Центр надання адміністративних послуг

 

Графік роботи

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

 

Наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року №359/5 затверджено Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - Порядок), розділом III якого врегульовано особливості проведення державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси. Порядком передбачено, що державна реєстрація може проводитися за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, зокрема, до центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», що забезпечують прийняття та видачу відповідно до цього Порядку документів під час державної реєстрації.

Разом з тим, запроваджено пілотний проект в частині забезпечення прийняття та видачі документів щодо державної реєстрації громадських формувань, відповідно до зазначеного Порядку, місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронт-офісами, згідно наказу Мін'юсту від 17 червня 2016 року № 1717/5 «Про затвердження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань».

Відтепер, подати документи для проведення державної реєстрації громадських формувань можна звернувшись до фронт-офісів – тобто до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

 

Відділ з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації.

Адреса: 34500, Рівненська область, м.Сарни,  вул.Суворова, 8.

 

Сарненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Адреса: 34500,  Рівненська область, м. Сарни, вул. Широка, 22. 

Замовлення через мережу Інтернет витягу з ДЗК про земельну ділянку

Замовлення витягу з ДЗК через Інтернет
Інструкція замовлення

Зміни до статутів громадських формувань, у зв’язку з приведенням їх до нових вимог Податкового кодексу України

Зміни до статутів громадських формувань, у зв’язку з приведенням їх до нових вимог Податкового кодексу України

 

 Пунктом 3 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»  визначено,  що громадські формування - політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи  іноземних  неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій.

           Згідно Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440,усі неприбуткові організації до 01.01.2017 повинні привести свої установчі документи у відповідність до підпунктів 133.4.1, 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. 

          Зокрема, установчий документ має містити положення про:

         - заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

         - використання доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами;

         - у разі припинення діяльності неприбуткової організації її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

           Для державної реєстрації змін представнику громадського формування,згідно частини 4 статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" необхідно подати наступні документи:

ü заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу , що містяться у Єдиному державному реєстрі (форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 №15/5  із змінами від 02.11.2016  № 3150/5) -  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0014-16;

üпримірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського формування про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

     Звертаємо увагу, що пунктом 6 статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"  передбачено вимоги до оформлення документів, а саме, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

   Дія в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

   Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації;

üреєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи:

І. згідно частини 11 статті 9 Закону України «Про громадські об'єднання» невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в ньому, в якому обов'язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом; 2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

ІІ. згідно статті 8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» невід'ємною частиною протоколу є  реєстр  осіб,  які брали участь  у загальних зборах (конференції) творчої спілки, в якому  зазначаються  дані: прізвище,  ім'я  та  по батькові особи; дані  її  паспорта (серія, номер паспорта, ким та коли виданий);  реєстраційний  номер облікової картки платника  податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного   номера   облікової   картки   платника  податків, повідомили  про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в  паспорті  про  право  здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

ІІІ. згідно статті 15 Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є  реєстр, який  має містити такі відомості:

1) для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), адреса та відомості про кількість найманих працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) для юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, юридична адреса, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.

üдокумент, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру;

üстатут громадського об’єднання у новій редакції (в одному примірнику), який викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

    Дія в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), а також на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

   Справжність підписів на установчому документі громадського об’єднання чи благодійної організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації.

            

            Заява та документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування подаються  у 60 – денний строк з дня прийняття рішення внесення змін до статуту, змін у складі керівних органів, місцезнаходження громадського об'єднання,  місцевого осередку творчої спілки та організації роботодавців.

          Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

 

             Одночасно, нагадуємо, що відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про громадські об’єднання" до 31.12.2017 статути (положення) громадських організацій та спілок повинні бути приведені у відповідність із цим Законом, а саме статтею 11 цього Закону передбачено, що має містити статут громадського об'єднання.

 
            Для державної реєстрації змін, документи надаються до:
 

- Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Рівненській області за адресою: м.Рівне, вул. Івана Вишенського, 4 а (4 поверх, каб. №411, 412) у робочий час щоденно (крім вихідних днів суботи та неділі) з 900 до 1300 та з 1345 до 1800 годин, в п'ятницю до 1645 години.

Телефон гарячої лінії з 900 до 1800 для консультації  (0362) 64-26-02, 64-27-05.

 

- центрів надання адміністративних послуг, утворених при виконавчих комітетах міських рад та районних державних адміністраціях;

 

-  місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

       Звертаємо увагу:

       Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу,  громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

 
Примітка:

  Відповідно до пункту 14 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» суб’єктами державної реєстрації є:

   Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань;

   територіальні органи Міністерства юстиції України (Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області ) - у разі державної реєстрації первинних, місцевих, обласних, регіональних та республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

    виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, районні державні адміністрації (державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) , нотаріуси, акредитовані суб’єкти - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (в тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків).

 

  

Мін'юст затвердив Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Мін'юст затвердив Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Відповідний інформація вже опублікована на офіційному веб-сайті -https://minjust.gov.ua/ua/news/48400.

Документом передбачається затвердження Порядку надання відомостей з Реєстру та змін до деяких наказів Міністерства юстиції.

Нагадуємо, в рамках проведення реформування з децентралізації послуг юстиції та приведення їх до європейського рівня, реєстраційні функції передаються на місця. Поступово усі сервіси будуть переведені в електронну форму і будуть доступними онлайн у будь-який зручний для громадян час. Деякими можна скористатися вже зараз. Зокрема, зареєструвати громадську організацію можна у декілька кліків за допомогою сервісу Он-лайн будинок юстиції -https://obu.org.ua/dokumenty/go/

Нормативно-правові акти

 

ПОЛОЖЕННЯ про відділ з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації

 

1. Відділ з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації (далі – Відділ) – постійно діючий робочий орган Сарненської районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій та цим положенням.

3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу приймається головою Сарненської районної державної адміністрації.

4.Основними завданнями Відділу є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, визначається розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації.

