органах місцевого самоврядування  перевірки  виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів  України та депутатів місцевих рад;

 

5) перевіряти встановлення в апараті єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами, стан роботи з ведення діловодства у структурних підрозділах райдержадміністрації, здійснювати методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами у структурних підрозділах апарату;

 

6) здійснювати контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, підпорядкованих райдержадміністрації підприємствах, установах та організаціях;

 

7) вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції;

 

8) за згодою заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень повертати відділам і управлінням районної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади проекти розпоряджень голови райдержадміністрації та інші документи, подані з порушенням вимог Інструкції з діловодства та Регламенту районної державної адміністрації;

 

9) вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних  депутатів України та депутатів місцевих рад;

 

10) вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників та інших посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації;

 

11) брати   участь   у   засіданнях   колегій,   виконкомів,   нарадах,   що

проводяться в інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

 
4. Організація роботи відділу
 

4.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

 

4.2. На посаду начальника загального відділу апарату районної державної адміністрації призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б», «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року, вільно володіє державною мовою.

У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

 
4.3. Начальник відділу:
 

здійснює керівництво діяльністю загального відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

 

планує роботу відділу та контролює виконання планів роботи;

 

визначає права та обов’язки працівників відділу;

 

організовує разом з сектором з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації роботу з добору та розстановці кадрів відділу, підвищення їх кваліфікації;

 

 вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників відділу та накладання дисциплінарних стягнень;

 

 забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

 

бере  участь  в  засіданнях,  нарадах, колегіях  що  проводяться  в райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

 

забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

 

виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

 

4.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад головою районної державної адміністрації в установленому порядку.

 

4.5. Відділ забезпечується комп'ютерною технікою, зв'язком, оргтехнікою, канцелярськими товарами, транспортними засобами та іншим майном, необхідним для виконання покладених на відділ завдань.

 
 
 
 
Керівник апарату райдержадміністрації                                               В.Стельмах

ПОЛОЖЕННЯ про відділ з питань державної реєстрації Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань  державної реєстрації

Сарненської районної державної адміністрації

 
                   
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Сарненської районної

 державної адміністрації

17.05.2016  №186
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань державної реєстрації

Сарненської районної державної адміністрації

 

1. Відділ з питань державної реєстрації Сарненської районної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації і є її структурним підрозділом.

2. Відділ підпорядкований  голові районної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Сарненської районної державної адміністрації, а також цим Положенням .

4. До складу відділу з питань державної реєстрації райдержадміністрації входять начальник та державні реєстратори. 

5. На посади начальника відділу та державних реєстраторів відділу призначаються особи, що відповідають вимогам, передбаченими Законами України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, а також кваліфікаційним вимогам, визначеними Міністерством юстиції України, іншими законодавчими актами. Усі працівники відділу призначаються та звільняються з посад головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Метою діяльності відділу є забезпечення виконання повноважень райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Сарненської районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3)  розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

4) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради з питань, що входять до компетенції відділу;

5) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації;

6) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

7) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

8) проводить аналіз кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, узагальнює статистичні дані діяльності відділу;

9) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10) відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, об'єднаннями громадян.

11) здійснює інші передбачені законом повноваження.

8. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

9. У межах своєї компетенції відділ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

1) забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

2) забезпечує ведення  Державного реєстру речових прав на нерухоме  майно;

3)  забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

4) забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям та облік безхазяйного нерухомого майна, надання відомостей з Державного реєстру прав;

5) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) забезпечує формування та ведення реєстраційних справ.

10. У межах своєї компетенції відділ у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1) забезпечує державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

2) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації та інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

4) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів або для відмови юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та громадським формуванням у державній реєстрації;

5) забезпечує ведення реєстраційних справ.

11. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

12. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сарненської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

13. Начальник відділу:

1) очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці працівників;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації;

4) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає ступінь їх відповідальності;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) представляє інтереси відділу у взаєминах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9) видає у межах своїх повноважень розпорядчі документи, організовує та контролює їх виконання;

10) організовує діяльність відділу, у тому числі, щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

11) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) скликає в установленому порядку наради, проводить семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;

13) підпорядкований голові райдержадміністрації;

14) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

14. Працівники відділу несуть відповідальність за належне виконання покладених на відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

16. Відділ утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання структурних підрозділів районної державної адміністрації.

17. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації.

18. Штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

19. Відділ має власний бланк.
 
 

Керівник апарату

адміністрації                                                                       В.Стельмах

  

ПОЛОЖЕННЯ про відділ містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування, архітектури
та інфраструктури
Сарненської районної державної адміністрації
 
 
 
1. Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах території району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
 
2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту з питань будівництва та  архітектури обласної державної адміністрації.
 
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами  України,  актами  Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами    Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями  та дорученнями голови  районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
4. Відділ не має статусу юридичної особи публічного права.
 
5. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної  політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва та інфраструктури на території району.
 
6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
6.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій, наказів директора Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, рішень районної ради та здійснення контролю за їх реалізацією;
6.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
6.3. надає адміністративні послуги;
6.4. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
6.5. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі містобудування, архітектури, будівництва та інфраструктури у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;
6.6. бере участь у підготовці пропозицій до проектів, програм соціально-економічного розвитку району;
6.7. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету та бюджету району;
6.8. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
6.9. розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
6.10. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
6.11. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
6.12. бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
6.13. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
6.14. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
6.15. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
6.16. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
6.17. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
6.18. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
6.19. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
6.20. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
6.21. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
6.22. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
6.23. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
6.24. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
6.25. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
6.26. забезпечує захист персональних даних;
6.27. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
6.28. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм, розробляє і реалізує місцеві програми у сферах містобудування, архітектури, будівництва, інфраструктури та бере участь у їх виконанні;
 
6.29. у сфері містобудування та архітектури:
1) здійснює підготовку рішень щодо планування території на регіональному (схема планування території) та місцевому рівнях;
2)  вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;
3)   здійснює моніторинг:
   реалізації схеми планування території району;
   стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);
   забудови та іншого використання територій;
4) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;
5) вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;
6) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
7) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень;
8) здійснює підготовку пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;
9) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;
10) координує діяльність:
суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
11) надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
12) надає будівельні паспорти забудови земельної ділянки;
13) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;
14) оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
15) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;
16) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;
17) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;
18) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
19) здійснює співпрацю з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
20) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
21) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
22) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
        
6.30. у галузі будівництва:
1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема, доріг (у разі визначення відділу розпорядником коштів за програмою);
2) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;
4) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;
6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;
7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд, доріг;
8) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;
9) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;
10) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;
11) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;
12) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
13) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;
 
6.31. здійснює інші повноваження у сфері містобудування, архітектури, будівництва та інфраструктури відповідно до законів.
 
7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2)  залучати до виконання окремих робіт,  участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;
4)  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.
 
8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими відділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється  з  посади  головою  районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.
 
10. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;
3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;
12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) здійснює добір кадрів;
14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
17) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
11. Накази  начальника  відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Департаменту з питань будівництва та архітектури, Рівненської обласної державної адміністрації, можуть  бути  скасовані  головою районної державної адміністрації, директором Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації
 
12. Начальник відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.
 
13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.
 
14.  Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 
15. Для розгляду містобудівних,  архітектурних та  інженерних проектних  рішень  об'єктів  архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних  завдань  при  відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.
Архітектурно-містобудівна рада  провадить   свою  діяльність відповідно до  Типового  положення  про  архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіоном.
Склад ради затверджується наказом начальника відділу.
 
 
 
 
 
 
Перший заступник

голови адміністрації                                                              І. Назарець 

Положення про відділ агропромислового розвитку Сарненської районної державної адміністрації

Положення

про відділ агропромислового розвитку

Сарненської районної державної адміністрації

 

1. Відділ агропромислового розвитку Сарненської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою Сарненської райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Відділ підпорядкований голові Сарненської райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації та органам виконавчої влади вищого рівня.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Сарненської райдержадміністрації, а також цим Положенням.

