Також дивіться новини на facebook.com

Оголошення

Starting Травень 14, 2018 - Ending Червень 15, 2018 Expired

  Сарненська райдержадміністрація інформує, що в області діє механізм фінансової підтримки малого і середнього підприємництва у вигляді часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів. Умови та механізм фінансової підтримки визначає Порядок, який затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.04.2018 № 223 «Про Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва».

  Сарненська райдержадміністрація інформує, що в області діє механізм фінансової підтримки малого і середнього підприємництва у вигляді часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів. Умови та механізм фінансової підтримки визначає Порядок, який затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.04.2018 № 223 «Про Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва».

Звертаємо увагу, що часткове відшкодування згідно з цим Порядком надається на конкурсних засадах суб’єктам малого і середнього підприємництва, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровані як платники податків та здійснюють господарську діяльність на території Рівненської області.

Із Порядком використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва можна ознайомитися нижче:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Рівненської обласної державної адміністрації
16.04.2018    № 223
 
 
Зареєстровано в Головному територіальному
управлінні юстиції у Рівненській області
26 квітня  2018 року за № 15/1304
 
 
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодуваннявідсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва
1. Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва (далі – Порядок) відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018 – 2020 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року № 103 та затвердженої рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року № 863, визначає умови та механізм фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва (далі - проекти).
Терміни “суб’єкти малого підприємництва” і “суб’єкти середнього підприємництва”вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному у Господарському кодексі України.
2. Часткове відшкодування згідно з цим Порядком надається на конкурсних засадах (далі – конкурсний відбір) суб’єктам малого і середнього підприємництва, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, зареєстровані як платники податків та здійснюють господарську діяльність на території Рівненської області.
3. Для проведення конкурсного відбору проектів утворюється обласна комісія з конкурсного відбору проектів, які передбачають залучення коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків (далі – конкурсна комісія).
Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
Членство комісії не має створювати конфлікту інтересів членів цієї комісії, який може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень.
4. У разі необхідності конкурсна комісія має право залучати експертів відповідного профілю та створювати тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу проектів.
5. Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, передбачених в обласному бюджеті відповідно до Програми, за рішенням конкурсної комісії може надаватись суб’єктам малого і середнього підприємництва, які:
розробили або реалізують проект, який передбачає: впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг, виконання робіт);
отримали цільовий кредит в банку для реалізації проекту.
6. До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти підприємницької діяльності або їх участь у конкурсі може бути призупинена, якщо вони:
не є суб’єктами малого і середнього підприємництва;
визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обмін валют та надання в оренду нерухомого майна;
отримують фінансову підтримку для реалізації поданого до участі у конкурсі інвестиційного проекту за іншими бюджетними програмами та реалізовують проекти за участю коштів міжнародних фінансових організацій;
подали недостовірну інформацію про проект, фінансовий стан.
7. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється головним розпорядником коштів обласного бюджету на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації не пізніше ніж за 20 календарних днів до дня проведення конкурсного відбору.
Оголошення повинно обов’язково містити:
місцезнаходження та режим роботи організатора конкурсного відбору – департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації;
умови проведення;
перелік необхідних документів для участі у конкурсному відборі та кінцевий строк їх подання;
адресу, за якою подаються документи для участі у конкурсному відборі;
номер телефону, адреса електронної пошти для отримання довідкової інформації.
8. Для участі у конкурсному відборі суб’єктами малого і середнього підприємництва подаються такі документи:
заява на участь у конкурсі за формою, що додається;
коротка довідка суб’єкта господарювання щодо фінансово-господарської діяльності та перспективи розвитку;
бізнес-план проекту, який містить такі розділи: короткий опис проекту (резюме); характеристика об’єкта та продукції (послуги) за проектом; аналіз ринку та конкурентів, план маркетингу; план і структура виробництва (надання послуг); організаційний план і управління проектом; оцінка ризиків; фінансовий план проекту;
копія фінансового звіту (декларації) за останній рік і останній звітний період;
довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, з виплати заробітної плати, а також про відсутність простроченої заборгованості за користування кредитом (позикою);
копія договору, завірена банком, який видав кредит (позику), або нотаріально засвідчена копія договору. У разі надання кредиту (позики) фінансовою установою, яка є нерезидентом України, подаються передбачені чинним законодавством України документи відповідних установ Національного банку України;
прогнозний помісячний графік сплати відсотків та погашення суми кредиту (позики) на весь період користування.
Якщо суб’єктом господарювання для участі у конкурсному відборі подається неповний комплект документів або з порушеннями вимог цього Порядку, такі документи повертаються претенденту із повідомленням причини повернення у день їх подання. Суб’єкт господарювання протягом п’яти робочих днів може повторно подати документи на участь у конкурсі з виправленням попередніх порушень.
Відповідальність за повноту і достовірність відомостей в зазначених документах покладається на суб’єктів малого і середнього підприємництва.
9. Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів проводить засідання, на якому приймає рішення щодо кожного із представлених проектів.
10. При визначенні переможців конкурсного відбору проектів основними критеріями є:
економічна доцільність та строк окупності проекту;
розмір прибутку та рентабельність виробництва при реалізації проекту;
кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити, а також розмір оплати праці на новостворених робочих місцях;
збільшення обсягу надходжень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
11. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу та затвердження умов фінансової підтримки проектів переможців приймається на засіданні комісії, у присутності не менш ніж двох третин її складу, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.
Переможцями конкурсу визначаються претенденти, які запропонували найкращі умови для реалізації інвестиційних проектів.
Конкурсна комісія має право залучати до участі в засіданнях комісії заявників та експертів, передбачених пунктом 4 цього Порядку.
12. Результати проведення конкурсного відбору оформлюються протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
13. Конкурсна комісія протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення письмово інформує про результати конкурсного відбору всіх його учасників.
14. Конкурсна комісія надає витяг із протоколу переможцям конкурсного відбору для подання його банкам, які видали кредит (позику) або обслуговують кредит (позику) відповідно до вимог, передбачених Національним банком України.
На підставі зазначеного витягу між банком, який видав кредит (позику), суб’єктом господарювання – переможцем конкурсного відбору (далі – позичальником) та головним розпорядником коштів обласного бюджету укладається тристоронній договір про часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва.
Якщо кредит (позика) наданий фінансовою установою, яка є нерезидентом України, укладається тристоронній договір між головним розпорядником коштів обласного бюджету, позичальником та уповноваженим обслуговуючим банком, передбаченим відповідним реєстраційним свідоцтвом установи Національного банку України (або юридичною особою, зареєстрованою в Україні і уповноваженою вищезазначеною фінансовою установою – нерезидентом України на вчинення дій від її імені).
15. Банк чи уповноважена ним згідно з абзацом 3 пункту 14 цього Порядку юридична особа до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом (або в інший термін, установлений тристороннім договором), подає департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації інформацію, яка містить відомості щодо сплати у звітному періоді фінансових зобов’язань позичальником, який отримав кредит (позику) у банку та отримуватиме часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитом банку, зокрема, завірені копії платіжних доручень щодо сплати тіла кредиту (позики) та відсотків за користуванням кредитом (позикою).
У разі невиконання суб’єктом підприємницької діяльності умов тристороннього договору департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації має право припинити відшкодування та внести на розгляд конкурсної комісії питання про розірвання зазначеного договору в односторонньому порядку.
16. Відшкодування позичальнику відсоткової ставки за кредитами банків в національній валюті не повинно перевищувати двох облікових ставок Національного банку України, які діяли на період прийняття рішення конкурсною комісією.
Для кредитів (позик), наданих в іноземній валюті, відшкодування позичальнику відсоткової ставки здійснюється за рішенням конкурсної комісії.
17. Сплата відсоткової ставки за кредитом (позикою) банку здійснюється за рахунок власних коштів позичальника з наступним відшкодуванням з обласного бюджету.
У разі надання позичальнику кредиту (позики) в іноземній валюті для розрахунку розміру відшкодування з обласного бюджету використовується курс відповідної валюти, який встановлено Національним банком України на день здійснення позичальником платежу.
18. На підставі вказаного в абзаці 2 пункту 14 цього Порядку тристороннього договору та поданої інформації, визначеної пунктом 15 цього Порядку, цільові кошти обласного бюджету (відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за №1569/21881) перераховуються на спеціальний рахунок банку, який надав (чи обслуговує згідно з реєстраційним свідоцтвом установи Національного банку України) кредит для реалізації проекту, відкритий для суб’єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсного відбору, або на банківський рахунок позичальника, визначений тристороннім договором, вказаним в пункті 14 цього Порядку.
19. Кошти на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків надаються позичальникам в межах поточного бюджетного року. У разі коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний рік, питання подальшого відшкодування розглядається конкурсною комісією в наступному бюджетному році щодо кожного проекту окремо та оформлюється протоколом.
Відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків здійснюється рішенням конкурсної комісії з визначеної дати, але не раніше початку бюджетного року, в межах затверджених призначень в обласному бюджеті.
20. Суб’єкти підприємницької діяльності протягом періоду отримання відшкодування щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації про стан реалізації проекту.
21. У разі виникнення спірних питань чи незгоди учасника конкурсного відбору з рішенням конкурсної комісії, він має право:
протягом п’яти робочих днів з дня отримання протокольного рішення звернутись до голови конкурсної комісії з пропозицією переглянути прийняте рішення щодо нього;
оскаржити рішення конкурсної комісії у встановленому чинним законодавством порядку.
Питання, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
Додаток
до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті,
на часткове відшкодуваннявідсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва
(абзац 1 пункту 8)
 