6. У Відділі за розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та звернень, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Відділ, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення та у відповідності до чинного законодавства України.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги звертається до адміністратора або представника суб’єкта надання адміністративних послуг – посадової особи Сарненської районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Сарненської районної держаної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Відділу.

10. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

11. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати начальника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

12. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Сарненської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

13. Начальник відповідно до завдань, покладених на Відділ:

1) здійснює керівництво роботою Відділу, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність Відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Відділі, вносить пропозиції голові Сарненської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Відділу;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) здійснює функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Відділ.

 14. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з  іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

15. Час прийому суб’єктів звернень у Відділі становить шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Відділ.

Режим роботи відділу з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації:

Понеділок, середа, п'ятниця, субота: з 9.00 до 16.00, вівторок, четвер: з 11.00 до 20.00, неділя: вихідний.

За розпорядженням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

16. Фінансування  та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок державного бюджету.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                       В.Стельмах 

Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

25 грудня 2015 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" затверджено новий Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Крім того, даною постановою КМУ також затведжено Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Актом Кабміну, крім того, установлено змінений розмір плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

за надання інформації у паперовій формі — 0,025 розміру мінімальної заробітної плати;

за надання інформації в електронній формі — 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати;

за надання інформації адвокатам, нотаріусам та їх помічникам (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — 0,04 розміру мінімальної заробітної плати. 

Послуги, що надаються

№ п/п
 
Суб’єкт надання адміністративної послуги
 
Адміністративна послуга
1
2
3
1.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

2.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Внесення до  Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

3.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту з видачею витягу

4.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Внесення до  Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

5.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

6.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Внесення до  Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

7.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

8.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

9.

Відділ у Сарненському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

10.

Відділ у Сарненському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою

11.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

12.

Відділ у Сарненському районі  Головного управління  Держгеокадастру  у Рівненській області

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

13.

Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської райдержадміністрації

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

14.

Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської райдержадміністрації

Надання містобудівельних умов і обмежень для забудови земельних ділянок

15.

Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської райдержадміністрації

Видача паспорту прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

16.

Сарненський районний сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області

Реєстрація декларації відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

17.

Управління Держпродспоживслужби в Сарненському районі

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

18.

Управління Держпродспоживслужби в Сарненському районі

Експлуатаційний дозвіл операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

19.

Управління Держпродспоживслужби в Сарненському районі

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

20.

Управління Держпродспоживслужби в Сарненському районі

Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

21.

Управління Держпродспоживслужби в Сарненському районі

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (в стоматологічних рентгенкабінетах)

22.

Управління Держпродспоживслужби в Сарненському районі

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (в установах)

23.

Управління Держпродспоживслужби в Сарненському районі

Дозвіл (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (в рентгенкабінетах)

24.

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації

Реєстрація декларації про утворення відходів

25.

Державне агентство водних ресурсів

Видача дозволу на спеціальне водокористування

26.

Державне агентство водних ресурсів

Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування

27.

Державне агентство водних ресурсів

Видача дубліката дозволу на спеціальне водокористування

28.

Державне агентство водних ресурсів

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування

29.

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

30.

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації

Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

31.

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

32.

Управління Держпраці у Рівненській області

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

33.

Управління Держпраці у Рівненській області

Видача дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

34.

Управління патрульної поліції у Рівненській області

Оформлення та видача документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів (погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів)

35.

Управління патрульної поліції у Рівненській області

Оформлення та видача дозволу на перевезення надгабаритних, великовагових вантажів (дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні)

36.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця

37.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

38.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця

39.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

40.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

41.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу

42.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація створення юридичної особи

43.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу

44.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора

45.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

46.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи

47.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи

48.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи

49.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи

50.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

51.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

52.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи

53.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту

54.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

55.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

56.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

57.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

58.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

59.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

60.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

61.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта

62.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно

63.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

64.

Відділ з питань державної реєстрації Сарненської райдержадміністрації

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

65.

Головне територіальне управління юстиції в Рівненській області

Державна реєстрація статуту територіальної громади

66.

Головне територіальне управління юстиції в Рівненській області

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

67.

Головне те риторіальне управління юстиції в Рівненській області

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

68.

Головне територіальне управління юстиції в Рівненській області

Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

69.

Сарненський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

Державна реєстрація народження
70.

Сарненський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей

Відділ будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 (назва адміністративної послуги)

Відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Сарненської районної державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

 

Відділ містобудування та архітектури Сарненської РДА

 
 

Центр надання адміністративних послуг Сарненської РДА

 
 
 

Місцезнаходження: відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51

 
 

34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51

 

Інформація щодо режиму роботи : відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

Понеділок - п’ятниця : з 9:00 по 18:00,
П’ятниця: з 09:00 по 16:45

Перерва на обід : з 13:00 по 13:45. 

 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт : відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

 

Телефон/факс: 2-24-67;

 

Телефон/факс: 3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

 ст. 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VІ.

Акти Кабінету Міністрів України

 

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України №66 від 25.02.2013 «Про внесення змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки».

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір забудови присадибних, дачних і садових земельних ділянок

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.

2. Засвідчена у встановленому порядку копiя документа, що засвiдчує право власностi або користування земельною дiлянкою, або договір суперфіцію;

3. Засвідчена у встановленому порядку згода спiввласникiв земельної дiлянки (житлового будинку) на забудову зазначеної у зверненні земельної ділянки;

4.Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сісідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, тощо);

5. Проект будівництва (за наявності).

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто замовником послуги

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно
У разі платності

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих   днів з дня реєстрації заяви.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

1. Неподання повного пакета документів;

2. Невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

 

Результат надання адміністративної послуги

Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки, а у разі повернення пакета документів – обгрунтування відділу містобудування та архітектури.