4.  Відділ має статус юридичної особи публічного права.

5. Основними завданнями відділу є:

1) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

2) участь у розробці та забезпечення виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

3) організація роботи з питань землеробства, тваринництва, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району.

6. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

3) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

4) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

5) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

6) вносить департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

7) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

8) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

9) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку галузей сільського господарства  з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог, координує їх виконання;  

10) здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм в агропромисловому комплексі;

11) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку галузей рослинництва і тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

12) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції;

13) вивчає попит на сільськогосподарську продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

14) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

15) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей рослинництва і тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

16) подає пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

17) здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

18) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

19) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

20) бере участь у формуванні регіональних резервів сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складанні їх балансів та розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

21) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях агропромислового комплексу, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

22) забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

23) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

24) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить держадміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

25) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

26) здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

27) надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

28) забезпечує  в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

29)  розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

30) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

31) розробляє і вносить пропозиції райдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

32) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

33) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в район;

34) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

35) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

36) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  регіону;

37) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

38) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів  палива та відновлювальних джерел енергії,  запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

39) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

40) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

41) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

42) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

43) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій.

44) у межах своєї компетенції бере участь:

-  у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

- у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;

- у приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

- у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

- у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

- у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

- у формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

- у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;

- у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

- в організації продовольчого ринку;

- у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

- у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів продукції;

- у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

- у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

- у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей виробництва з урахуванням кон'юнктури ринку;

- у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю продукції та проведення її сертифікації;

- у реалізації державної регуляторної політики;

- в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

- в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

- у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

- у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

45) Відділ виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації в агропромисловому комплексі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку.

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) призначає та звільняє з посад працівників відділу, приймає рішення про присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Сарненської райдержадміністрації, Міністерством аграрної політики та продовольства України, начальником департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації, або іншим органом виконавчої влади вищого рівня.

12. Начальник відділу може мати заступника, який призначаються на посаду та звільняються з посади головою Сарненської райдержадміністрації.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова Сарненської райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова Сарненської райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до вимог чинного законодавства.

15. Відділ має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

Перший заступник голови адміністрації                                 І.Назарець 

Положення про службу у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації

1.Служба у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом Сарненської районної державної адміністрації, який утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові Сарненської районної державної адміністрації та службі у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

 

         2.Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Рівненської обласної та Сарненської районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

 

         3.Основними завданнями служби є:

1)   реалізація на території Сарненського району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2)   розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3)   координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4)   забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5)   здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6)   ведення державної статистики щодо дітей;

7)   ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально - реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8)   надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9)   влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10)            підготовка інформаційно - аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11)            визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Сарненського району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

         4.Служба відповідно до покладених на неї завдань:

         1) організовує розроблення і здійснення на території Сарненського району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

         3) оформляє документи на влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

         4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

         5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

         6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім`ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

         7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Сарненської районної державної адміністрації, правоохоронними органами                  заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють             дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         9) розробляє і подає на розгляд Сарненської районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

         10) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та  соціально - реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

         11) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам - вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

         12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис ії майна, а також акт обстеження житлово - побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

         13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім`ях опікунів піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

         14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу;

         15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім`ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

         16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

         17) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

         18) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

         19) проводить інформаційно – роз`яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

         20) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

         5.Служба має право:

         1) приймати з питань, що належать до ії компетенції, рішення, які є обов`язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

         2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Сарненської районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

         4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі

порушення прав та інтересів дітей;

         5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

         6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

         7) влаштовувати дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім,ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

         8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

         9) перевіряти стан роботи із соціально - правового захисту дітей у закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності і умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

         10) представляти у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

         11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;

         12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сімї, дітей та молоді;

         13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об`єднаннями громадян і благодійними організаціями;

         14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

         15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

         16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

         18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

         6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сарненської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

         7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сарненської районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та начальником служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

         8. Начальник служби може мати заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою Сарненської районної державної адміністрації.