 
Обласній комісії з конкурсного відбору проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, які передбачають залучення коштів обласного бюджету для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків
 
З А Я В А
на участь у конкурсному відборі проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва,
які передбачають залучення коштів обласного бюджету для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків
________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)
________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
________________________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – підприємця))
________________________________________________________________________________
(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/
фізичної особи – підприємця / уповноваженої особи)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи /
місце проживання фізичної особи – підприємця)               
________________________________________________________________________________
                                                        (телефон)                                                                                           (телефакс)
________________________________________________________________________________
(адреса електронної поштової скриньки)
________________________________________________________________________________
(вид діяльності (основний)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(банківські реквізити)
Назва банку, яким видано кредит (позику):  ____________________________________
Дата і номер кредитної угоди (позики):  _______________________________________
Термін дії кредитної угоди (позики): _________________________________________
Сума (ліміт) кредиту (позики), грн.: _________________________________________________
Відсоткова ставка банку за користування кредитом (позикою): __________________________
Цільове призначення кредиту (позики): _______________________________________
 
З вимогами положення використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок
за кредитами банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, ознайомлений (а) та зобов’язуюсь їх виконувати.
 
Інформація щодо надання згоди заявником на обробку, використання та зберігання його персональних даних:____________________
 
“____”________________ 20___ р.                                ______________________________
                                                                                                                               (підпис керівника юридичної особи /
                                                                                                                                    фізичної особи –підприємця, уповноваженої особи)
Документи, що додаються до заяви:
________________________________________________________________________________