Способи отримання відповіді (результату

Будівельний паспорт отримує замовник

Примітка
 
     
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 
п/п
Етапи послуги
Відповідальна посадова особа і
структурний підрозділ
Дія
(В, У, П, З)
Термін виконання (днів)
1.
2
3
4
5
1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В
Протягом
1 дня
2.

Підготовка графічних та текстових матеріалів:
- схема забудови земельної ділянки. У схемі забудови земельної ділянки визначається місце розташування запланованих об’єктів будівництва, червоні лінії, лінії регулювання забудови, під’їзди до будівель і споруд, відстань від об’єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об’єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, місця підключення до інженерних мереж (за наявності).
- пам’ятка замовнику індивідуального будівництва.

Передача матеріалів начальнику відділу на підпис

Начальник відділу, головний спеціаліст відділу

В

Протягом
1 - 7 днів

3.

Перевірка розробленого Будівельного паспорта та його підписання

Начальник відділу

З

Протягом
1 дня

4.

Реєстрація  Будівельного паспорта

Головний спецаліст відділу
В

Протягом
1 дня

5.
Видача Будівельного паспорта замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних погслуг

В
Після реєстрації

Загальна кількість днів надання послуги -

5 - 10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10
 

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.

 

Видача паспорта прив´язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 

Видача паспорта прив´язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

(назва адміністративної послуги)
 

Відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Сарненської районної державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

 

Відділ містобудування та архітектури Сарненської РДА

 
 

Центр надання адміністративних послуг Сарненської РДА

 
 
 

Місцезнаходження: відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51

 
 

34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51

 

Інформація щодо режиму роботи : відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

Понеділок - п’ятниця : з 9:00 по 18:00,
П’ятниця: з 09:00 по 16:45

Перерва на обід : з 13:00 по 13:45. 

 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт : відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

 

Телефон/факс: 2-24-67;

 

Телефон/факс: 3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

 ст. 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VІ.

Акти Кабінету Міністрів України

 

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України №244 від 21.10.2011 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» (далі – Порядок)

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для одержання адміністративної послуги

Рішення виконавчих комітетів селищної та сільських рад району про погодження місця розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   1. Заява;

2. Схема розміщення ТС, виконана відповідно до вимог додатку 1 Порядку;

3. Ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50, виконані архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

4. Схема благоустрою прилеглої території, виконана архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат ;

    5. Технічні умови щодо інженерного забезпечення, отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж (за наявності

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто замовником послуги

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно
У разі платності

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих   днів з дня реєстрації заяви.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

1. Подання неповного пакета документів визначених п. 2.6 Порядку;

2.Подання недостовірних відомостей, зазначених у п. 2.6 Порядку

 
Результат надання адміністративної послуги

Паспорт прив´язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Способи отримання відповіді (результату)

Паспорт прив´язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності отримує особисто замовник

Примітка
 
     
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 

Видача паспорту прив´язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 
п/п
Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)
Термін виконання (днів)
1
                 2
      3
4
5
1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В
Протягом
1 дня
2.

Підготовка графічних та текстових матеріалів, формування Паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

Передача матеріалів начальнику відділу на підпис

Начальник відділу, головний спеціаліст відділу

В

Протягом
1 - 7 днів

3.

Перевірка розробленого Паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на відповідність законодавчим та нормативним вимогам і його підписання

Начальник відділу
З

Протягом
1 дня

4.

Реєстрація Паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Головний спецаліст відділу
В

Протягом
1 дня

5.

Видача Паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В
Після реєстрації

Загальна кількість днів надання послуги -

2 - 10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10
 

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.

 
 

Надання містобудівних умов і обмежень для забудови земельної ділянки

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 

Надання містобудівних умов і обмежень для забудови земельної ділянки

(назва адміністративної послуги)

 

Відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Сарненської районної державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
 

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

 
Відділ містобудування та архітектури Сарненської РДА
Центр надання адміністративних послуг Сарненської РДА

Місцезнаходження: відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51

34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51

Інформація щодо режиму роботи : відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

Понеділок - п’ятниця : з 9:00 по 18:00,
П’ятниця: з 09:00 по 16:45

Перерва на обід : з 13:00 по 13:45. 

 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт : відділу містобудування, архітектури та ЖКГ; центру надання адміністративної послуги

 

Телефон/факс: 2-24-67;

 

Телефон/факс: 3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

 ч.2 ст. 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 №3038-VІ.

Акти Кабінету Міністрів України
 
Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України №109 від 07.07.2011 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст».

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання адміністративної послуги

Рішення виконавчих комітетів селищної та сільських рад щодо погодження наміру забудовника та видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява.

2.Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою    ( у разі реконструкції об´єктів не вимагається).

3 Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі).

4. Викопіювання з топографо-геозедичного плану М 1:2000.

5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності).

6. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру – за умови відсутності містобудівного кадастру).

7. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням).

8.Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об´єкта будівництва.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто замовником послуги

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно
У разі платності
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
 

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 
Розрахунковий рахунок для внесення плати
 
Строк надання адміністративної послуги

7 робочих   днів з дня реєстрації заяви.

Результат надання адміністративної послуги

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Способи отримання відповіді (результату)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки отримує особисто замовник

Примітка
 
     
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання містобудівних умов та обмежень  для забудови земельної ділянки

 
п/п
Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)
Термін виконання (днів)
1

                               2

     3
4
5
1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В
Протягом
1 дня
2.
Виїзд на земельну ділянку.

Визначення граничнодопустимої висоти будівель; максимально допустимого відсотку забудови земельної ділянки; максимально допустимої щільності населення; відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови; планувальних обмежень;  мінімально допустимих відстаней від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд; охоронюваних зон інженерних комунікацій; вимог щодо благоустрою; вимог щодо наявності місць для постійного зберігання автотранспорту; вимог щодо охорони культурної спадщини;

Підготовка графічних та текстових матеріалів

Начальник відділу, головний спеціаліст відділу

В

Протягом
1 - 4 днів

3.