         9. Начальник служби:

1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

3) може подавати на затвердження голові Сарненської районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної  чисельності та фонду оплати праці працівників;

4) затверджує положення про структурний підрозділ і функціональні обов'язки працівників служби;

5) може розпоряджатися коштами у межах затвердженого кошторису служби.

         10. Начальником служби може бути призначена особа, яка має вищу гуманітарну чи юридичну освіту, не нижчу ступеня магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року  та яка вільно володіє державною мовою.

         11. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

         12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів Сарненської районної державної адміністрації, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об`єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою Сарненської районної державної адміністрації за поданням начальника служби.

         Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

         13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

         Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

         14. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

         Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою Сарненської районної державної адміністрації.

Матеріально - технічне забезпечення служби здійснює Сарненська районна державна адміністрація.

         Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою Сарненської районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці ії працівників.

         15.Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства.

 
 
 
Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                   В. Стельмах

Сектор житлово-комунального господарства Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор житлово-комунального господарства
Сарненської районної державної адміністрації
 
 

1. Сектор житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах території району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

 

2. Сектор підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації. Координацію роботи сектору здійснює перший заступник голови райдержадміністрації.

 

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергозбереження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про теплопостачання», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та іншими законами України, актами  Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 
4. Сектор не має статусу юридичної особи публічного права.
 

5. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної  політики у сфері житлово-комунального господарства, енергоефективності на території району.

 

6. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

6.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій, наказів директора Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації, рішень районної ради та здійснення контролю за їх реалізацією;

6.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

6.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6.4. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі житлово-комунального господарства та енергоефективності у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

6.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів, програм соціально-економічного розвитку району;

6.6. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету та бюджету району;

6.7. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6.8. розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6.9. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6.10. бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

6.11. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

6.12. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.13. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.14. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.15. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

6.16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.17. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

6.18. надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

6.19. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.20. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

6.21. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6.22. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.23. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.24. забезпечує захист персональних даних;

6.25. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

6.26. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

6.27. забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

6.28. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм, розробляє і реалізує місцеві програми у сферах житлово-комунального господарства, енергоефективності та бере участь у їх виконанні;

 

6.29. у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

2) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

3) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

4) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції сектору;

5) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

6) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

7) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

8) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

9) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

 
6.30. у сфері теплопостачання та енергозбереження:
1) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

2) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

3) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

4) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів населених пунктів тепловою енергією;

5) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із відповідними регіональними програмами;

6) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

 
6.31. у сфері питної води та питного водопостачання:

1) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

2) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

3) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

4) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

5) забезпечує розроблення суб’єктами господарювання у сфері водопостачання проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

 

6.32. у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

2) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

3) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

4) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

5) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України «Про відходи»);

6) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

8) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

        

6.33. здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та енергоефективності відповідно до законів.

 

7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)  залучати до виконання окремих робіт,  участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4)  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими відділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється  з  посади  головою  районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.

 
10. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) здійснює добір кадрів;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

14) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.

 
12.  Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації.
 
 
 
Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                              І. Назарець

 

  

Сектор оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації в частині оборонної роботи

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор оборонної та режимно-секретної роботи

апарату райдержадміністрації в частині оборонної роботи

 
 

1. Сектор оборонної та режимно-секретної роботи апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється відповідно до вимог Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про оборону України” для здійснення заходів, пов’язаних з розв’язання на території району питань оборонного характеру.

Сектор є самостійним підрозділом у складі апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація) та підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Сектор забезпечується матеріально-технічними засобами відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору затверджує голова райдержадміністрації з урахуванням вимог законодавства з питань оборонної роботи, основних завдань і функцій цього сектору.

Робота сектору здійснюється з додержанням режиму секретності відповідно до законодавства з цих питань. 

4. Основними завданнями сектору оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації в частині оборонної роботиє:

організація  заходів з питань оборони території  Сарненського району;

контроль за виконанням та здійсненням цих заходів;

планування і координація дій з підготовки та ведення оборони району.