Перевірка розроблених текстових і графічних матеріалів, їх підписання

Начальник відділу

З

Протягом
1 дня

4.

Реєстрація Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Головний спецаліст відділу
В

Протягом
1 дня

5.

Видача Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В
Після реєстрації

Загальна кількість днів надання послуги -

2 - 7

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

7
 

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.

 
 

Управління Держземагенства у Сарненському районі

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 видача висновку про погодження документації із землеустрою
(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб’єкта:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
34500, м. Сарни, вул. Демократична,51
2.
Інформація щодо режиму роботи:

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 
Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45
3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.
Закони України
Стаття 186-1 Земельного кодексу України
5.
Акти Кабінету Міністрів України
-
6.
Акти центральних органів виконавчої влади
-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Подання документації із землеустрою на погодження

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Оригінал документації із землеустрою
 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання розробником оригіналу документації із землеустрою

 здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого прийому

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно (постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року № 835)

 
У разі платності:
11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-
12.
Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів з дня одержання документації із землеустрою

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою 
 може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових   актів,   документації   із землеустрою або
містобудівній документації.
14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок про погодження документації із землеустрою або, за наявності підстав, зазначених у пункті 13, відмова у її погодженні у формі листа на офіційному бланку. 

15.
Способи отримання відповіді (результату)

 Надання висновку про погодження документації із землеустрою або відмови в такому погодженні здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого прийому.

16.
Примітка
 
 
 
 

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

 (найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
 
34500, м. Сарни, вул..Демократична, 51
2.

Інформація щодо режиму роботи :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт :

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 

(03655) 3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Частина четверта статті 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 86 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.
Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за визначеною формою.

2. Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель.

3. Електронний документ.
 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.

 

У разі платності

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-
12.

Строк надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актаминадається після державної реєстрації відомостей про обмеження у використанні земель, яка здійснюється у строки, визначені законодавством.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні витягу:

1. Обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації.

2. Обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

3. Із заявою про державну реєстрацію обмеження у використанні земель звернулася неналежна особа.

4. Подані документи не відповідають вимогам законодавства.

5. Заявлене обмеження вже зареєстроване.

14.
Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру

15.
Способи отримання відповіді (результату)

Отримання витягу у державного кадастрового реєстратора в день звернення

16.
Примітка
 
 

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта :

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
 
34500, м. Сарни, вул.Демократична,51
2.

Інформація щодо режиму роботи:

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги 

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Частина сьома статті 29 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

 
5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного
земельного кадастру про межі частини земельної ділянки,
на яку поширюються права суборенди, сервітуту

 
9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява за визначеною формою.

2. Документи, на підставі яких виникає право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється таке право.

3. Документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту.

4. Електронний документ.
 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.

 
 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-
11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-
12.

Строк надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту надається після державної реєстрації таких відомостей, яка здійснюється у строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні послуги:

1. Земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

2. Заявником подано документи не в повному обсязі.
3. Подані документи не відповідають вимогам законодавства.
4. Із заявою звернулася неналежна особа.
 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання витягу у державного кадастрового реєстратора в день звернення

16.
Примітка
 
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

видачі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє: 1) повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; 2) документи, необхідних для державної реєстрації меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту. Виконує: - перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру; - надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування; - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про земельну ділянку;  - приймає рішення про відмову у внесенні відомостей відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 13 днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою. У разі, коли довідка надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом.

Адміністратор ЦНАП

В З

З 14 дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14
 

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки

 

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта :

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
 
34500, м. Сарни вул. Демократична, 51
2.

Інформація щодо режиму роботи :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт :

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Частина восьма статті 24 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

 
5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 110 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за визначеною формою.

2. Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації).

3. Електронний документ.
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-
11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-
12.

Строк надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки надається після державної реєстрації земельної ділянки, яка здійснюється у строки, визначені законодавством (14 робочих днів).

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у державній реєстрації земельної ділянки

1. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

2. Розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

3. Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

4. Подання заявником документів, визначених законодавством для отримання послуги, не в повному обсязі.

 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання витягу у державного кадастрового реєстратора в день звернення.

16.
Примітка
 
 
 

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Інформаційна картка

Інформаційна картка
адміністративної послуги

видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

(назва адміністративної послуги)
 

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта:

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
 

34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги: 

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 
Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,
 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.
Закони України
 

Статті 20, 23 Закону України “Про оцінку земель”

5.
Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 “Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)”, пункт 8 Методики;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 “Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”, пункт 2-1 Методики.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення юридичної або фізичної особи землевласника або землекористувача, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Перелік не встановлено.
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання звернення поштою, на особистому прийомі.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно (постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року № 835)

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-
12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк, що не перевищує семи робочих днів з дати надходження відповідної заяви

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Поштове відправлення, особисто.
16.
Примітка
 
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

 видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і перевірка пакету документів, реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг, спеціаліст відділу оцінки земель

В

Протягом 1 дня

2.

 Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративних послуг

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом 1 дня

3.

Накладання відповідної резолюції і передача документів до відділу, відповідального за напрям оцінки земель

Перший заступник начальника/ заступник начальника

В

Протягом 1 дня

4.

Перевірка наявності відповідної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

Спеціаліст відділу оцінки земель
В

Протягом 1 дня

5.

У разі негативного результату по п.3 - направлення листа про неможливість надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
У разі позитивного результату - підготовка витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Спеціаліст відділу оцінки земель
В

Протягом 1 дня

6.

Передача підготовленого витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки керівнику відділу, відповідального за напрям оцінки земель, на перевірку та візування

Спеціаліст відділу оцінки земель
В

Протягом 1 дня

7.

Перевірка та візування витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Керівник відділу, оцінки земель, начальник Управління ринку та оцінки земель

 
 
8.

Передача підготовленого витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки начальнику/заступнику начальника відповідного територіального органу Держземагентства України на підпис

Спеціаліст відділу оцінки земель
В

Протягом 1 дня

9.