5.       Сектор  відповідно до покладених на нього завдань:

 виконує права, обов’язки та функції режимно-секретного органу;

 забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими

особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

      здійснює заходи з питань оборони району;

      забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовцям строкової служби;

      сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;  

     організовує виконання  райдержадміністрацією законів, інших нормативно-правових  актів  з  питань оборонної роботи;

     розробляє та подає голові райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань оборонної роботи;

     подає пропозиції голові райдержадміністрації на виконання заходів в особливий період;     

     забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення оборонних заходів;

     здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації  працівників сектору з  питань оборонної роботи, у  тому  числі  шляхом  проведення навчань;

     забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з питань оборонної роботи;

     бере участь в організації і виконанні завдань оборони району на відповідній території, здійснює заходи щодо їх забезпечення:

здійснює заходи щодо впровадження та підтримання режиму воєнного стану на території району;

забезпечує надійне функціонування райдержадміністрації в умовах особливого періоду та розгортання військ (сил);

розробляє заходи з питань оборонної роботи, враховує питання оборони району під час розроблення мобілізаційного плану;

бере участь в координації діяльності органів, військ (сил), які залучаються до виконання завдань оборони району.

6.     Сектор має право:

проводити перевірку стану додержання Конституції України та законів

України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;  

     одержувати від інших структурних підрозділів райдержадміністрації в установленому порядку інформацію,  документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

     залучати в  установленому  порядку  науковців,  експертів  та консультантів для  опрацювання  окремих питань оборонної роботи,  а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

     здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.

7.  Сектор, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

8. Сектор очолює завідувач сектору, який має вищу освіту, стаж роботи, пов’язаний з оборонною роботою, не менш як три роки та відповідний допуск до державної таємниці. Завідувач сектору організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

 На посаду спеціаліста сектору оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації призначаються особа, яка має вищу освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, без вимог до стажу роботи.

 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                               В.Стельмах 

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор управління персоналом апарату

Сарненської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1.1. Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації (далі сектор управління персоналом) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Сектор управління персоналом прямо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань кадрової роботи та державної служби. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби сектор управління персоналом керується також відповідними актами та рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, інших центральних органів виконавчої влади і їх територіальних органів.

ІІ. Основні завдання, функції та права сектору управління персоналом

2.1. Основними завданнями сектору управління персоналом є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації;

2) забезпечення здійснення керівником апарату районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) добір персоналу районної державної адміністрації;

4) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

5) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

6) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2.2. Сектор управління персоналом відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців районної державної адміністрації, які затверджує керівник апарату районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

6) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації;

7) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

8) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

9) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

10) за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації;

11) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис районної державної адміністрації;

спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу районної державної адміністрації;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

12) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату районної державної адміністрації;

13)  здійснює планування професійного навчання державних службовців районної державної адміністрації;

14)  узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

15) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

16) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

17) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

18) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

19) обчислює стаж роботи та державної служби;

20) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу районної державної адміністрації державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

21) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

22) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

23) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

24) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу районної державної адміністрації;

25) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

26) формує графік відпусток персоналу районної державної адміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

27) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників районної державної адміністрації;

28) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

29) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

30) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу районної державної адміністрації;

31) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу районної державної адміністрації;

32) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

33) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

34) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до сектору управління персоналу;

35) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в районної державної адміністрації;

36) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

37) за дорученням керівництва районної державної адміністрації розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

38) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

2.3. Сектор управління персоналом має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в районної державної адміністрації та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

4) за погодженням з керівником апарату районної державної адміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

6) за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації представляти районну державну адміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

2.4. Покладення на сектор управління персоналом завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

ІІ. Структура сектору управління персоналом

3.1. Сектор управління персоналом очолює завідувач.

3.2. Завідувач сектору управління персоналом, призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

3.3. На посаду завідувача сектору управління персоналом у районній державній адміністрації призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

3.4. Завідувач сектору управління персоналом:

1) організовує планування роботи сектору управління персоналом у районній державній адміністрації та забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

3) забезпечує планування навчання персоналу районної державної адміністрації;

4) вносить керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису районної державної адміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників районної державної адміністрації;

5) визначає розподіл обов’язків між працівниками сектору управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору управління персоналом;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 
ІV. Заключні положення

5.1. Сектор управління персоналом може мати свою печатку.

5.2. Робота сектору управління персоналом проводиться згідно з планами роботи сектору управління персоналом та районної державної адміністрації.

5.3. Керівництвом районної державної адміністрації створюються умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору управління персоналом, забезпечується приміщенням, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.

 
 
Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                В.Стельмах 

Сектор цивільного захисту населення Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор цивільного захисту населення

Сарненської районної районної державної адміністраціїї
 

1.       Сектор цивільного захисту населення Сарненської районної державної адміністрації (далі — сектор) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

2.       Сектор підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації.

 

3.       Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також положенням про сектор.

 

4.       Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території району.

 

5.       Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснення функцій постійно діючого органу управління цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки);

2) забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснення функцій робочого органу (секретаріату) такої комісії;

3) забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки) до дій за призначенням;

4) розроблення та подання на затвердження планів діяльності територіальної підсистеми (ланки), інших планів у сфері цивільного захисту, здійснення контролю за їх виконанням;

5) розроблення проектів регіональних (місцевих) програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення моніторингу їх реалізації;

6) організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

7) забезпечення створення і належного функціонування регіональних (місцевих) систем оповіщення цивільного захисту;

8) забезпечення здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

9) підготовка пропозицій щодо утворення регіональних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;

10) здійснення методичного керівництва щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;

11) надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

12) організація навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

13) організація підготовки органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми до дій за призначенням;

14) координація діяльності територіальних курсів, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, погодження робочих навчальних програм з функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

15) здійснення контролю за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

16) здійснення заходів радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

17) підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту для подання їх ДСНС України;

18) підготовка пропозицій щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації, а також тих, що знаходяться у приватній власності, до категорії цивільного захисту та надання їх переліку на затвердження у встановленому порядку;

19) визначення потреби та організація завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

20) організація та здійснення заходів з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

21) організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

22) визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організація його укриття;

23) підготовка рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

24) організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

25) організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;

26) надання на запити замовників вихідних даних та вимог до завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації;

27) підтримання у готовності пунктів управління місцевої державної адміністрації, забезпечення їх обладнання засобами управління, організація оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі;

28) розроблення та вжиття заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період;

29) виконання, у межах визначених повноважень, функції з управління майном, що передано до сфери його управління;

30) у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми (ланки):

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки), а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовка розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організація функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовка пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

31) у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми (ланки):

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки), а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовка розпорядчих документів щодо переведення територіальної підсистеми (ланки) у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організація робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організація безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечення інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

32) у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до Закону України „Про правовий режим надзвичайного стану”;

33) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, визначених законом.

 

6. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сарненського району області;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень управління;

8) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

10) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) забезпечує захист персональних даних;
25) здійснює інші, передбачені законом повноваження.
 

7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

8.    Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє Сарненським районним сектором Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Рівненській області, іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9.   Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.

 
10. Завідувач сектору:

1)   здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2)   подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3)   затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4)    планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5)   вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6)   звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7)   може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8)    вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

9)   може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)  представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням голови райдержадміністрації;

11)  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

12)  забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

 
 
 

  

Служба у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації

Положення
про службу у справах дітей
Сарненської районної державної адміністрації
 

1.Служба у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом Сарненської районної державної адміністрації, який утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові Сарненської районної державної адміністрації та службі у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

2.Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови Рівненської обласної та Сарненської районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

3.Основними завданнями служби є:

реалізація на території Сарненського району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

ведення державної статистики щодо дітей;

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально - реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

 
 

надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

улаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

підготовка інформаційно - аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Сарненського району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4.Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території Сарненського району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Сарненської районної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) розробляє і подає на розгляд Сарненської районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

10) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально - реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

11) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам - вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово - побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

17) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

18) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

19) проводить інформаційно - роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

20) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5.Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Сарненської районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти стан роботи із соціально - правового захисту дітей у закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

 
 

6.Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сарненської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

7.Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сарненської районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та начальником служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

8.Начальник служби може мати заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою Сарненської районної державної адміністрації .