Підписання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки начальником/заступником начальника відповідного територіального органу Держземагентства України

Перший заступник начальника/ заступник начальника

 
 
10.

Реєстрація витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у системі документообігу відповідного територіального органу Держземагентства України

Спеціаліст відділу оцінки земель
В

Протягом 1 дня

11.

Передача  витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відділу оцінки земель
В

Протягом 1 дня

12.

Видача замовнику витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки до центру надання адміністративних послуг

Адміністратор центру надання адміністративних послуг, спеціаліст відділу оцінки земель

 

З 7 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

7

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

7

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.

 
 
 

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Інформаційна картка

                            
 
ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб’єкта:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
 
34500, м. Сарни вул. Демократична,51
2.
Інформація щодо режиму роботи:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.
Закони України
Статті 32 та 33 Закону України „Про землеустрій”
5.
Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 „Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою”

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 „Деякі питання надання Державним земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”

6.
Акти центральних органів виконавчої влади
-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-
Умови отримання адміністративної послуги
8.
Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява підприємств, установ, організацій та громадян про надання адміністративної послуги, запит органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про надання адміністративної послуги

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Для отримання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустроюпідприємствами, установами, організаціями та громадянами подається:

 заява про надання послуги в довільній формі, в якій обов’язково вказується площа, місцезнаходження, цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок), а також зазначається мета отримання таких відомостей;

копія довіреності, на підставі якої інтереси одержувача адміністративної послуги представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).

2. Для отримання відомостей органами державної влади та органами місцевого самоврядування подається запит про надання послуги на офіційному бланку за підписом керівника із зазначенням законних підстав для такого запиту та обставин виникнення потреби в отриманні інформації.

 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання підприємствами, установами, організаціями та громадянами заяв про надання послуги та документів, які додаються до них здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого прийому.

Подання органами державної влади та органами місцевого самоврядування до адміністративного органу запитів про надання послуги здійснюється шляхом поштового відправлення.

 
11.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно (постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року № 835)

 
У разі платності:
11.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
-
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
11.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
-
12.
Строк надання адміністративної послуги

Відомості або відмова у їх видачі надаються у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня реєстрації заяви (запиту) 

13.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Підставами для відмови у наданні адміністративної послуги є:
ненадання усіх необхідних документів, зазначених у пункті 9

відсутність відповідної документації із землеустрою у Державному фонді документації із землеустрою;

у разі, якщо документація містить гриф „таємно” або „для службового користування”.

 
14.
Результат надання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги отримує відомості із супровідним листом або за наявності підстав, зазначених у пункті 13, відмову у їх видачі у формі листа на офіційному бланку.

Відомості, що отримуються засвідчуються печаткою.

 
15.
Способи отримання відповіді (результату)

 Надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам відомостей або відмов у їх видачі здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого прийому.

Надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування відомостей або відмов у їх видачі здійснюється шляхом поштового відправлення. 

16.
Примітка
 
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

видачі відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація запиту суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг, спеціаліст загального відділу

В

Протягом 1 дня

2

Передача документації із землеустрою суб’єкту надання адміністративних послуг

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

Протягом 1 дня

3.
Передача запиту керівнику

Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держземагентства України

В

Протягом 1 днів

4.

Накладання відповідної резолюції і передача запиту спеціалісту загального відділу

Начальник/Перший заступник начальника

В

Протягом 2 днів

4.

Передача запиту відповідальній особі за ведення Державного фонду документації із землеустрою для опрацювання

Спеціаліст відділу документального та організаційного забезпечення

В

Протягом 2 днів

5.

Опрацювання запиту, зокрема:-перевірка наявності запитуваних матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою; - мета отримання матеріалів;- віднесення запитуваних матеріалів до документів з грифом «ДСК» або до носіїв відомостей, що становлять державну таємницю;- копія документа, який підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси одержувача адміністративної послуги (у разі подання запиту уповноваженою особою)

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Протягом 14 днів

6.

Підготовка супровідного листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою)

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Протягом 3 днів

7.
Подача пакету документів керівнику

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Протягом 2 днів

8.

Підпис супровідного листа щодо  видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі

Начальник/Перший заступник начальника

В

Протягом 1 дня

9.

Передача супровідного листа щодо  видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відділу документального та організаційного забезпечення

 

Протягом 1 дня

10.

Видача матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою, або відмова у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом 1 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

-

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

Інформаційна картка

                                                  

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта:

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8

 
34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51
2.

Інформація щодо режиму роботи: 

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт :

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,
 
(03655) 3-57-82
 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 37 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

 
5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 138, 150 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виявлення фізичною або юридичною особою технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру або у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру, яка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру.

 
9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Повідомлення про виявлення технічної помилки за визначеною формою.

2. Документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

3. Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 11 додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”.

 
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 161 гривень.
 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

 
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держземагентства, який надає адміністративну послугу.

 
12.

Строк надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснення протягом 5 календарних днів з дня отримання повідомлення про виявлення технічної помилки.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені в повідомленні про виявлення технічної помилки.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Протокол виправлення помилки.

Заміна документу, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Державний кадастровий реєстратор повідомляє письмово не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок).

 
16.
Примітка
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  повідомлення про виявлення технічної помилки. 1) повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; 2) документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей; Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер повідомлення; 2) дата реєстрації повідомлення; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою; 4) відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі; 5) суть виявлених помилок; 6) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 робочого дня (Повідомлення реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Виправлення відомостей у Державному земельному кадастрі. Виконує: - перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок; - виправлення помилки; - формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол виправлення помилки за визначеною формою; - на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі – робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним; - готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням; - письмово повідомляє про виправлення помилки заінтересованих осіб; - приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача документів за результатами розгляду повідомлення: протоколу виправлення помилки; за бажанням заявника надає документ на заміну документу, в якому виявлено помилку; відмова у виправленні помилки.

Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою. У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом

Адміністратор ЦНАП

В З

З 1 робочого дня (протокол виправлення помилки надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

1 робочий день

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

1 робочий день

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 
 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта : управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8

 
34500, м. Сарни вул. Демократична, 51
2

Інформація щодо режиму роботи: управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт :управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 21 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 118 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.
Акти центральних органів виконавчої влади
 
-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.
Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру за визначеною формою.

2. Оригінал документації із землеустрою або оцінки земель, яка є підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду використання земельної ділянки в межах земель певної категорії).

3. Електронний документ (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання).

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з внесення до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 
У разі платності:
 
11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 
11.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
 
12.
Строк надання адміністративної послуги

Протягом 14 календарних днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

2. Звернення із заявою неналежної особи.

3. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

4. Наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі.

14.
Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру.

15.
Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує витяг з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру в день звернення до державного кадастрового реєстратора після закінчення строку, передбаченого законодавством для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

16.
Примітка
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

 внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє:1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою; 2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації відомостей (змін до них) про земельну ділянку. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви;3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

Виконує:- перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;- надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;- оприлюднення інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру; - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про земельну ділянку; - приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про земельну ділянку відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 13 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою

Адміністратор ЦНАП

В З

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 
 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Інформаційна картка

                                                                       
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта: управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

 34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8

34500, м. Сарни, вул.Демократична,51
2

Інформація щодо режиму роботи управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00
Субота з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт : управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 97 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 
 
 
-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру за визначеною формою.

2. Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

3. Електронний документ.

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 8 додатку до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”.

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 161 гривень.
 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

 
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держземагентства, який надає адміністративну послугу.

 
12.

Строк надання адміністративної послуги

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць здійснюється протягом 14 календарних днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Звернення за внесенням відповідних відомостей (змін до них) неналежної особи.

2. Подання заявником не повного пакета документів.

3. Розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує витяг з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру в день звернення до державного кадастрового реєстратора після закінчення строку, передбаченого законодавством для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

 
16.
Примітка
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє: 1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою; 2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць., Виконує: - перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру; - надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування; - оприлюднення інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;  - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць; - приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 13 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Адміністратор ЦНАП

В З

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів

 

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 
 
 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
 
34500, м. Сарни , вул. Демократична , 51
2

Інформація щодо режиму роботи :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00
Субота з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45
3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт :

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(3655)3-57-82
 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Частина четверта статті 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 104 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 
 
-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами за визначеною формою.

 
9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява за визначеною формою органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

2. Документація із землеустрою, яка згідно з пунктом 102 цього Порядку є підставою для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі обмеження;

3. Електронний документ.
 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-
11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-
12.

Строк надання адміністративної послуги

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актамиздійснюється у строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні витягу:

1. Звернення за внесенням відповідних відомостей (змін до них) неналежної особи.

2. Подання заявником не повного пакета документів.

3. Розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання витягу у державного кадастрового реєстратора в день звернення.

16.
Примітка
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє: 1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою; 2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації земельної ділянки. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель. Виконує:- перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру; - надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування; - оприлюднення інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;- формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки; - приймає рішення про відмову у державній реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 13 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача витягу з Державного земельного кадастру. Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Адміністратор ЦНАП

В 3

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів

 

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 
 

Державна реєстрація земельної ділянки

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

державна реєстрація земельної ділянки

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта : управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
 
34500, м. Сарни, вул.Демократична,51
2.

Інформація щодо режиму роботи :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00
Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45.
3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт :

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.
Закони України

Стаття 24 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

 
5.
Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 110 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 
-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-
 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за визначеною формою.

2. Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації).

3. Електронний документ.

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-
12.

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється протягом 14 календарних днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у державній реєстрації земельної ділянки

1. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

2. Розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

3. Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

4. Подання заявником документів, визначених законодавством для отримання послуги, не в повному обсязі.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Відкриття Поземельної книги на земельну ділянку.

Отримання витягу з Державного земельного кадастру.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання у державного кадастрового реєстратора в день звернення витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки.

16.
Примітка
 
 
 

Технологічна картка

 

технологічна картка

адміністративної послуги

 державна реєстрація земельної ділянки

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє:1) повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; 2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації земельної ділянки; 3) розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень; 4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом 1 дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Державна реєстрація земельної ділянки. Виконує: - перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру; - за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці; - відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки); - робить на титульному аркуші документації із землеустрою позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру; - надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;- протягом двох робочих днів з моменту отримання засвідченої копії рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для державної реєстрації земельної ділянки, вносить відповідні відомості до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі; - протягом двох робочих днів з моменту отримання від органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну вносить інформацію про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі; - оприлюднює інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру; - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки; приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 13 днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача витягу з Державного земельного кадастру. Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою

Адміністратор ЦНАП

В З

 

Загальна кількість днів надання послуги –

14

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14
 

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

Державна реєстрація обмежень у використанні земель

Інформаційна картка

 
Інформаційна картка
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація обмежень у використанні земель

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

 (найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області; центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51
2.
Інформація щодо режиму роботи:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00
Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45.
3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.
Закони України

Стаття 28 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

 
5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 101 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земельної ділянки.

 
9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за визначеною формою.

2. Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель.

3. Електронний документ.

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

 
8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 

У разі платності:

 
11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 7 додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”.

 
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 161 гривень.
 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

 
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держземагентства, який надає адміністративну послугу.

 
12.

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація обмеження у використанні земель здійснення протягом 14 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у державній реєстрації обмеження у використанні земель:

1. Обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації.

2. Обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

3. Із заявою про державну реєстрацію обмеження у використанні земель звернулася неналежна особа.

4. Подані документи не відповідають вимогам законодавства.