9.Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань; 

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

може подавати на затвердження голові Сарненської районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурний підрозділ і функціональні обов’язки працівників служби;

може розпоряджатися коштами у межах затвердженого кошторису служби.

10.Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

11.Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів Сарненської районної державної адміністрації, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою Сарненської районної державної адміністрації за поданням начальника служби.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

12.Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

 
 

13.Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою Сарненської районної державної адміністрації .

Матеріально - технічне забезпечення служби здійснює Сарненська районна державна адміністрація.

Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою Сарненської районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

14.Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства.

 
 
 
 
Заступник голови

районної державної адміністрації                                         І.Наумович

Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та

соціального захисту населення

Сарненської районної державної адміністрації

1. Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне  департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, а також положенням про управління.

4. Управління має статус юридичної особи публічного права.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у Сарненському районі у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці.

2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення.

3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

4) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

5) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури.

6) реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм.

7) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції розвитку у сфері соціального захисту у межах Сарненського району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сарненського району;

7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетентності;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних, здійснює обробку персональних даних працівників управління в базах персональних даних «Кадри», АСОПД, ЄДАРП;

28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

- бере участь у розробленні територіальної програми зайнятості населення, реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби);

- бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією;

29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг звязку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення тощо;

здійснює призначення та виплату:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливість утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, особам, які проживають разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавством України;

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом 1 групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”;

бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях з питань соціального захисту населення;

сприяє громадянам в одержані документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом “єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи “мобільних соціальних офісів”;

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує санаторне-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

31) забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установ та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформлення документів цим особам;

спрямовує та координує діяльність районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації;

інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

інформує центр зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

33) забезпечує ведення єдиного інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН); Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

34) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

35) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

36) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі соціального захисту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

 
16) призначає та звільняє з посад   працівників управління.

З набранням чинності Закону України від 17.11.2011 року № 4050-VI «Про державну службу» подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, а абзац 1 цього підпункту втрачає чинність.

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

18) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, директором департаменту соціального захисту облдержадміністрації.

12. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника управління.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

15. Управління має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 
 
 
 

Фінансове управління Сарненської районної державної адміністрації

1. Фінансове управління Сарненської районної державної адміністрації (далі – фінансове управління) утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації.

 

2. Фінансове управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації,  а також цим Положенням.

Фінансове управління керується також наказами директора департаменту фінансів Рівненської облдержадміністрації, прийнятими у межах його компетенції.

 

3. Основними завданнями фінансового управління є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

- розроблення в установленому порядку проекту місцевого бюджету;

- підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд районній державній  адміністрації;

- забезпечення в межах своїх повноважень ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

- проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

- здійснення в межах своїх повноважень державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

- здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету в межах району,  координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

4. Фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в районі;

5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;;

7) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

8) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів району.

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома  головних розпорядників бюджетних коштів  інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції  щодо проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;  

15) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації  порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міської ради матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву  районної державної адміністрації;

16) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису  встановленим бюджетним призначенням;

17) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

18) проводить в встановленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування;

19) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

20) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

21) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування  та аналіз стану надходження доходів  до районного бюджету;

22)  організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом  з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міської рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

24) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету ;

25) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

26) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

27) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

28) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

29) проводить  на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

30) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

31) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районної ради;

32) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

33) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

34)  здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу ;

35) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

36) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

 

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

 

37) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

        38) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

39) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) забезпечує захист персональних даних;

45) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового управління;

46) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 
5. Фінансове управління має право:
 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного бюджету та звітування про його виконання;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об»єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового управління;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції фінансового управління.

 

6. Фінансове управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Фінансове управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.

 

8. Начальник фінансового управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника фінансового управління.

 
9. Начальник фінансового управління:

1) здійснює керівництво фінансовим управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у фінансовому управлінні;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про фінансове управління;

3) затверджує положення про відділи і посадові інструкції працівників фінансового управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу фінансового управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на фінансове управління завдань та затверджених планів роботи;

7)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси фінансового управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови районної державної адміністрації;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

 

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України;

 

10) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису фінансового управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису фінансового управління;

12) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління ;

З набранням чинності Закону України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу» подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо :

       призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців фінуправління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників фінуправління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності , а абзац 1 цього підпункту втрачає чинність ;

 

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців фінансового управління;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового управління;

16) забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Накази начальника фінансового управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Мінфіном або директором департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

 

11. Фінансове управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

 

13. Штатний розпис та кошторис фінансового управління затверджується  в установленому законодавством порядку.

 

14. Фінансове управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Центр надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації

 
 
ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації (далі – Центр) – постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації, утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Сарненської районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про Центр.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

         6. Складовою частиною Центру є Дозвільний центр, утворений розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 12.08.2005 № 325, відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”,який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

7. У Центрі за рішенням районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації .

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів         (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних ”;

3) інформувати заступника голови районної державної адміністрації та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед заступником голови районної державної адміністрації щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

      13. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення його діяльності у структурі районної державної адміністрації, утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
      14. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п'ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.     За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів. 

 
 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                В.Стельмах

 
 
 
 
 

Юридичний сектор апарату

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний сектор апарату Сарненської районної державної адміністрації

 

1. Юридичний сектор апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – юридичний сектор) утворюється як самостійний структурний підрозділ в складі апарату районної державної адмінЖстрації.

2. Юридичний сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

 З питань організації та проведення правової роботи юридичний сектор керується актами Міністерства юстиції України.

 3. Основним завданням юридичного сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Сарненською районною державною адміністрацією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Сарненської районної державної адміністрації в судах.

 4. Юридичний сектор підпорядковується безпосередньо голові Сарненської районної державної адміністрації.

5. Видання розпорядження голови райдержадміністрації, а також подання проекту розпорядження голови райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним сектором не допускається.

6. Пропозиції юридичного сектору щодо приведення розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів Сарненської райдержадміністрації у відповідність із законодавством є обов’язковим для розгляду головою райдержадміністрації.

У разі неврахування пропозицій юридичного сектору або часткового їх врахування, сектор подає голові райдержадміністрації письмовий висновок до проекту акта.

 7. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в Сарненській районній державній адміністрації, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

 2) розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

 3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис голови райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявносЂі віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 4) проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 5) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розпорядження голови райдержадміністрації та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

 6) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

 7) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

 8) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів розпорядження та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

 9) розглядає проекти розпоряджень та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

 10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

 11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

 13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

 14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

 15) подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

 16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райднржадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

 17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного сектору, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

 18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

 19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

 20) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління райдержадміністрації;

 21) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби місцевого органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, урядового органу та його територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

 22) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного сектору, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

 23) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

 24) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.

8. Покладення на юридичний сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції не допускається.

13. Юридичний сектор має право:

 1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації;

 2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів влади, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

 З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного сектору;

 3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним сектором відповідно до покладених на нього завдань;

 4) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на юридичний сектор обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного сектору райдержадміністрації необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів влади, що належить до сфери управління райдержадміністрації.

10. Райдержадміністрація забезпечують подання Мін'юсту та його територіальним органам у встановлені ними строки інформації про наявність в їх структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.

 11. Сарненська райдержадміністрація зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 12. Підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору організовує Мін'юст та його територіальні органи.

 13. На посаду завідувача сектора призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.

 14. На посаду головного спеціаліста юридичного сектору призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як три роки.

15. Завідувач юридичного сектору:

 1) забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний сектор;

 2) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління райдержадміністрації;

 3) подає пропозиції голові райдержадміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного сектору, керівників і працівників юридичних служб структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління райдержадміністрації, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.