5. Заявлене обмеження вже зареєстроване.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує витяг з Державного земельного кадастру на підтвердження державної реєстрації обмеження у використанні земель в день звернення до державного кадастрового реєстратора.

 
16.
Примітка
 

Технологічна картка

технологічна картка

адміністративної послуги

державна реєстрація обмежень у використанні земель

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє: 1) повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; 2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації обмежень у використанні земель; 3) розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень; 4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру; 5) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель. Виконує:  - перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру; - внесення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості про обмеження у використанні земель; - оприлюднення інформації про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідних відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру; - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження державної реєстрації обмежень у використанні земель;  - приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 13 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача витягу з Державного земельного кадастру.
Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою

Адміністратор ЦНАП

В З

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів
 

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 
 

Надання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Інформаційна картка

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

надання витягу з Державного земельного кадастру про
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта:

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8

 
34500, м. Сарни, вул..Демократична,51
2.

Інформація щодо режиму роботи: :

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт :

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82
 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 166 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Пункт 9 додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”.

 
6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання витягу з Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання витягу з Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 9 додатку до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”.

 
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 71 гривня.
 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

 
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держземагентства, який надає адміністративну послугу.

 
12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги 10 календарних днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості.

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа.

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує витяг з Державного земельного кадастру в день звернення до державного кадастрового реєстратора після закінчення строку, передбаченого законодавством для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

 
16.
Примітка
 
 
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

надання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє: 1) повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; 2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру; Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 
2.

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць. Виконує:- формування  витягу про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру; - приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 9 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача витягу з Державного земельного кадастру. Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою

Адміністратор ЦНАП

В З

З 10 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів
 

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 
 

Надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Інформаційна картка

                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області ________________ № _________

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

надання витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8

 
34500, м. Сарни, вул. Демократична, 51
2.

Інформація щодо режиму роботи: 

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт: управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

 
5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 166, 171 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання витягу з Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання витягу з Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 9 додатку1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”.

 
11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги –
53 гривні.

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

 
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держземагентства, який надає адміністративну послугу.

 
12.

Строк надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявникові в день надходження відповідної заяви.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості.

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа.

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує витяг з Державного земельного кадастру в день звернення до державного кадастрового реєстратора.

 
16.
Примітка
 
 
 
 
 

Технологічна картка

ЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє: - повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Виконує: - формування  витягу про земельну ділянку за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;передача відомостей державним кадастровим реєстратором за допомогою веб-сервісів до відповідної веб-сторінки органу державної власності або органу місцевого самоврядування; приймає рішення про відмову у наданні витягу відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 1 робочого дня (в день звернення заявника)

3.

Видача витягу з Державного земельного кадастру. Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Адміністратор ЦНАП

В З

З 1 дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

1 робочий день

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

1 робочий день

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 
 

Надання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Інформаційна картка

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

надання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта:

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8

 
34500, м. Сарни, вул..Демократична,51
2.

Інформація щодо режиму роботи :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт: управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

 
5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 166, 171 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання витягу з Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання витягу з Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 
У разі платності:
 
11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 9 додатку1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”.

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 68 гривень.
 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

 
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держземагентства, який надає адміністративну послугу.

 
12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги 10 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості.

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа.

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує витяг з Державного земельного кадастру в день звернення до державного кадастрового реєстратора.

16.
Примітка
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

надання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

№ з/п
Етапи послуги
Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ
Дія (В, У, П, З)
Термін виконання (днів)
1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє: - повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;- документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 
2.

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про обмеження у використанні земель. Виконує: - формування  витягу про обмеження у використанні земель за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру; -приймає рішення про відмову у відмові про надання витягу відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 9 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача витягу з Державного земельного кадастру. Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Адміністратор ЦНАП

В З

З 10 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 
 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації державного земельного кадастру

Інформаційна картка

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації державного земельного кадастру

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8

34500, м. Сарни вул. Демократична, 51 
2.

Інформація щодо режиму роботи :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

 управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82
 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

 
5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 166, 172, 182 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 9 додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”.

 
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 31 гривня.
 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

 
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держземагентства, який надає адміністративну послугу.

 
12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги 10 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості.

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа.

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру в день звернення до державного кадастрового реєстратора після закінчення строку, передбаченого законодавством для отриманні відомостей з Державного земельного кадастру.

 
16.
Примітка
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє: - повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Оформлення  відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру. Приймає рішення про відмову у наданні відомостей відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 9 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру. Підписує викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою. У разі, коли відомості з Державного земельного кадастру надаються в електронній формі, посвідчує їх власним цифровим підписом

Адміністратор ЦНАП

В З

З 10 робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

                                                                                                                                          
 
 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки,
що містить узагальнену інформацію про землі (території)

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

 34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8

 
34500, м. Сарни, вул. Демократична,51
2.

Інформація щодо режиму роботи: :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 
Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45
3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82
 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 166, 197 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 9 додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”.

 
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 71 гривня.
 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.

 
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держземагентства, який надає адміністративну послугу.

 
12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги 10 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості.

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа.

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує довідку в день звернення до державного кадастрового реєстратора після закінчення строку, передбаченого законодавством для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

16.
Примітка
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.Перевіряє:1) повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою.Вносить до державного земельного кадастру такі дані:1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру. Виконує:- формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках; - приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 9 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

3.

Видача довідки з Державного земельного кадастру. Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Адміністратор ЦНАП

В
З

З 10 робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів
 

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

Надання довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем)

Інформаційна картка

                 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

надання довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем)

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

 (найменування суб’єкта надання послуги)
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта

: управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги
34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8
34500, м. Сарни вул..Демократична, 51
2.

Інформація щодо режиму :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт :

управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 166, 197 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за визначеною формою.

 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Доступ органу державної влади, органу місцевого самоврядування до узагальнених відомостей про кількість та якість земель; звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель є персоніфікованим і здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом створення за його запитом персонального облікового запису та відповідної веб-сторінки органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-
 
11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
 
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-
 
12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги 10 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості.

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа.

 
14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

 
15.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує довідку в день звернення до державного кадастрового реєстратора.

16.
Примітка
 
 
 
 
 
 
 

Перелік документів, необхідних для отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем

перелік документів, необхідних для отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем

Для фізичної особи:

1. Копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника

2. Копія документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі        подання заяви уповноваженої заявником особи).

3. Копія паспорта та ідентифікаційного кода (у разі подання заяви уповноваженою особою).

4. Копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (за наявністю) або копії рішень уповноважених органів про передачу земельної ділянки у власність/ користування (у випадку якщо земельна ділянка передана до 2013 року).

5. Копія дозволу на розроблення проекту землеустрою.

6. Графічні матеріали на яких зазначено місце розташування земельної ділянки

 
 

Для юридичної особи:

 

1. Копія виписки та копія довідки з ЄДРПОУ- для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Копія документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженої заявником особи).

3. Копія паспорта та ідентифікаційного кода (у разі подання заяви уповноваженою особою).

4. Копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (за наявністю) або копії рішень уповноважених органів про передачу земельної ділянки у власність/ користування (у випадку якщо земельна ділянка передана до 2013 року).

5. Копія дозволу на розроблення проекту землеустрою.

6. Графічні матеріали на яких зазначено місце розташування земельної ділянки

 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

(за даними форми 6-зем)

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє: - повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор центру надання адміністративних послуг, спеціаліст відділу державної реєстрації земель Управління державного земельного кадастру

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративних послуг

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В
Протягом 1 дня
3.

Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру. Виконує: - формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою; - приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру

Спеціаліст відділу державної реєстрації земель Управління державного земельного кадастру

В

Протягом 9 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

4.

Передача пакету документів до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відділу державної реєстрації земель Управління державного земельного кадастру

В
Протягом 1 дня
5.

Видача довідки з Державного земельного кадастру. Відмова у наданні довідки. Підписує довідку та засвідчує свій підпис власною печаткою. Довідку у електронній формі посвідчує власним цифровим підписом

Адміністратор центру надання адміністративних послуг, спеціаліст відділу державної реєстрації земель Управління державного земельного кадастру

В З

З 10 робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

-
 

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (в

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

(назва адміністративної послуги)

Управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта : управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

 34500, м. Сарни, вул. Суворова, 8

 
34500, м. Сарни вул. Демолкратична,51
2.

Інформація щодо режиму роботи: управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

Понеділок — Четвер з 09.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

П'ятниця з 09.00 до 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Субота з 09.00 до 16.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
 

Понеділок, середа, п´ятниця, субота: з 09:00 по 18:00

Вівторок, четвер: з 09:00 по 20:00

Перерва на обід: з 13:00 по 13:45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт : управління Держземагентства у Сарненському районі Рівненської області;

 центру надання адміністративної послуги

(03655) 2-24-56, (03655) 2-15-61, факс (03655) 2-24-31,

 
(03655)3-57-82

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.
Закони України

Частина четверта статті 116 Земельного кодексу України

5.
Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 198 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.
Акти центральних органів виконавчої влади
-
7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Заява про надання послуги.
9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява про надання послуги.
 
10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява подається заінтересованою особою особисто державному кадастровому реєстратору або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

 
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.

 
 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-
11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-
11.3
Розрахунковий рахунок для внесення плати
-
12.
Строк надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється в день звернення заявника.

 
13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги не передбачено.
 
14.
Результат надання адміністративної послуги

Довідка про запитувану інформацію.

 
15.
Способи отримання відповіді (результату)

Заявник отримує довідку в день звернення до державного кадастрового реєстратора.

 
16.
Примітка
 
 
 

Технологічна картка

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення. Перевіряє:- повноваження особи, що звернулася за   адміністративною послугою; Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер заяви; 2) дата реєстрації заяви; 3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Адміністратор ЦНАП
В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру. 

Виконує:- формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою; - приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор
В

Протягом 1 робочого дня (в день звернення  заявника)

3.

Видача довідки з Державного земельного кадастру. Відмова у наданні довідки. Підписує довідку та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Адміністратор ЦНАП

В З

З 1 робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

1 робочий день

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

-

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 
 
 

Прийом документів

Відділ з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації розпочав прийом документів для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Для зручності жителів Сарненського району адміністратори відділу з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської районної державної адміністрації консультують про перелік документів та нормативних актів, якими регламентується надання послуг з державної реєстрації, перелік підстав, за яких громадянину може бути відмовлено у наданні даних послуг, а також приймають відповідні документи для надання адміністративних послуг.

Відділ з обслуговування Центру надання адміністративних послуг знаходиться за адресою:м.Сарни, вул.Суворова,8, 1 поверх.

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ ОБ'ЄКТА (ОБ'ЄКТІВ) ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ
ОБ'ЄКТА (ОБ'ЄКТІВ) ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Якщо Ви є суб’єктом господарювання і плануєте здійснювати торгівлю або надавати послуги, Вам потрібно зареєструвати декларацію відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 
Для цього Вам необхідно:

1. Звернутися до відділу з обслуговування Центру надання адміністративних послуг Сарненської РДА (м.Сарни, вул. Суворова, 8), заповнити заяву та два примірники декларації відповідності об’єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки згідно встановленого зразка.

2. Після реєстрації у ЦНАП, документи передаються на розгляд в орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

3.За умови відсутності зауважень – в ЦНАП Вам видадуть примірник зареєстрованої декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Термін виконання - 5 робочих днів. Послуга надається безкоштовно.

Заява та документи подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою особою з відповідно оформленим дорученням та пред’явленням документа що посвідчує особу заявника.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у декларації та документах, що додаються до неї. 

Інформаційні картки